wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
121. Symbole na dnach naczyń kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim i rzymskim dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest próba wyjaśnienia znaczenia symboli umieszczanych na dnach naczyń ceramicznych przez nosicieli kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim i w okresie wpływów rzymskich. Mianowicie autor podejmuje się interpretacji zabiegu umieszczania tych symboli w tak nietypowym miejscu jakim jest dno. Zawraca uwagę na pochodzenie tychże ornamentów jak i ich znaczenie dla ludności kultury przeworskiej. W pierwszej części pracy znajduję się symbole, które poddane zostają interpretacji, to między innymi swastyka, znana dziś przede wszystkim jako symbol Trzeciej Rzeszy. Symbol ten jednak jest dużo starszy i towarzyszy ludzkości od epoki kamienia. Jego rola może być interpretowana na kilka sposobów mógł to być symbol solarny lub mieć związek z kultywacją ziemi. Drugim typem symboli poddanym analizie są krzyże, które mogą mieć podobną rolę co swastyki. Do trzeciej kategorii autor zaliczył ornamenty nietypowe, takie jak np. schematyczne przedstawienie postaci ludzkiej. W drugiej części pracy przedstawiona zostaje interpretacja tego w jakim celu wspomniane wcześniej znaki umieszczane były właśnie na dnach naczyń. Mogło to być związane z rytuałem magicznym mającym na celu ochronę naczynia przed zniszczeniem. Być nietypowym zabiegiem artystycznym lub też oznaczeniem wytwórcy. W zakończeniu autor podsumowuje wszystkie wcześniej przedstawione informacje.
122. Pogańskie słowiańskie „święte góry” we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Miejsca kultu, które należały do głównych źródeł doświadczenia sfery sacrum, są jednym z najbardziej trwałych świadectw dawnej religijności. Kontakty między ludźmi i sacrum dokonywały się poprzez obrzędy takie jak składanie ofiar czy wróżby, a także „tworzenie” miejsc, w których takie obrzędy miały miejsce. Zidentyfikowanie pogańskich miejsc kultu poprzez badania archeologiczne napotyka sporo trudności ze względu na niejednoznaczności kryteriów wydzielania. Wśród wczesnośredniowiecznych materialnych przejawów kultu pogańskiego dwa rodzaje zachowały się najwyraźniej. Obok plastycznych wyobrażeń bóstw są to kultowe wały, które najczęściej usytuowane były na płaskich szczytach wzgórz. Są one wyjątkowo trudnymi do rozpoznania obiektami. Większość z nich na chwilę obecną zachowana jest szczątkowo, co mocno utrudnia interpretację. \ W niniejszej pracy opisane zostały pogańskie „święte” góry Słowian funkcjonujące we wczesnym średniowieczu na terenie ziem polskich. Jej celem jest próba zarysowania problematyki tematu sanktuariów górskich oraz uporządkowanie ich według przyjętych kryteriów. W pracy poruszona została kwestia szczególnej roli „góry” w pogańskiej kulturze Słowian, następnie opisanych zostało 25 stanowisk miejsc kultu, przybliżono najważniejsze informacje na temat bóstw i demonów czczonych przez dawne ludy oraz umieszczono także katalog stanowisk.
123. Pogańskie słowiańskie „święte góry” we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
124. Pogranicze śląsko-łużyckie we wczesnym średniowieczu dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy zagadnienia osadnictwa na obszarze pogranicza Górnych Łużyc i Śląska. Geograficznie jest to region międzyrzecza Nysy Łużyckiej i Kwisy położony na północ od Gór Izerskich i Łużyckich. Dokładna chronologia pracy zamyka się w okresie od VII - VIII w. do przełomu X/XI w. Jest to okres początków i rozwoju osadnictwa we wschodnich Górnych Łużycach, zakończony wchłonięciem przez struktury państwowe Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Głównym założeniem pracy była próba rekonstrukcji dziejów i charakteru osadnictwa wschodnich Górnych Łużyc, w oparciu stan badań archeologii oraz próba zestawienia go ze znanymi nielicznymi przekazami historycznymi. W rozdziale pierwszym podjęta został próba ustalenia chronologii wydzielenia faz osadniczych. Rozdział drugi skupia się na przedstawieniu zagadnienia lokalizacji i form osadnictwa. Trzeci rozdział traktuje o nielicznych znanych z regionu stanowiskach sepulkralnych i ich znaczeniu dla zagadnienia osadnictwa. W ostatnim rozdziale pokrótce przedstawiono kulturę materialną ze stanowisk osadniczych. Praca zaopatrzona jest również, w sporządzony na bazie podstawowej literatury szcegółowy katalog stanowisk.
125. Instrumenty medyczne starożytnego Rzymu dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca opisuje instrumenty medyczne ze starożytnego Rzymu. W pierwszym rozdziale wymienione i scharakteryzowane są poszczególne kategorie narzędzi służących lekarzom starożytnym, przedstawiona jest ich budowa, funkcja oraz zabiegi, podczas których były używane. W rozdziale drugim ukazane są sylwetki najbardziej znanych uczonych antycznych zajmujących się medycyną, są to Celsus, Galen, Hipokrates oraz Diokles. W kolejnym przedstawiono opis najważniejszych stanowisk, z których pochodzą zabytki archeologiczne dotyczące medycyny: Pompeje, Bingen, Osuna oraz Rimini. Czwarta część poświęcona jest valetudinariom, czyli rzymskim szpitalom wojskowym, w których często znajdowane są zabytki związane ze sztuką medyczną. Częste wojny prowadzone przez Imperium Rzymskie zmuszały do rozwoju opieki lekarskiej nad rannymi żołnierzami. Na koniec zamieszczone jest krótkie podsumowanie tematu. Można powiedzieć, że znajomość anatomii, funkcjonowania organizmu ludzkiego i udzielania pomocy chorym i rannym była dobrze znana medykom starożytnym. Zaczęto rozdzielać naukę od wierzeń, przy czym zawsze odwoływano się do opieki bogów.
126. Dolnopaleolityczne narzędzia bifacjalne z Castel di Guido na tle środowiskowym prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
127. Pochówki ciałopalne Słowian na wczesnośredniowiecznym Śląsku. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
128. Tafonomia szczątków renifera ze stanowiska Jaskinia IV - Góra Birów dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Jaskinia IV na Górze Birów znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach Podzamcza, w gminie Ogrodzieniec. W trakcie prac wykopaliskowych w latach 90. odnaleziono tutaj ślady późnośredniowiecznego, późnoneolitycznego i górnopaleolitycznego osadnictwa. Spośród kilku tysięcy szczątków ssaków odnalezionych w jaskini, 90% należało do plejstoceńskich ssaków stepotundrowych. W materiale tym dominowały szczątki reniferów, których poroże stanowiło ponad 70 %. W pracy przedstawiono wyniki analizy tafonomicznej zbioru szczątków renifera, znalezionych w jaskini IV. Analizie poddano wszystkie szczątki reniferów ze stanowiska. Wyniki analizy wskazują na dominujący udział zwierząt z przewagą drapieżników w akumulacji i modyfikacji szczątków. Nie znaleziono dowodów na to, że szczątki te mają związek z aktywnością człowieka w paleolicie.
129. Propaganda we wczesnym okresie cesarstwa rzymskiego w świetle wybranych zabytków archeologicznych. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
W pracy omówiono propagandę rzymską w czasach panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały sylwetki cesarzy. Rozdział drugi poświęcony został opisowi wybranych zabytków archeologicznych, na podstawie których w rozdziale trzecim wyznaczono pewne prawidłowości rządzące propagandą przekazywaną za pomocą architektury i sztuki w omawianym okresie. Katalog wykorzystanych zabytków zawiera 36 pozycji. Praca kończy się krótkim podsumowaniem.
130. Średniowieczny zamek miejski jako rezydencja. Przykłady z terenów Śląska prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy średniowiecznych zamków miejskich na terenie Śląska, jako specyficznej siedziby władcy. Na wybranych przykładach kompleksów zamkowych, autor stara się przeanalizować ich wygląd, umiejscowienie i rozplanowanie przestrzenne, na podstawie pełnionej przez nie funkcji. Stan badań uniemożliwia nam w pełni rozpoznanie problematyki siedziby mieszkalnej. Analizując wybrane założenia opisane w katalogu, autor doszedł do wniosku, że były zakładane w miejscach, które zapewniały optymalną ochroną władcy.
131. Zachowania obrzędowe nosicieli kultury halsztackiej w Europie dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
132. Pochówki koni u Scytów dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
133. Cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza przy ul. Bagiennej w Legnicy dr hab. Justyna Baron prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest opracowanie materiałów archeologicznych z cmentarzyska ciałopalnego kultury pól popielnicowych mieszczącego się w Legnicy przy ul. Bagiennej, w północno-wschodniej części miasta, na zachód od rzeki Czarna Woda. Na stanowisku wyeksplorowano pięć grobów popielnicowych (w tym dwa mocno zniszczone) oraz dwa jamowe, które dostarczyły łącznie 25 wyrobów ceramicznych oraz 3 zabytki brązowe - zapinkę oraz dwie szpile. Analizie poddano typologie oraz chronologie artefaktów. Najważniejszym zabytkiem datującym jest zapinka typu Wojszyce wskazująca na koniec okresu halsztackiego, a nawet początki okresu lateńskiego. Podjęto także próbę ukazania cmentarzyska na tle innych stanowisk Równiny Legnickiej oraz sąsiednich mezoregionów, zamieszkiwanych przez ludność grupy śląskiej kultury łużyckiej. Groby z ul. Bagiennej są prawdopodobnie częścią większego cmentarzyska., w którego skład wchodząca również stanowiska z ul. Platanowej, Jarzębinowej oraz Słubickiej.
134. ZAMKI W MIASTACH KSIĘSTWA WROCŁAWSKIEGO. GENEZA, POZYCJA TOPOGRAFICZNA I FORMA prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
135. SIEĆ OSADNICZA NA ZIEMI KŁODZKIEJ W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH I WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU – PRÓBA PORÓWNANIA dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
136. Mowa ciała w rzeźbie greckiej okresu hellenistycznego dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Źródłami do napisania pracy są zachowane rzeźby hellenistyczne i ich rzymskie kopie. Autorka porównuje wyraz twarzy oraz gestykulację z współczesną tzw. mową ciała. W pracy przeanalizowano bogaty wachlarz środków wyrazu i wyrażanych przez nie emocji.
137. Sceny związane z muzyka w greckim malarstwie wazowym dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Moja praca dotyczy przedstawień muzycznych na greckim malarstwie wazowym. Głównie zaprezentowane zostały rodzaje i charakterystyka instrumentów muzycznych, ich rozwój oraz zastosowanie. Ukazany został, także ich wpływ na tradycję muzyczną starożytnej Grecji, jak również funkcjonowanie muzyki w różnych okolicznościach. Praca zawiera też informacje na temat tego jak muzyka była postrzegana przez Greków oraz jak wyglądały ich praktyki muzyczne.
138. Osady kultury przeworskiej w rejonie bystrzycko-oławskim w okresie przedrzymskim dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
139. Kultura materialna towarzysząca nowożytnym miejscom starceń w późnym sredniowieczu i nowozytności na Dolnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca prezentuje dawne miejsca straceń na terenie województwa dolnośląskiego. Omówione zostało jedenaście szubienic wraz z zabytkami archeologicznymi znalezionymi w trakcie badań wykopaliskowych w ich otoczeniu. Analiza dotyczyła przedmiotów niezbędnych do wykonania egzekucji, zgubionych w trakcie remontu oraz należących do skazańców.
140. Ornamentyka meandrowa na naczyniach kultury przeworskiej z wybranych stanowisk dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
141. Analiza funkcjonalna uzbrojenia wczesnośredniowiecznego w okresie wczesnofeudalnym, na podstawie wybranych znalezisk z terenów Wielkopolski dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematyka związana z uzbrojeniem wczesnośredniowiecznym jest w ostatnich czasach coraz bardziej popularna. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało wiele prac naukowych i popularnonaukowych traktujących o tej kategorii zabytków, zwłaszcza w kontekście wczesnego okresu formowania się naszego państwa. Autor opierając się na artefaktach archeologicznych, ikonografii, zapiskach kronikarskich, a także własnym doświadczeniu z zakresu archeologii doświadczalnej chciałby skupić się na wątku nieczęsto rozwijanym w literaturze jakim jest funkcjonalność tego orężna w warunkach bojowych. Szczególnym obszarem zainteresowania pracy będą znaleziska z terenów, na których w X i XI wieku formowało się państwo pierwszych Piastów, czyli uogólniając obszar dzisiejszej Wielkopolski. We wstępie zostanie po krótce przybliżona historia, oraz charakterystyka armii okresu wczesnofeudalnego. Następnie, w części analitycznej przedstawione zostaną poszczególne kategorie uzbrojenia, a te najbardziej charakterystyczne dla omawianego obszaru zostaną bardziej szczegółowo omówione pod kątem ich funkcjonalności. Poszczególne kategorie zostały wydzielone i omówione pod kątem ich zastosowania, czyli jako broń zaczepna, ochronna, oraz elementy oporządzenia jeździeckiego. Ostatnia grupa co prawda nie służyła wojownikowi bezpośrednio w samej walce, jednakże była elementem istotnym dla jej prowadzenia i warto poświęcić jej uwagę. Rozdziałem analitycznym, ale i podsumowującym rozważania będzie fragment, w którym autor głównie oprze się na własnych doświadczeniach z kręgów odtwórstwa historycznego, oraz w sposób ogólny postara się przeanalizować możliwy przebieg bitwy z uwzględnieniem stosowanego oręża przez poszczególne kategorie wojowników.
142. Miejsca i ośrodki kultu w kulturze mykeńskiej dr hab. Justyna Baron prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
143. Wytwórczość półsurowca wiórowego w kulturze magdaleńskiej na stanowisku Sowin 7, gm. Łambinowice, na podstawie materiałów uzyskanych w 2001 roku dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy licencjackiej jest przedstawienie wyników analiz dotyczących sposobów produkcji półsurowca wiórowego w kulturze magdaleńskiej w oparciu o materiały pochodzące z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Sowin 7, gm. Łambinowice, pow. nyski przez zespół M. Furmanka w 2001 roku. Stanowisko 7 w Sowinie znajduje się przy południowo-wschodniej krawędzi Wału Niemodlińskiego, w obrębie niewielkiego wywyższenia. Stanowisko zawiera dwa horyzonty kulturowe. Horyzont z wyrobami magdaleńskimi znajduje się w warstwie ornej oraz w stropie osadów pochodzenia eolicznego. Poniżej piasków eolicznych odkryto bogaty zespół wyrobów kultury epigraweckiej. W pracy przedstawiam wyniki badań nad sposobami produkcji wiórów magdaleńskich w oparciu o studia składankowe, analizy morfometryczne i klasyfikację typologiczną. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że grupy magdaleńskie selekcjonowały surowiec uwzględniając jego jakość, wielkość i kształt. Zwraca uwagę standaryzacja w formach rdzeni (okazy z wydłużoną odłupnią). W otrzymywaniu półsurowca preferowano metodę jednokierunkową. Cechą powtarzalną i wyjątkową dla magdalenienu jest specyficzna zaprawa pięty i ślady po tym zabiegu, widoczne na piętkach wiórów, które określane są en éperon (ostroga).
144. NEOLITYCZNE FIGURKI KOBIET W CZECHACH I POLSCE prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
145. Wpływ Chrześcijaństwa na wyposażenie grobów w Polsce,Czechach i Niemczech prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
146. KOBIETA W PLASTYCE FIGURALNEJ KULTURY VALDIVIA - EKWADOR. ZAGADNIENIE INTERPRETACJI prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
147. Konstrukcje kamienne na cmentarzysku ciałopalnym grupy śląskiej kultury łużyckiej w Miłosławicach,stan.6,woj.dolnośląskie,gm.Milicz,w epoce brązu i w okresie halsztackim dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
148. Cechy charakterystyczne obrzędowości grzebalnej nosicieli kultury mierzanowickiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
149. KIMMEROWIE W ŹRÓDŁACH PISANYCH I IKONOGRAFICZNYCH dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
150. MIEJSCA KULTU SŁOWIAN NA TERENIE POŁUDNIOWEJ POLSKI dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia