wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
121. IDENTYFIKACJA ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH NA PODSTAWIE PRZEDMIOTÓW PRZY NICH ODNAJDYWANYCH dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
122. Ikonografia kultury Nasca prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
123. Import wina w epoce hellenistycznej i dobie pryncypatu na tereny Niziny Wołoskiej i Równiny Naddunajskiej dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy kwestii importu wina w epoce hellenistycznej i dobie pryncypatu na tereny Niziny Wołoskiej i Równiny Naddunajskiej. Na podstawie zebranych amfor, w których transportowano i przechowywano wino, autorka omawia zjawiska związane z handlem i przewozem trunku. Przeprowadzona zostaje również analiza porównawcza dla epoki hellenistycznej i czasów rzymskich. Dla uzupełnienia wiadomości i właściwego zrozumienia poruszanego przez autorkę zagadnienia, w pracy zostaje omówione znaczenie wina dla starożytnych społeczności oraz problemy związane z handlem i transportem napoju. Dzięki temu udało się autorce wyciągnąć odpowiednie wnioski oraz wykonać próbę zrekonstruowania drogi wina od momentu wytworzenia przez transport po magazynowanie.
124. Importowane naczynia brązowe od I w. p.n.e z terenów ziem polskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
125. Importowane zapinki rzymskie w dorzeczu Odry i Wisły dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie importowanych rzymskich zapinek, odkrywanych na terenach ziem Polski. Praca skupia się na zaprezentowaniu dróg, którymi importy przedostawały się na ziemie polskie oraz kultur na stanowiskach, których są one odkrywane jak i na analizie fibul wchodzących w skład katalogu. Ponadto w pracy poruszony został temat badań metaloznawczych będących narzędziem za pomocą, którego jesteśmy w stanie zdobyć więcej informacji na temat danego zabytku.
126. IMPORTOWANE ZAPINKI RZYMSKIE Z TERENÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ KULTURĘ PRZEWORSKĄ dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
127. IMPORTY CZERPAKÓW I CEDZIDEŁ Z ZIEM POLSKICH W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
128. IMPORTY MIECZY RZYMSKICH W KULTURZE PRZEWORSKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
129. Importy rzymskie na terenie Dalekiego Wschodu. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca porusza kwestię zabytków odnalezionych na terenie Chin, Korei oraz Japonii, które można identyfikować z importami z ternów Starożytnego Rzymu. Pierwszy rozdział wprowadza w problematykę Jedwabnego Szlaku, oraz opisuje dokładniej jego przebieg w II w. n.e. Kolejny rozdział traktuje o źródłach pisanych (chińskich, greckich i rzymskich), które mogą informować o handlu pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Cesarstwem Chińskim. Następny rozdział zawiera analizę źródeł archeologicznych, którym poświęcona jest praca. Praca kończy się katalogiem.
130. Importy rzymskie w kulturze czerniachowskiej dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca omawia główne typy importowanych wyrobów rzymskich odnajdowanych na terytorium zajmowanym przez kulturę czerniachowską. Integralną jej część, stanowi katalog stanowisk na których stwierdzono obecność tego typu zabytków. Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących szczególnego znaczenia szkła, głównie w odniesieniu do cmentarzysk. Analiza przestrzenna przeprowadzana w oparciu o wykonaną mapę wskazuje na duże znaczenie rzeki Dniepr dla rozwoju wymiany pomiędzy barbarzyńskimi społecznościami strefy lasostepowej a Imperium Rzymskim.
131. Importy surowców kamiennych w paleolicie górnym i schyłkowym między Odrą a Nysą Kłodzką dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy było udokumentowanie wyrobów wykonanych z importowanych surowców skalnych przynależących do stanowisk z górnego i schyłkowego paleolitu, położonych na obszarze pomiędzy dolinami Odry i Nysy Kłodzkiej. Wykazano, że większość importów skalnych miała miejsce podczas górnego paleolitu. Surowce były sprowadzane z kilkunastu wychodni znajdujących się na terenie Polski, Czech i Słowacji. Maksymalny dystans mógł wynosić około 200 km. Najliczniej reprezentowane są radiolaryty karpackie. Interesujące, że z surowców tych wykonano zarówno narzędzia retuszowane, jak i rdzenie oraz półsurowiec.
132. IMPORTY Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ RUSI W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MAŁOPOLSCE dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
133. Importy ze strefy alpejskiej na Dolnym Śląsku w poczatkach epoki żelaza dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy jest problem występowania importów i naśladownictw artefaktów ze strefy alpejskiej w inwentarzach kultury łużyckiej doby wczesnej epoki żelaza. Zagadnienie to jest ściśle związane z funkcjonowaniem w tamtym czasie tzw. śląskiej prowincji kultury halsztackiej, w obrębie której ogniskowały się również wpływy z obszaru północnej Italii oraz Wschodnich Alp. Celem pracy jest próba określenia sposobu rozprzestrzeniania się artefaktów o obcym charakterze. Poruszona została kwestia roli funkcjonującego wówczas szlaku handlowego, a także problem istnienia na naszych ziemiach ewentualnych "centrów dystrybucji" przedmiotów luksusowych. Istotnym elementem pracy jest analiza rozmieszczenia i zagęszczenia występowania zabytków o południowoeuropejskim rodowodzie. Dane uzyskane dzięki odkryciom pochodzącym z obszaru Dolnego Śląska zostały zestawione z informacjami, których źródłem były analogiczne znaleziska z innych części Polski.
134. Infrastruktura średniowiecznego placu budowy.Transport i jego organizacja prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca przedstawia i wyjaśnia wybrane zagadnienia i problemy związane z transportem i infrastrukturą wykorzystywaną na średniowiecznym placu budowy. Zostały scharakteryzowane sposoby transportu materiału na docelowe miejsce inwestycji i bezpośrednio na placu budowy. Przedstawiono przemiany jakie zachodziły w organizacji średniowiecznego placu budowy. Dodatkowo przytoczono w pracy współczesne rekonstrukcje średniowiecznego placu budowy lub jego poszczególnych elementów. Praca uzupełniona jest katalogiem zawierającym miniatury z manuskryptów oraz wybrane zabytki przedstawione w części analitycznej pracy.
135. Inskrypcje runiczne na terenie Wysp Brytyjskich we wczesnym średniowieczu: ich funkcje i zależność funkcji od materiału dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pt. „Inskrypcje runiczne na terenie Wysp Brytyjskich we wczesnym średniowieczu: ich funkcje i zależność funkcji od materiału” prezentuje zabytki z inskrypcjami z runami anglo-saskimi od momentu pojawienia się ich na Wyspach Brytyjskich do końca wczesnego średniowiecza. Autorka przedstawia analizę inskrypcji pod kątem materiału, na którym znajduje się dana inskrypcja w celu ustalenia funkcji badanych inskrypcji. Tematyka została poruszona ze względu na niewielką ilość literatury przede wszystkim w języku polskim. W wyniku przeprowadzonej analizy zostały wyodrębnione 3 funkcje runów, gdzie wyraźnie przewodzi funkcja upamiętniająca.
136. Inspiracje egipskie w twórczości greckiej okresu archaicznego dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest zagadnienie kontaktów Greków z Egipcjanami w okresie archaicznym i ich wpływu na twórczość grecką. Przedstawiony został stan badań nad zagadnieniem, dokonano również prezentacji wykorzystanej literatury. Przeanalizowano podłoże historyczne, które warunkowało zmiany w wielu dziedzinach życia i kultury Greków w omawianym okresie. Przedstawiono i omówiono inspiracje, wątki i wpływy egipskie w greckiej mitologii, sztukach plastycznych (rzeźbie, malarstwie) i architekturze okresu archaicznego. W podsumowaniu podjęto próbę określenia charakteru i wagi inspiracji egipskich dla twórczości greckiej.
137. Instrumenty medyczne starożytnego Rzymu dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca opisuje instrumenty medyczne ze starożytnego Rzymu. W pierwszym rozdziale wymienione i scharakteryzowane są poszczególne kategorie narzędzi służących lekarzom starożytnym, przedstawiona jest ich budowa, funkcja oraz zabiegi, podczas których były używane. W rozdziale drugim ukazane są sylwetki najbardziej znanych uczonych antycznych zajmujących się medycyną, są to Celsus, Galen, Hipokrates oraz Diokles. W kolejnym przedstawiono opis najważniejszych stanowisk, z których pochodzą zabytki archeologiczne dotyczące medycyny: Pompeje, Bingen, Osuna oraz Rimini. Czwarta część poświęcona jest valetudinariom, czyli rzymskim szpitalom wojskowym, w których często znajdowane są zabytki związane ze sztuką medyczną. Częste wojny prowadzone przez Imperium Rzymskie zmuszały do rozwoju opieki lekarskiej nad rannymi żołnierzami. Na koniec zamieszczone jest krótkie podsumowanie tematu. Można powiedzieć, że znajomość anatomii, funkcjonowania organizmu ludzkiego i udzielania pomocy chorym i rannym była dobrze znana medykom starożytnym. Zaczęto rozdzielać naukę od wierzeń, przy czym zawsze odwoływano się do opieki bogów.
138. Instrumenty muzyczne w paleolicie europejskim prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca ta dotyczy genezy i ewolucji muzyki oraz problemu początków wytwarzania instrumentów muzycznych. Sklasyfikowano w niej także górnopaleolityczne instrumenty muzyczne i zbadano ich zależność od surowca, z którego je wykonano oraz terytorium i kultury, z których się wywodzą. Opisano również funkcje, które muzyka mogła pełnić w paleolicie. W rozdziale pierwszym opisano koncepcje dotyczące genezy i ewolucji muzyki oraz zachowania muzyczne wśród zwierząt. W następnym rozdziale przedstawiono domniemane najstarsze instrumenty muzyczne, w tym pochodzące od neandertalczyków, rozdział trzeci dotyczy paleolitycznych instrumentów Homo sapiens, zaś rozdział ostatni opisuje funkcje muzyki w paleolicie. W powstaniu i ewolucji muzyki najbardziej prawdopodobny wydaje się następujący ciąg zdarzeń: występowanie protomuzyki u wczesnych homininów, powstanie z niej muzyki i później artykułowanej mowy. Muzyka występuje zarówno u zwierząt (ptaków, ssaków drapieżnych, naczelnych) jak i u ludzi. Chociaż obecnie muzyka uważana jest wyłącznie za rozrywkę w przeszłości miała ona dużo ważniejszą rolę w przetrwaniu naszego gatunku. Na początku wykorzystywano ją w celach terytorialnych i godowych, a następnie rozwinęły się funkcje prospołeczne. Wytwarzanie instrumentów muzycznych najprawdopodobniej pojawiło się w środkowym paleolicie i było związane z Homo nenderthalensis, ale ich upowszechnienie nastąpiło w początkach górnego paleolitu w Europie.
139. Instrumenty strunowe i dęte w średniowiecznej Europie Środkowej i w Skandynawii prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca ta przedstawia badania dotyczące wybranych instrumentów strunowych oraz dętych z obszaru Europy Środkowej a także Skandynawii w średniowieczu, które odkryto w trakcie wykopalisk archeologicznych wspierając się na materiale ikonograficznym oraz źródłach pisanych. Celem przybliżenia historii instrumentarium pochodzącego z wykopalisk autor prezentuje konfrontacje zabytków z innymi rodzajami źródeł. Praca charakteryzuje cechy fizyczne znalezisk (rebek, lur, flety, rogi) oraz prezentuje możliwe sposoby korzystania z owych instrumentach. Prezentowane są również hipotezy na temat pochodzenia, rozwoju i rozprzestrzeniania się poszczególnych chordofonów i aerofonów.
140. INSTRUMENTY STRUNOWE Z EUROPY ŚRODKOWEJ W ŚREDNIOWIECZU prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
141. Jakość życia, śmiertelność i elementy rytuału pogrzebowego dzieci w późnośredniowiecznym i nowożytnym Wrocławiu prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Do pracy zostały wybrane pochówki zawierające szczątki dziecięce pochodzące z 9 wrocławskich cmentarzysk. Rozpiętość czasowa przedstawia się następująco: od I poł. XIII w. do aż do II poł. XVIII w./I poł. XIX w. Są to nekropolie gdzie grzebano ludzi różnych wyznań - rzymsko-katolickie, protestanckie, ewangelickie. Ponieważ tematyka dziecka i dzieciństwa w polskiej archeologii wciąż nie jest w pełni zgłębionym tematem dlatego w swojej pracy postanowiłam się skupić właśnie na nich. Na podstawie wybranych pochowków dziecięcych przeanalizowane zostanie ich ilość na poszczególnych cmentarzyskach. To czy były grzebane bezpośrednio w jamie grobowej czy też jakieś konstrukcji drewnianej. Ich pozycja w grobie oraz ewentualne odchylenia. Uwzględnione zostanie również wyposażenie grobowe bądź jego brak.. Poprzez analizę spróbuję odpowiedzieć na kilka kwestii, m.in. : Jak grzebano dzieci we Wrocławiu w tamtych czasach i czy byli oni chowani inaczej niż dorośli? Czy na tej podstawie można powiedzieć coś o sposobie ich traktowania, jakości życia? I czy materiał szkieletowy może być istotnym jeśli chodzi o badania dzieci w archeologii.
142. Kafle piecowe z gródka stożkowatego w Gorzyczkach prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
143. Kafle piecowe z zamku Gromnik.Materiały z wykopalisk w 2011 roku dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
144. KAMIENNE KONSTRUKCJE WAŁÓW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH GRODÓW Z TERENÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY ZACHODNIEJ dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
145. Kaplice na zamkach średniowiecznego Śląska prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem „Kaplice zamkowe średniowiecznego Śląska” składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, bibliografii, spisu ilustracji i katalogu kaplic. We wstępie opisany jest cel pracy oraz uzasadnienie podjęcia tematu. Rozdział pierwszy dotyczy kaplic zamku wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem kaplicy romańskiej i kaplicy gotyckiej pod wezwaniem św. Marcina. W rozdziale drugim opisana jest kaplica z romańskiego zamku w Legnicy. Rozdział trzeci poświęcony jest gotyckiej kaplicy stanowiącej pozostałość po zamku w Lubinie, natomiast rozdział czwarty skupia się na uchodzącej za najpiękniejszą z zachowanych kaplic zamkowych Śląska, kaplicy raciborskiej. W rozdziale piątym opisany jest nietypowy gotycki wykusz na zamku Chojnik, zaś rozdział szósty dotyczy pozostałości kaplicy z zamku Wleń. W rozdziale siódmym zawarte jest podsumowanie i zarazem zakończenie merytoryczne pracy.
146. Kara śmierci w rzymskim prawie karnym w świetle źródeł archeologicznych. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca skupia się na omówieniu poszczególnych rodzajów kary śmierci w starożytnym Rzymie, które zostały poświadczone nie tylko źródłami pisanymi, ale przede wszystkim archeologicznymi. Zawarto w niej szczegółowe informacje na temat Skały Tarpejskiej, z której zrzucano skazańców w przepaść, wymierzania kar na arenie, ukrzyżowań, rzymskiego "potępienia pamięci" oraz Więzienia Mamertyńskiego. Zwrócono uwagę na ramy stosowania danych rodzajów kar, genezę, podmioty wobec których je orzekano czy sposób ich wykonywania.
147. Katastrofy lotnicze dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
148. KIMMEROWIE W ŹRÓDŁACH PISANYCH I IKONOGRAFICZNYCH dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
149. Klamry esowate w kulturze luboszyckiej na tle porównawczym dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pt. "Klamry esowate w kulturze luboszyckiej na tle porównawczym" składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania, katalogu, tablic, map oraz bibliografii. Celem pracy jest przedstawienie zabytków jakimi są klamry esowate, pochodzące z terenów kultury luboszyckiej oraz wykazanie na ich podstawie powiązań z kulturą wielbarską. Wykorzystano 18 klamer esowatych z 6 stanowisk kultury luboszyckiej oraz 39 klamer z 8 stanowisk kultury wielbarskiej. We wstępie zawarte zostały informacje dotyczące celu pracy, zakresu terytorialnego obu kultur oraz chronologii. Rozdział pierwszy przybliża czytelnikowi historię i stan badań nad kulturą luboszycką i wielbarską oraz najważniejsze informacje związane z pojawieniem się Gotów na ziemiach polskich. Oprócz tego znajdują się w nim dane o stanie badań nad samymi klamerkami esowatymi. W rozdziale drugim opisano zabytki pochodzące z terenów kultury luboszyckiej. Skupiono się na stylistyce, formach oraz przynależności typologicznej. W rozdziale trzecim, natomiast na podstawie wybranego materiału archeologicznego z cmentarzysk kultury wielbarskiej zostały wykazane związki obu kultur, wpływy oraz elementy naśladownictwa. Ostatni, czwarty rozdział dotyczy rozważań nad motywami i symboliką omawianych ozdób. W zakończeniu podsumowano wszelkie informacje i wnioski związane z tematyką pracy.
150. KOBIETA W PLASTYCE FIGURALNEJ KULTURY VALDIVIA - EKWADOR. ZAGADNIENIE INTERPRETACJI prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia