wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. PIECE TYPU HYPOKAUSTUM W SYSTEMACH GRZEWCZYCH NA ŚREDNIOWIECZNYM ŚLĄSKU. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
152. Ceramika kultury lendzielskiej na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
153. GARNCARSTWO PÓŹNOSTAROŻYTNE A WCZESNOŚREDNIOWIECZNE – KONTYNUACJA TRADYCJI CZY NOWA MYŚL TECHNOLOGICZNA? dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
154. Zdobnictwo ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej na Dolnym Śląsku prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest zdobnictwo naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) na Dolnym Śląsku. Zakres chronologiczny obejmuje lata 55004900 BC. Materiał ceramiczny liczący 25 585 fragmentów naczyń pochodzi ze stanowisk z Gniechowicach, Niemczy, Strzelinie, Strachowie,Skoroszowicach orazKostomłotów. Naczynia KCWR można podzielić na dwa rodzaje: cienkościenne naczynia stołowe oraz gorzej wykonane, grubościenne naczynia kuchenne. Te pierwsze były częściej ornamentowane. Diagnostycznymi formami dla KCWR są naczynia amforowate, półkoliste czary, czarki oraz misy. Motywy zdobnicze oraz formy naczyń stanowią kryterium wydzielania poszczególnych faz rozwojowych i grup lokalnych KCWR. Wątki zdobnicze na naczyniach z Gniechowic mają cechy znane z tradycji południowych, często pojawiały się wątki w stylu impresso. Oprócz tego występowały różnego rodzaju linie ryte. W Niemczy wątki zdobnicze na naczyniach kuchennych są prostymi motywami, głównie dołkami paznokciowymi, a także w stylu szareckim. Naczynia stołowe wyróżniają się większą liczbą wątków w postaci różnych linii rytych, listew plastycznych, czy też punktów nutowych. Do wątków znanych z południa nawiązuje naczynie z motywem taśmy wypełnionej nakłuciami. W Strzelinie widoczny jest bogaty wybór motywów zdobniczych, począwszy od stylu gniechowickiego z wczesnej fazy, różnych odmian ornamentu nutowego środkowej fazy KCWR, aż po późne wzorce szareckie. W Strachowie odkryto więcej naczyń kuchennych. Naczynia ozdabiane były motywami w stylu gniechowickim oraz nutowym. Na naczyniach kuchennych i stołowych ze Skoroszowic obecne są motywy gniechowickie, impresso oraz nutowe lub ich naśladownictwo, a także ornament szarecki. W Kostomłotach przeważają na fragmentach naczyń przeważa ornamentyka szarecka. Oprócz tego pojawiają się motywy zdobnicze impresso oraz pseudobarbotinowe. KCWR na Dolnym Śląsku wyróżnia się obecnością ceramiki z trzech faz rozwojowych, w tym najstarszej gniechowickiej oraz odrębnością lokalną stylistyki nadodrzańskiej.
155. Relikty języka galijskiego na znaleziskach archeologicznych z terenu Francji dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca opisuje zabytki archeologiczne ze śladami języka galijskiego z terenów Francji. We wprowadzeniu, po nakreśleniu tła historycznego i geograficznego, wyjaśnione są podstawowe kwestie terminologiczne związane z tematem, takie jak klasyfikacje genetyczna języka galijskiego. W dalszej części pracy wyróżniamy trzy główne rozdziały, opisujące kolejno relikty języka galijskiego na materiale kamiennym, na ceramice i materiale metalowym z wyłączeniem monet, które ze względu na złożoność zagadnienia nie będą omawiane w niniejszym tekście. Dla uporządkowania nakreślanych treści przyjęte zostało kryterium geograficzne, tj. opis zabytków występujących w poszczególnych regionach administracyjnych Francji. Wśród zachowanych inskrypcji znaleźć można odwołania do życia pozagrobowego, modlitwy i prośby do bóstw czy przykłady ekspresji poetyckiej. Klasyfikacja, tłumaczenia i możliwe hipotezy interpretacyjne zabytków języka galijskiego przyczyniają się do przybliżenia jego problematyki zarówno w dziedzinie archeologii jak i lingwistyki.
156. Handel morski we wschodniej części Morza Śródziemnego w późnej epoce brązu dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest zobrazowanie morskiej aktywności handlowej społeczności wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w późnej epoce brązu. We wstępie dowiadujemy się jaki jest cel oraz zakres terytorialny i chronologiczny pracy dyplomowej. Dodatkowo zawarte są informacje na temat obecnego stanu badań w omawianej dziedzinie i przedstawienie przyjętej procedury badawczej oraz samej konstrukcji pracy. Rozdział pierwszy to podjęcie próby rekonstrukcji dawnych dróg morskich na podstawie szlaków neolitycznych, warunków pogodowych i klimatycznych oraz odnajdywanych podczas wykopalisk archeologicznych na różnych stanowiskach importowanych artefaktów. W kolejnym z rozdziałów wymieniane oraz opisywane są przedmioty wymiany handlowej, tj. znaleziska z dwóch odkrytych jak dotąd wraków statków: Cape Gelidonya oraz Ulu Burun, a także wzmianki pochodzące ze źródeł pisanych oraz ikonograficznych. Jest tam mowa o różnym rodzaju dóbr: ceramice, metalach czy materiałach organicznych. Rozdział 3 nawiązuje do systemów wagowych obowiązujących w późnej epoce brązu na omawianym terenie oraz do potwierdzających to znalezisk, jak np. odważniki i ciężarki o różnych formach. Podjęta zostaje próba określenia wartości lub ceny poszczególnych przedmiotów oraz odpowiedzenia na pytanie „co za co wymieniano?”. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie zebranych informacji oraz ogólną konkluzję, a także własne przemyślenia autorki na dany temat. Zakończenie pokazuje zrealizowanie celu pracy i dalsze perspektywy badawcze.
157. Wizerunek boga Zeusa w micie i ikonografii dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest próbą określenia uniwersalnego obrazu boga Zeusa jakim mógł być dla starożytnych Greków. Prowadzi to do pełniejszego zrozumienia wielu aspektów życia społeczności zajmujących obszar Grecji właściwej, wysp Morza Śródziemnego jak również jego wschodniego wybrzeża. Praca ta opierać się będzie na analizie mitologii oraz zabytków. Temat wydaje się być dla mnie ciekawy, gdyż mitologiczna postać Zeusa była nie tylko motywem w sztuce, czy literaturze, ale pełniła również bardzo ważną funkcję ideologiczną. Wykorzystane zostały głównie źródła archeologiczne pozyskane podczas regularnych wykopalisk, jak również znaleziska przypadkowe. Za podstawową obieram pracę Roberta Gravesa, która stanie się bazą w moich rozważaniach nad mitologią związaną z interesującym mnie tematem. W pracy znalazło się także miejsce dla zabytków architektury monumentalnej oraz innych pomniejszych źródeł. Interesujący mnie okres zamyka się w ramach od przełomu IX i VIII w. p.n.e. do ok. IV w. p.n.e. i będzie selektywnym przeglądem różnych kategorii dostępnych materiałów, takich jak ceramika, rzeźba i architektura oraz m.in. monety. Każdą z kategorii rozpatruję w odpowiednich rozdziałach w porządku chronologicznym. W przypadku mitów analizowanych w pracy będą one zawarte w katalogu, uporządkowane według ich występowania w mojej pracy. Zabytki analizuję pod względem chronologii, formy oraz treści przedstawienia. Sam temat portretowania najwyższego z bogów w greckim panteonie był popularnym elementem religijnym i kulturowym realizowanym w różny sposób. Ma swoje miejsce w szeregu opracowań historycznych, archeologicznych czy religioznawczych. Jednak pomimo wielkiego zainteresowania tą problematyką i mnogością źródeł jestto trudny do obiektywnego opracowania temat, za względu na różne interpretacje dotyczące postaci Zeusa. W części syntetycznej pracy odpowiem na pytania zadane w części określającej cel.
158. Ocean w ikonografii i wytwórczości społeczeństw prekolumbijskiego wybrzeża; Moche i Nasca. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
159. Rozwój metalurgii żelaza w okresie rzymskim. Analiza porównawcza największych ośrodków hutniczych z terenu Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
160. LATARNIE PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI W EUROPIE prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
161. Transport na średniowiecznym placu budowy na podstawie źródeł ikonograficznych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
162. Struktura geologiczna Kanionu Colca, południowe Peru.Zagadnienie wykorzystywania surowców społeczności prekolumbijskich. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
163. Przemiany osadnicze w rejonie Nysy we wczesnym średniowieczu. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
164. Uchwytne archeologicznie przedmioty oraz zabiegi apotropaiczne, ochronne i magiczne na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach w Cedyni (stan. 2 i 2a) i Kałdusie (stan. 1 i 4) dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat uchwytnych archeologicznie przedmiotów oraz zabiegów apotropaicznych, ochronnych i magicznych, które zaobserwowałam na wczesnośredniowiecznych szkieletowych cmentarzyskach w Cedyni (stan. 2 i 2a) oraz Kałdusie (stan. 1 i 4). Dotyczy ona więc sfery wierzeń magicznych, która przekłada się na pewne wybory społeczeństwa dotyczące specyficznych zabytków wkładanych ze zmarłym do grobu czy też wykonywanie praktyk. Na początku zwróciłam uwagę na podobieństwa i różnice w sposobie wyobrażania sobie życia po śmierci i wizji zaświatów u Słowian pogańskich oraz w świecie chrześcijańskim, a w drugiej kolejności porównałam ich obrządki pogrzebowe, ponieważ oba zagadnienia wpłynęły zasadniczo na badane zjawisko. Gdy tło dotyczące samej sfery wierzeń zostało nakreślone, można było przejść do analizy wyróżnionych przeze mnie zjawisk. W pierwszej kolejności przedstawione zostały zabytki, wśród których wyróżniłam monety, grzechotki, przedmioty metalowe zlokalizowane w nietypowych miejscach w jamie grobowej, a także ozdoby takie jak pierścionki, paciorki, zawieszki oraz amulety kościane i rogowe. Następnie dokładniej przyjrzałam się zabiegom dokonywanym w obrębie jamy grobowej lub w stosunku do samych zmarłych, wśród których znalazły się tzw. zabiegi antywampiryczne oraz wykorzystanie kamieni w celach innych niż apotropaiczne. W obu rozdziałach analitycznych znalazły się również nieliczne inne przedmioty i zabiegi, na które również poświęciłam osobne podrozdziały i postanowiłam umieścić w pracy dla pełniejszego obrazu. Na końcu moja uwaga skupiła się na zagadnieniu struktury płci i wieku oraz na relacjach między nimi, co pozwoliło wyciągnąć również wnioski odnoszące się do aspektu społecznego dotyczącego występowania badanego zjawiska. Praca pozwoliła również na sformułowanie innych refleksji, m.in. o częstości stosowania poszczególnych kategorii przedmiotów oraz praktyk, ich zróżnicowaniu regionalnym, możliwym znaczeniu i funkcji, a także częściowo ich chronologii.
165. Kuchnia na Śląsku w XIII-XVI wieku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
166. OSTROGI KABŁĄKOWE KULTURY WIELBARSKIEJ dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
167. Achilles w greckim malarstwie wazowym dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
W pracy zostało opisane 20 waz greckich ukazujących Achillesa. Pierwsza część pracy to przedstawienie mitu o herosie, ponieważ malowidła wazowe są silnie związane z mitologią. Dalsza część pracy to opisanie okresu powstawania tych naczyń oraz wybranych waz, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Achillesa. Przedstawione zostały też różnice występujące pomiędzy malowidłami ukazującymi postać Achillesa wykonanymi techniką czarnofigurową i czerwonofigurową.
168. POZNAWANIE PRZESZŁOŚCI NA PODSTAWIE STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH Z FRONTU ZACHODNIEGO OKRESU PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 1914-1918 prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
169. Wyroby krzemienne kultury lendzielskiej w Pietrowicach Wielkich, powiat raciborski prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
170. 2. Dominika Tokarz, Ogniska w kulturze graweckiej na ziemiach polskich dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest określenie roli ognisk w przestrzeni obozowisk łowców i zbieraczy. Jako tło porównawcze wykorzystano model centralnego ogniska, który do literatury został wprowadzony przez L. Binforda. Przedmiotem badań są graweckie i epigraweckie stanowiska z terenów ziem polskich, na których odnotowano ślady użytkowania ognia. Analizę poprzedzono oceną stanu zachowania stanowisk oraz oceną publikowanej dokumentacji. Na podstawie analizy porównawczej stwierdzono, że w przypadku ujętych w pracy stanowisk, występowanie modelu etnoarcheologicznego nie jest regułą, a ogniska mogły pełnić nie tylko rolę centrum, skupiającego materialne pozostałości aktywności łowców i zbieraczy. Można zauważyć, że skupienia wyrobów występowały zarówno w pobliżu ognisk, jak i w oddaleniu od nich. Odnotowano także izolowane ogniska.
171. Przemiany osadnicze w międzyrzeczu Bystrzycy i Oławy w okresie lateńskim dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma na celu scharakteryzowanie lokalnej grupy kultury przeworskiej, zamieszkującej tereny międzyrzecza Bystrzycy i Oławy. W pracy tej, chcę skupić się na zmianach osadniczych w fazach C i D okresu lateńskiego. Głównym celem, jaki zamierzam osiągnąć, jest wskazanie czy istniało jakieś powiązanie pomiędzy osadnictwem celtyckim, a osadnictwem przeworskim, a w szczególności czy istniała kontynuacja osadnicza na badanym terenie. Rozważania te będą podparte publikowanymi wynikami badań wykopaliskowych. Wnioski z tychże rozważań, docelowo mają pomóc w wyjaśnieniu genezy kultury przeworskiej, która według jednej z teorii wyewoluowała z kultury celtyckiej. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie: czy celtyckie osady zostały zajęte przez nowo przybyłą ludność czy też ludność kultury przeworskiej zamieszkiwała tereny w pobliżu Celtów i dopiero z czasem ich wyparła? Rozdziały pierwszy i drugi poświęcone są kulturze przeworskiej- jej genezie oraz osadnictwie i obrządku pogrzebowym. Rozdział trzeci dotyczy osadnictwa i obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej. Z kolei ostatni rozdział to wnioski końcowe dotyczące pracy- próba odpowiedzi na pytania dotyczące genezy i powiązań kultury przeworskiej z poprzedzającymi ją ugrupowaniami.
172. Pozostałości fortyfikacji polowych z czasów wojen śląskich i wojny o sukcesję bawarską pod Kamienną Górą prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca opisuje system fortyfikacji polowej znajdujący się pod Kamienną Górą w województwie dolnośląskim. Opisane w nim szańce są pozostałością pruskiego systemu umocnień polowych górskich z okresu wojen śląskich i wojny o sukcesję bawarską, zachodzi także przypuszczenie, że cześć z obiektów może pochodzić z roku 1790, kiedy szykowano się do nowej wojny prusko-austriackiej, która została zażegnana. Autor zlokalizował i opisał 16 stanowisk archeologicznych. Kolejne 10 zostało odkrytych już po badaniach powierzchniowych przeprowadzonych przez autora w roku 2014.
173. Motyw polowania w greckim malarstwie wazowym dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem Motyw polowania w greckim malarstwie wazowym składa się z 2 rozdziałów, katalogu, bibliografii i podsumowania. Źródłami były malowidła na czerwono- i czarno-figurowe na greckich wazach z głównie z VI i V wieku przed naszą erą. Malowidła przedstawiające sceny polowań zawierają szereg informacji, takich jak : strój myśliwych, broń służąca do polowań, technikę polowania etc. Opis i wstępna analiza zabytków znajduje się pierwszym rozdziale. Wstępne wnioski to zmiany w przedstawieniach motywu polowania, technika i styl. W drugim znajduje się dogłębna analiza i interpretacja scen polowań, polegająca na opisie wyglądu postaci, sytuacji, wykorzystanie psów do polowań. W trzecim rozdziale zająłem się wpływem łowiectwa na życie starożytnych greków. Uzyskane wnioski to duża popularność polowań w antycznej Grecji, polowania miały ogromny wpływ na edukację młodych chłopców, żołnierz, który był wprawnym łowczym był wyżej ceniony, psy odgrywały dużą rolę w polowaniach, niektóre zwierzęta na przykład zające były łapane w celu dania go jako podarek ukochanej osobie, polowania zapewniały nie tylko rozrywkę lecz także pożywienie i inne dobra uzyskiwane ze złapanej zwierzyny.
174. Budownictwo sakralne na grodach polskich od X w do połowy XI w dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
175. KOBIETA W PRZEDSTAWIENIACH SZTUKI PRADZIEJOWEJ KULTURY MINOJSKIEJ dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
176. Szkieletowy obrządek pogrzebowy w grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej w świetle aktualnego stanu badań dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
177. Założenia obronne miasta Brzeg w latach 1248-1865 prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
178. Piwowarstwo wśród ludów starożytnej Europy dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
179. Późnomezolityczne pochówki ze stanowiska Lepenski Vir nad Dunajem prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
180. MIEJSCA KULTU ZWIĄZANE Z WODĄ W EPOCE BRĄZU NA TERENIE POLSKI dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia