wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Osełki kamienne ze stanowiska na Górze Grojec w Żywcu, woj. śląskie dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
182. TRANSPORT MORSKI NA TERENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO W LATACH OKOŁO 25 P.N.E. DO OKOŁO 100 N.E. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
183. OSADNICTWO SKANDYNAWSKIE NA POŁUDNIOWYM WYBRZEŻU BAŁTYKU dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
184. RELIKTY OSADNICTWA KULTURY PRZEWORSKIEJ NA STANOWISKU MŚCIWOJÓW 16 POWIAT JAWORSKI dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
185. Wpływy skandynawskie na budownictwo Słowian na terenie Polski dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
186. Produkty spożywcze w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczach Odry i Wisły prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
187. Domy mieszkalne na zamkach Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w XIII-XV w. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia obiekty mieszkalne na zamkach księstwa Świdnicko-Jaworskiego w XIII-XV wieku. Opisuje przemiany w budownictwie domów mieszkalnych, ich konstrukcje, między innymi schody i piwnice i komfort zamieszkiwania, do którego zaliczono piece ogrzewające całą budowlę, cysterny. Podjęta jest także próba wyjaśnienia wybranych problemów badawczych, takich jak: termin dwór wieżowy pojawiający się w literaturze i opisujący niektóre wieże mieszkalne, a także interpretacja pozostałości po warowniach. Praca uzupełniona jest katalogiem ze zbiorem wszystkich budowli, o których jest mowa w tekście i dodatkowo zdjęciami wybranych obiektów lub ich elementami przedstawiającymi poszczególne zagadnienia.
188. Obraz wierzeń Etrusków w świetle pozostałości materialnych oraz przekazów pisanych dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Stworzona przez mnie praca omawia różne aspekty wierzeń jednego ze starożytnych ludów, jakimi byli Etruskowie. Całość została podzielona na osiem rozdziałów. W pierwszym z nich nacisk został położony na kwestię pochodzenia owego ludu oraz badań nad ich historią oraz językiem. W następnym nie zabrakło także miejsca na przedstawienie wyglądu wybranych świadectw materialnej kultury Etrusków. Dalsza część pracy poświęcona została na dokładną charakterystykę ich przekonań religijnych. Przykładowo zostały opisane oddziaływania Greków, a także (w mniejszym stopniu), Rzymian uwidoczniające się w etruskiej specyfice religijnej, wiara w oddziaływania bogów oraz demonów na życie ludzi, a także przeobrażenia w wyglądzie sztuki sepulkralnej. Oczywiście nie zabrakło również opisu pisanych relacji (zarówno z czasów starożytnych jak i średniowiecznych), traktujących o niezachowanych już księgach dyscypliny etruskiej.
189. Zróżnicowanie płci ludzi i zwierząt w grobach kultury amfor kulistych na ziemiach polskich prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
Zwierzęta były ważnym elementem nie tylko gospodarki ludności pradziejowych, ale również sfery wierzeniowej oraz symbolicznej. Widać to na przykładzie KAK, w której ich rola wychodziła daleko poza składnik pożywienia, o czym świadczą liczne i bardzo charakterystyczne dla tej kultury pochówki zwierząt. Celem pracy jest przedstawienie gatunków zwierząt składanych w grobach, a przede wszystkim ich zróżnicowania pod względem płci. Charakterystyczny obrządek pogrzebowy KAK sprawiał, że groby zwierzęce często były powiązane z ludzkimi i dlatego przedstawiona zostanie także płeć tych ludzi. Na podstawie zebranych danych podjęto zagadnienie, czy płeć grzebanych zwierząt była kryterium branym pod uwagę przez społeczności KAK przy doborze osobnika, a jeżeli tak to, która była preferowana. Zostanie także podjęta próba obserwacji ewentualnej korelacji płci zwierząt i ludzi złożonych w grobach. Zakres terytorialny i czasowy pracy obejmuje znaleziska KAK z ziem polskich. W wyniku przeprowadzonych obserwacji zauważyć można, że najważniejsze było bydło, które było gatunkiem najczęściej składanym w grobach. Wśród osobników wyróżniają się samice, które najprawdopodobniej były preferowane przez ludność KAK, ale w niektórych przypadkach można zauważyć równie ważną rolę samców. W wypadku pozostałych gatunków, czyli świń, kóz i owiec oraz psów nie udało się ustalić płci reprezentatywnej statystycznie liczby osobników. Można jednak zauważyć, że pomimo ich marginalnej roli musiały one pełnić konkretne role w rytuale KAK. W pracy wykazano, że nie można stwierdzić wyraźnej korelacji pomiędzy płcią grzebanych zwierząt i ludzi. Należy jednak zwrócić uwagę, że także i w tym przypadku płeć wielu osobników pozostała nieustalona. Pochowanie wraz z nimi, bądź tuż obok nich zwierząt otaczanych czcią należy raczej interpretować, jako wyróżnienie wynikające z ich wysokiego statusu społecznego za życia oraz jako wyrazu szacunku. W niektórych przypadkach można jednak stwierdzić, że zarówno ludzie jak i zwierzęta mogły być celowo zabijane w celu złożenia ofiary.
190. Wpływy koczowników Wielkiego Stepu na uzbrojenie mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
191. Kafle piecowe z gródka stożkowatego w Gorzyczkach prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
192. USTRYNY W KULTURZE PRZEWORSKIEJ dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
193. Przedstawienia oszczepników i dyskoboli na wazach greckich dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Przedstawienia oszczepników i dyskoboli na wazach greckich, to praca, której celem jest ukazanie malowideł owych sportowców na ceramice. Analiza skupia się na wybranych zabytkach, wziętych z kolekcji prywatnych. Brane są pod uwagę style ornamentacyjne oraz formy naczyń. Okres, który obejmuje praca sięga od 530 p.n.e. do 400 p.n.e. na terenach starożytnej Grecji.
194. Przedstawienia architektury minojskiej na zachowanych dziełach sztuki. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy wizerunków architektury mieszkalnej i sakralnej przedstawionych na zabytkach ruchomych z okresu minojskiego. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział opisuje początki osadnictwa na Krecie i kulturę minojską. W kolejnej części zostały opisane artefakty wykorzystane w pracy. W rozdziale trzecim omówione zostały stanowiska archeologiczne będące pierwowzorami przedstawień na zabytkach. W ostatnim rozdziale nastąpiło porównanie miedzy stanem faktycznym a przedstawieniami miast, domów, sanktuariów na zabytkach.
195. Technologia wytwórcza oraz motywy ikonograficzne na wyrobach tekstylnych z południowej części peruwiańskiego wybrzeża prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
196. Artefakty krzemienne z Sowina 11, pow. nyski prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
197. OSADNICTWO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE NA PÓŁNOCNO- ZACHODNICH RUBIEŻACH ŚLĄSKA dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
198. Obrządek pogrzebowy wczesnoholoceńskich społeczeństw zbieracko-łowieckich w południowej strefie bałtyckiej prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
199. Inskrypcje runiczne na terenie Wysp Brytyjskich we wczesnym średniowieczu: ich funkcje i zależność funkcji od materiału dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pt. „Inskrypcje runiczne na terenie Wysp Brytyjskich we wczesnym średniowieczu: ich funkcje i zależność funkcji od materiału” prezentuje zabytki z inskrypcjami z runami anglo-saskimi od momentu pojawienia się ich na Wyspach Brytyjskich do końca wczesnego średniowiecza. Autorka przedstawia analizę inskrypcji pod kątem materiału, na którym znajduje się dana inskrypcja w celu ustalenia funkcji badanych inskrypcji. Tematyka została poruszona ze względu na niewielką ilość literatury przede wszystkim w języku polskim. W wyniku przeprowadzonej analizy zostały wyodrębnione 3 funkcje runów, gdzie wyraźnie przewodzi funkcja upamiętniająca.
200. Kafle piecowe z zamku Gromnik.Materiały z wykopalisk w 2011 roku dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
201. Budownictwo na osadach kultury przeworskiej w dorzeczu Prosny. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca skupia się na budownictwie kultury przeworskiej na osadach w dorzeczu rzeki Prosny. Omówiono obiekty odkryte podczas wielosezonowych prac w Piwonicach, gdzie przebadano około 1/10 przypuszczalnej powierzchni osady, oraz znaleziska z całościowo przebadanego stanowiska w Zadowicach, na którym badania prowadzono pod koniec XX wieku. Analizie poddano obiekty zakwalifikowane jako pozostałości konstrukcyjne, omawiając ich ilość w poszczególnych fazach funkcjonowania osad, wielkość, potencjalną funkcję i położenie w terenie.
202. Zabytki kamienne ze stanowiska BP722 Pustyni Bayuda (Sudan) dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są zabytki kamienne ze stanowiska BP 722, znajdującego się na Pustyni Bayuda w Sudanie. Omówiono położenie oraz historyczne umiejscowienie stanowiska. Dodatkowo strukturę geologiczną, warunki klimatyczne, hydrologiczne. Przeprowadzona została wstępna analiza surowca, oraz ogólna analiza materiałów ze stanowiska. Artefakty zostały omówione pod względem stanu zachowania oraz podjęto próbę analizy typologiczno – technologicznej zabytków. Wydzielono i omówiono trzy grupy tychże: rdzenie, półsurowiec, narzędzia. Ponadto przedstawiona została analiza materiałów kostnych, problem datowania materiałów ze stanowiska oraz stan badań nad tematem.
203. Początki i rozwój miasta Bytomia w średniowieczu dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca stanowi zarys początków, rozwoju i funkcjonowania Bytomia w średniowieczu. Jej celem jest zebranie i usystematyzowanie informacji pochodzących z badań archeologicznych, które wsparte zostały przez źródła pisane. Pierwszy rozdział dotyczy osadnictwa przedlokacyjneg: grodu na wzgórzu św. Małgorzaty, który stanowił siedzibę kasztelana oraz osady otwartej, której słabo zachowane ślady odnaleziono w rejonie obecnego rynku. W kolejnym rozdziale podejmuję zagadnienia dotyczące już Bytomia-miasta, lokowanego na prawie niemieckim w 1254 roku. Zwracam tutaj uwagę na jego rozplanowanie przestrzenne, architekturę sakralną oraz fortyfikacje miejskie z uwzględnieniem propozycji lokalizacji zamku. Oczywiście, jako że Bytom jest i był miastem wysoce związanym z przemysłem górniczym temat wydobycia i produkcji srebra również został poruszony.
204. Osadnictwo żydowskie w przestrzeni średniowiecznych miast Półwyspu Iberyjskiego i Europy Środkowiej prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
W pracy licencjackiej pragnę przedstawić zagadnienia związane z osadnictwem żydowskim w Europie Środkowo-Wschodniej i na Półwyspie Iberyjskim w okresie od VIII do XV w. Praca ta oparta będzie na analizie źródeł archeologicznych oraz historycznych. Wypędzenie Żydów z Jerozolimy po dwóch żydowskich powstaniach w I i II w. n.e. zapoczątkowało okres diaspory. Od tego czasu Żydzi zmuszeni byli do nieustannego poszukiwania bezpiecznego, dla ich egzystencji, terenu i kompromisowych kontaktów z ludnością już tam zamieszkałą. Należy pamiętać, iż kontakty musiały być jednak na tyle powierzchowne aby udało się zachować odrębność kulturową diaspory. Początkowo osadnictwo żydowskie skupiało się w rejonie basenu Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie. Około VIII w. rozprzestrzeniło się na tereny Afryki, Mezopotamii, Azji Środkowej, Persji a nawet Chin. Wraz z muzułmańskim podbojem Półwyspu Iberyjskiego nasila się również osadnictwo żydowskie na tym terenie. Było to związane z dobrymi stosunkami z ludnością arabską oraz licznymi swobodami religijnymi. W IX w. odnotowuje się najstarsze gminy żydowskie na terenie Nadrenii powstałe na skutek przychylnej polityki cesarza Ludwika I Pobożnego. Osadnictwo na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na ziemiach polskich kształtuje się dopiero w X-XI w. W niniejszej pracy pragnę skupić się na przedstawieniu osadnictwa żydowskiego w dwóch ważnych ośrodkach na Półwyspie Iberyjskim: Barcelona i Girona, oraz trzech na terenie Europy Środkowo-Wschodniej: Wrocław, Kraków i Praga. Zakres chronologiczny związany będzie z egzystencją gminy w danym ośrodku miejskim. Praca ma układ problemowy.
205. INSTRUMENTY STRUNOWE Z EUROPY ŚRODKOWEJ W ŚREDNIOWIECZU prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
206. DENARY KRZYŻOWE W SKARBIE Z NIEZNANEJ MIEJSCOWOŚCI Z OKOLIC KRUSZWICY prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
207. Grobowce megalityczne grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
208. Ikonografia kultury Nasca prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
209. Głowy-trofea w kulturach prekolumbijskiego Peru. Zagadnienie chronologii oraz ich interpretacja kulturowa prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
210. Osadnictwo kultury przeworskiej na terenie wzgórz strzelińskich we wczesnej fazie okresu wpływów rzymskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia