wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Wczesnośredniowieczne kaptorgi na ziemiach polskich dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska traktuje o odkrywanych na ziemiach polskich niewielkich metalowych kapsułkach, przeznaczonych do zawieszania na szyi i noszonych przez kobiety w okresie wczesnego średniowiecza. Przedmioty te nazywane są przez archeologów kaptorgami i stanowią jedną z wielu form zachodniosłowiańskiej biżuterii. Spośród innych ozdób wyróżniają się już na pierwszy rzut oka, choć swój prawdziwy charakter pokazują dopiero przy dokładniejszym przyjrzeniu się im. I właśnie tę tematykę autor ma zamiar przybliżyć czytelnikowi. Praca stanowi syntezę dostępnej literatury zawierającej opublikowane znaleziska kaptorg z terenu Polski i opracowań poszczególnych zagadnień, których one dotyczą. We wstępie nakreślone zostały główne cele, jakie autor będzie starał się zrealizować oraz problemy, które będzie napotykać. Przybliżony jest w tym miejscu również zakres terytorialny i chronologiczny. Kolejnym etapem jest przedstawienie podstawowych informacji na temat tych zawieszek. Należą do nich: typologia, sposoby konstrukcji i motywy zdobnicze, chronologia oraz charakterystyka rozmieszczenia a także liczba stanowisk. Główna część pracy podzielona jest na rozdziały poświęcone funkcji kaptorg oraz ich genezie i pochodzeniu. Pierwszy z nich, w formie rozważań, obejmuje główne rodzaje ról jakie pełniły te zawieszki. Kluczową sprawą jest w tym przypadku kwestia ustalenia zawartości schowków. W następnym zaś przybliżono różnorodne poglądy badaczy na ich proweniencję. Jej możliwe kierunki analizowane są w formie zbliżonej do dyskusji, z przytoczeniem argumentacji różnych badaczy. Nie mniej istotnymi są także działy poświęcone surowcom oraz technikom złotniczym służącym do wytwarzania kapsułek i ich zdobienia – czyli jednego z tych elementów, który najbardziej w kaptorgach zachwyca ale i zastanawia. W zakończeniu pracy zostało przedstawione podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski i spostrzeżenia ze wszystkich rozdziałów. Znajdujący się tuż przy końcu pracy, pokaźny katalog stanowisk mogących pochwalić się odkryciem w ich obrębie interesujących nas zawieszek, stanowi efekt niemal tysiącletniej historii ich współistnienia. Nie można także nie wspomnieć o tablicach z ilustracjami i mapach, które dopełniają całości pracy poświęconej tym już nie tak tajemniczym jak na początku, ale tak samo, albo może nawet bardziej fascynującym przedmiotom.
182. OSADNICTWO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE NA PÓŁNOCNO- ZACHODNICH RUBIEŻACH ŚLĄSKA dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
183. Inskrypcje runiczne na terenie Wysp Brytyjskich we wczesnym średniowieczu: ich funkcje i zależność funkcji od materiału dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pt. „Inskrypcje runiczne na terenie Wysp Brytyjskich we wczesnym średniowieczu: ich funkcje i zależność funkcji od materiału” prezentuje zabytki z inskrypcjami z runami anglo-saskimi od momentu pojawienia się ich na Wyspach Brytyjskich do końca wczesnego średniowiecza. Autorka przedstawia analizę inskrypcji pod kątem materiału, na którym znajduje się dana inskrypcja w celu ustalenia funkcji badanych inskrypcji. Tematyka została poruszona ze względu na niewielką ilość literatury przede wszystkim w języku polskim. W wyniku przeprowadzonej analizy zostały wyodrębnione 3 funkcje runów, gdzie wyraźnie przewodzi funkcja upamiętniająca.
184. Kafle piecowe z zamku Gromnik.Materiały z wykopalisk w 2011 roku dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
185. Początki i rozwój miasta Bytomia w średniowieczu dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca stanowi zarys początków, rozwoju i funkcjonowania Bytomia w średniowieczu. Jej celem jest zebranie i usystematyzowanie informacji pochodzących z badań archeologicznych, które wsparte zostały przez źródła pisane. Pierwszy rozdział dotyczy osadnictwa przedlokacyjneg: grodu na wzgórzu św. Małgorzaty, który stanowił siedzibę kasztelana oraz osady otwartej, której słabo zachowane ślady odnaleziono w rejonie obecnego rynku. W kolejnym rozdziale podejmuję zagadnienia dotyczące już Bytomia-miasta, lokowanego na prawie niemieckim w 1254 roku. Zwracam tutaj uwagę na jego rozplanowanie przestrzenne, architekturę sakralną oraz fortyfikacje miejskie z uwzględnieniem propozycji lokalizacji zamku. Oczywiście, jako że Bytom jest i był miastem wysoce związanym z przemysłem górniczym temat wydobycia i produkcji srebra również został poruszony.
186. Góra Gromnik (pow. strzeliński) we wczesnym średniowieczu dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca magisterska opisuje górę Gromnik, znajdującą się w województwie dolnośląskim, gminie Przeworno. Na jej szczycie w IX - X wieku funkcjonował najpewniej gród ludności tzw. Ślężańskiej, posiadającej pewne kontakty (handlowe?) z przedstawicielami kultury Wielkomorawskiej. Praca ma na celu przede wszystkim opisanie wczesnośredniowiecznych materiałów ruchomych odnalezionych w czasie trwania sezonowych badań wykopaliskowych (2005 - do dziś) pod kierownictwem prof. K. Jaworskiego przy pomocy dr A. Pankiewicz oraz E. Lisowskiej. Opisane materiały to w większości mocno fragmentaryczne ułamki wczesnośredniowiecznej ceramiki, wyróżniającymi się zabytkami są tu 3 przęśliki, gombik, nożyk tzw. do obróbki drewna oraz mało charakterystyczny kawałek domniemanego nożyka. Praca zawiera również opis konstrukcji osadniczych odnalezionych w wykopie XVIII oraz interpretację wyników programu Archeologicznego Zdjęcia Polski. Wysunięte z pracy wnioski dotyczą w główniej mierze funkcji oraz przynależności kulturowej grodu.
187. Porównanie XV-wiecznych naczyń glinianych z zamków śląskich i miasta Wrocław. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - wieczorowe I stopnia
188. Tożsamość antropologiczna i kulturowa wczesnośredniowiecznych mieszkańców grodziska niemczańskiego na podstawie badań cmentarzyska Niemcza II dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
189. Srebrna biżuteria kobieca z cmentarzysk oraz grodzisk i osad w zachodniej i południowo- zachodniej Polsce we wczesnym średniowieczu.Próba porównania dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
190. Sudeckie wczesnośredniowieczne grody słowiańskie i ich zaplecze osadnicze dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia przemiany sieci grodowej na Śląsku od VIII do X wieku. Autor przedstawia kolejne grody występujące na lewobrzeżnej części Śląska, charakteryzując ich lokalizację, wielkość, chronologię, interpretacje badaczy na temat roli części z nich. W dalszej części poddaje dotychczasowe dane chronologiczne analizie, starając się odtworzyć obraz sieci grodowej, oraz jego zmiany na omawianym obszarze w wiekach VIII - X.
191. Obróbka skóry w nadodrzańskich ośrodkach rzemieślniczo - handlowych we wczesnym średniowieczu (X-XIII w.) dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
192. Rejon Kalisza w systemie komunikacyjnym wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Okolice dzisiejszego Kalisza już od czasów starożytnych stanowiły ważny punkt na mapie sieci drożnej Europy środkowej. W okresie przedrzymskim biegł tędy ważny szlak, którym transportowano bursztyn z wybrzeży Morza Bałtyckiego na tereny śródziemnomorskie. W późniejszych okresach szlak ten nie odgrywał już tak ważnej roli, jak za czasów rzymskich, natomiast samo skupisko osadnicze nad środkowym biegiem Prosny urosło do rangi ośrodka centralnego, w którym krzyżowały się trakty komunikacyjno-handlowe biegnące z zachodu na wschód i z południa ku północy. Dowodem na to są odkryte podczas wieloletnich badań prowadzonych na stanowiskach Kalisz-Zawodzie oraz Kalisz-Stare Miasto zabytki, które najprawdopodobniej dostały się w ten rejon jako przedmioty obcej proweniencji. Głównym celem pracy jest przedstawienie roli kaliskiego regionu w funkcjonujących wczesnośredniowiecznych szklakach, oraz analiza zabytków importowanych. Zakresem terytorialnym rozprawy ograniczony został do terenów dzisiejszego Kalisza. Co się zaś tyczy zakresu czasowego, to dolną granicę wyznacza najstarszy zabytek odkryty na stanowisku Kalisz-Wydarte datowany na VII-VIII wiek. Cezurę końcową stanowi natomiast XII wiek.
193. Wczesnośredniowieczne chordofony i aerofony z Wrocławia i Opola. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Autor w swojej pracy przedstawia instrumenty muzyczne z rodzaju chordofonów i aerofonów odnalezionych podczas badań archeologicznych. Stanowiskami które zostały przedstawione w pracy są wczesnośredniowieczne grody we Wrocławiu i Opolu. W pracy poruszona została problematyka badań nad instrumentami muzycznymi pochodzącymi z wykopalisk. Surowiec z którego instrument został wykonany oraz jego kontekst archeologiczny w znacznym stopniu wpływa na poznanie muzyki wczesnośredniowiecznych grodów. Kontekst pozwala na zweryfikowanie statusu społecznego posiadacza. W pracy zostanie zweryfikowane czy obiekt w którym zabytki te się znajdowały świadczyły o jego elitarności. Następnym problemem z który poruszy autor są chordofony z ziem sąsiednich. Głównym celem pracy jest zebranie chordofonów i aerofonów z Wrocławia i Opola oraz ich analiza. Dokonana przez autora rekonstrukcja jednego z opolskich chordofonów pozwoliła na zbadanie jego cech muzycznych oraz zweryfikowanie zbliżonego czasu produkcji.
194. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na obszarze pomiędzy Bystrzycą a Ślęzą. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było przedstawienie oraz analiza osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze znajdującym się pomiędzy rzekami Bystrzycą i Ślęzą. Przedmiotem analizy były znalezione w literaturze informacje na temat stanowisk archeologicznych takich, jak osady otwarte, grodziska oraz cmentarzyska znajdujące się na wyszczególnionym w pracy terenie. W pracy wydzielone zostały dwie wyraźne strefy zasiedlenia, znajdujące się na omawianym obszarze. Na podstawie analizy źródeł zostały wydzielone formy osadnictwa oraz niektóre typy konstrukcji zarówno zabudowań mieszkalnych, gospodarczych oraz umocnień grodów. W pracy zostały również przedstawione na podstawie źródeł archeologicznych gałęzie gospodarki związane z pozyskiwaniem żywności, jak i wytwórczością, jakie dominowały we wczesnym średniowieczu na wyznaczonym w pracy zasięgu terytorialnym.
195. Rozwój sieci grodowej we wczesnym średniowieczu w dorzeczu dolnej Parsęty. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca traktuje o osadnictwie grodowym w okresie wczesnego średniowiecza w dorzeczu dolnej Parsęty. Pod uwagę brana jest lokalizacja grodzisk, stan rozpoznania archeologicznego, charakter osadnictwa wraz z zabudową wewnętrzną jeśli takową rozpoznano, jak również pozostałości kultury materialnej. Bazując na odkrytych artefaktach wyróżnia się podstawy działalności gospodarczej prowadzonej przez ówczesną ludność. Analiza stanowisk pozwala zobrazować tendencje oraz wyraźne zmiany w budownictwie grodowym jakie zachodziły na przestrzeni wieków.
196. Grody kasztelańskie na Śląsku w świetle źródeł archeologicznych dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej było skatalogowanie oraz opis tzw. grodów kasztelańskich w świetle źródeł pisanych w obrębie Śląska. Praca została podzielona na trzy główne fragmenty, są to: przybliżenie źródeł pisanych oraz wzmianki o grodach jak i o kasztelanach w nich zawartych, opis oraz charakterystyka grodów w świetle źródeł archeologicznych, ostatnim etapem pracy było umieszczenie obiektów kasztelańskich w odpowiednio stworzonym katalogu.
197. "Młynek" na tle innych średniowiecznych gier planszowych - przykład ziem polskich dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy gry planszowej" młynek" i zabytków z ziem polskich datowanych na wczesne średniowiecze. Została w niej przedstawiona zarówno historia jak i zasady gry. Oprócz znalezisk pochodzących z okresu wczesnego średniowiecza są uwzględnione zabytki wcześniejsze i późniejsze pochodzące nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy. Zostały również przedstawione przykłady współczesnych plansz oraz sposobu gry. Wspomniano także o innych grach planszowych popularnych w we wczesnym i późnym średniowieczu oraz innych formach zabawy dzieci i dorosłych w tym okresie.
198. Osadnictwo grodowe w dorzeczu Obry we wczesnym średniowieczu dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca traktuje o osadnictwie grodowym w okresie wczesnego średniowiecza w dorzeczu rzeki Obry. W pracy przedstawiona została dyskusja archeologów oraz historyków na temat lokacji plemienia Obrzan. Praca prezentuje lokalizacje grodów, oraz pozostałości najbardziej popularnej zabudowy obronnej oraz mieszkalnej na omawianych stanowiskach. W pracy poruszono także zagadnienie osad przy grodowych oraz ich możliwych funkcji. Analiza pozostałości grodów odkrywanych w terenie pozwala zaobserwować tendencje lokacji grodów oraz pozwala zaobserwować rozwój osadnictwa grodowego w okresie plemiennym na omawianym obszarze.
199. Zagadnienie noży wolutowych z okresu wczesnego średnowiecza. Funkcje kultowe czy utylitarne? dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
W pracy omówiona została problematyka noży wolutowych, przedmiotów występujących we wczesnym średniowieczu od końca VIII do pierwszej połowy X w., których funkcja w literaturze nie została dookreślona. Znalezisk tego typu odnajdywane są na stanowiskach słowiańskich na terenach Europy Środkowej, Europy Wschodniej, cmentarzyskach awarsko-słowiańskich oraz stanowiskach wiązanych z koczownikami. Celem pracy było uaktualnienie stanu wiedzy o nożach wolutowych od czasu ostatniej publikacji dotyczącej tematu tj. z roku 1988 o nowe zabytki , wraz z przedstawieniem nowych wyników badań nad tematem funkcji jaką spełniały w okresie wczesnego średniowiecza. Przedstawiony został podział na grupy regionalne z wydzieleniem cech charakterystycznych dla zespołów, oraz uporządkowanie ustaleń klasyfikacyjnych obecnych w literaturze. Kolejnym etapem było przedstawienie występujących w literaturze założeń mających na celu określenie funkcji zabytku oraz zestawienie przytoczonych teorii z danymi pozyskanymi w trakcie części analitycznej.
200. Wczesnośredniowieczne przedstawienia ptaków z ziem polskich dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
„W miarę rozwoju religii ptaki stawały się atrybutami bogów oraz symbolami cnót” Niniejsza praca skupi się na omówieniu motywu ptaka na przykładzie zabytków ruchomych reprezentowanych tu głównie przez biżuterię, elementy rzeźby czy inne przedmioty będące to w powszechnym użyciu ludzi omawianego okresu. Zabytki pochodzić będą z różnych części Polski a ich chronologia mieścić się będzie od IX do XIII w.
201. Przemiany w transporcie wodnym we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie przemian we wczesnośredniowiecznym szkutnictwie na obszarze Polski oraz jego znaczenia dla ówczesnej ludności. Praca skupia się przede wszystkim na zagadnieniu szkutnictwa łodzi jednopiennych, łodzi klepkowych oraz ich modyfikacji. Porusza ona także kwestię ówczesnych portów za równo nadbałtyckich jak i śródlądowych oraz ich przystosowania do handlu wodnego. Praca zawiera również analizę źródeł pisanych celem oszacowania możliwości wodnych środków transportu oraz podobieństw i różnic między korabnictwem skandynawskim, a słowiańskim.
202. Dokumentacja aktowa i obrazowa dotycząca wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Niemczy, przechowywana w Instytucie Archeologii Uniwesytetu Wrocławskiego dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
W Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przechowywana jest dokumentacja archiwalna dotycząca badań wykopaliskowych prowadzonych po II wojnie światowej przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zebrania, opisania oraz usystematyzowania tej części dokumentacji będącej w zasobach archiwalnych Instytutu Archeologii, która dotyczy prac wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym kompleksie osadniczym w Niemczy, przeprowadzonych w latach 1950 – 1981. Dokumentacja archeologiczna stanowi zasadniczy, a często jedyny ślad zachowania stanowisk i obiektów archeologicznych. Dobrze sporządzona dokumentacja może nie tylko dostarczyć danych na temat stanowiska, ale też informuje o przeprowadzonych procedurach i pozwala zweryfikować interpretację wyników poczynioną podczas badań terenowych. Archeolodzy są zgodni, że dokumentacja badań archeologicznych powinna być trwała, zrozumiała, uporządkowana i łatwo dostępna. Obecnie coraz większą rolę w dokumentacji odgrywa technologia cyfrowa. Jednym z pożądanych kierunków działań jest digitalizacja archiwalnej dokumentacji, należy przy tym pamiętać, że wykorzystanie technologii cyfrowych w tworzeniu i archiwizowaniu dokumentacji badań archeologicznych nie zwalnia podmiotów odpowiedzialnych z zachowania jej wersji analogowej. We wstępie zawarto informacje o stanie badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w Niemczy oraz opis specyfiki stanowiska. Kolejny rozdział omawia definicję, standardy i klasyfikację dokumentacji archeologicznej oraz wskazuje jaki sposób dokumentacji jest przyjęty w archiwum IA UWr. Zasadnicza część pracy omawia zachowaną dokumentację aktową i obrazową (za wyjątkiem dokumentacji fotograficznej) kompleksu osadniczego w Niemczy z podziałem na lata. Dokumenty zaprezentowano według jednostek, w których je aktualnie umieszczono i w kolejności, w jakiej w nich występowały. W efekcie powstał opis jakościowy, statystyczny i zestawienie tabelaryczne zachowanych archiwaliów. Zgromadzony materiał może stanowić punkt wyjścia do problemowej analizy archiwaliów dotyczących wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Niemczy.
203. ROLA KOBIETY W STRUKTURACH SPOŁECZNYCH EPOKI BRĄZU NA ZIEMIACH POLSKICH dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
204. Inspiracje egipskie w twórczości greckiej okresu archaicznego dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest zagadnienie kontaktów Greków z Egipcjanami w okresie archaicznym i ich wpływu na twórczość grecką. Przedstawiony został stan badań nad zagadnieniem, dokonano również prezentacji wykorzystanej literatury. Przeanalizowano podłoże historyczne, które warunkowało zmiany w wielu dziedzinach życia i kultury Greków w omawianym okresie. Przedstawiono i omówiono inspiracje, wątki i wpływy egipskie w greckiej mitologii, sztukach plastycznych (rzeźbie, malarstwie) i architekturze okresu archaicznego. W podsumowaniu podjęto próbę określenia charakteru i wagi inspiracji egipskich dla twórczości greckiej.
205. OBIEKTY I KONSTRUKCJE O CHARAKTERZE MIESZKALNYM NA OSADACH OTWARTYCH KULTURY ŁUŻYCKIEJ dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
206. Prahistoria pustyni Bayuda (Północny Sudan). Opracowanie materiałów zabytkowych z badań Profesora Klausa-Dietera Meinholda w latach 1976-78, w ramach „Sudanese-German Exploration Project – Mineral Prospecting in the Bayuda Desert”. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
207. Podstawy gospodarki ludności kultury mierzanowickiej w oparciu o kryteria wyboru osad dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
208. Pracownie wytwórcze na grodach w okresie halsztackim na ziemiach Polskich dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
209. OPRACOWANIE WYNIKÓW RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH OSADY KULTURY ŁUŻYCKIEJ PRZY ULICY NIEMCZAŃSKIEJWE WROCŁAWIU W SEZONACH 2003 I 2005. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
210. BADANIA EKSPERYMENTALNE I TRASEOLOGICZNE BRONI Z EPOKI BRĄZU W EUROPIE dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia