wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Ślusarstwo wrocławskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca ta traktuje o wąskiej grupie wytworów ślusarskich służących do zamykania pomieszczeń jak i mniejszych przedmiotów, które odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych na terenie średniowiecznego i nowożytnego Wrocławia. Przy pomocy materiałów pochodzących z wrocławskich badań archeologicznych, źródeł i opracowań historycznych, oraz publikacji etnograficznych autor ukazuje obraz wrocławskiego ślusarstwa, rekonstruuje jego warsztat pracy, a także opracowuje wybór zabytków ślusarskich.
182. Wyobrażenia na puginałach przełomu średniowiecza i nowożytności prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca ma na celu prezentację i omówienie wyobrażeń na puginałach średniowiecznych i nowożytnych na podstawie wybranych zabytków z obszaru Europy Zachodniej. Na podstawie katalogów zbiorów muzealnych oraz opracowań bronioznawczych została podjęta próba określenia funkcji oraz wymowy przedstawień plastycznych na puginałach, a także sformułowania pytań na temat ewentualnej symboliki takiej broni.
183. ARCHEOLOGIA NOWOŻYTNYCH MIEJSC STRACEN NA ŚLĄSKU prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
184. Cmentarze nowożytnego Wrocławia. Topografia i struktura wewnętrzna prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest o nowożytnych cmentarzach Wrocławia. W niniejszej pracy opisane są trzy cmentarze- cmentarz na Zatumiu, prawosławny cmentarz przy świątyni Salwatora i cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim, dodatkowo jest też rozdział o pochówkach ludzi niegodnych- samobójcach, straceńcach, położnicach etc. W każdym z rozdziale opisującym dany cmentarz zawarta jest jego chronologia, przyporządkowanie religijne, jego wielkość, kształt jam grobowych i trumien, rozplanowanie grobów, ilość pochówków- pojedynczych i wieloosobowych oraz struktura wieku i płci zmarłych. Największy był prawosławny cmentarz Salwatora, znaleziono ponad 1100 pochówków anatomicznych i blisko 80 wtórnych, zmarłych było ponad 1200. Na cmentarzu na Zatumiu odnaleziono ponad 300 grobów, a zmarłych było ponad 320, na ostatnim miejscu pod względem grobów plasuje się cmentarz na Ostrowie Tumskim odnaleziono ponad 30 mogił, a liczbę zmarłych szacuje się na 50. Kształt jam grobowych oraz trumien był bardzo podobny na wszystkich trzech cmentarzach, dominował kształt prostokątny i trapezowaty. Podobne było również rozplanowanie grobów na osi wschód zachód z nielicznymi wyjątkami. Struktura wieku i płci również rysowała się bardzo podobnie, widać bardzo dużą śmiertelność dzieci, natomiast dorośli najczęściej umierali w wieku adultus i maturus.
185. KOŚCI A BITWA. WYKORZYSTANIE METOD ARCHEOLOGII I ANTROPOLOGII FIZYCZNEJ W BADANIU STANOWISK POBITEWNYCH NA PRZYKŁADZIE VISBY, GRUNWALDU, TOWTON I LUBISZEWA prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
186. Średniowieczny a nowożytny obrządek pogrzebowy w Europie Środkowej. Próba porównania prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem pracy jest opisanie i analiza przemian w obrządkach pogrzebowych w późnym średniowieczu i nowożytności w Europie Środkowej. W tym celu praca została podzielona na trzy rozdziały, gdzie pierwszy stanowi opis obrządku stosowanego w okresie późnego średniowiecza, drugi rozdział opisuje obrządek stosowany w nowożytności, zaś trzeci rozdział jest próbą podsumowania i analizy wcześniej przedstawionych rytuałów i wyciągnięcia wniosków odnośnie zaszłych przemian i tego co je spowodowało. Aby to było możliwe, przeanalizowano dużą ilość pochówków z terenów Środkowej Europy.
187. Wędrówki rzeczy i idei w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności na przykładzie Śląska prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca opisuje wędrówki pewnych grup przedmiotów obcego pochodzenia na Śląsku w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Celem pracy jest próba ustalenia skąd przedmioty te przybyły i na podstawie tego, ustalenie kontaktów ludności Śląska w danym okresie. Każdy z trzech rozdziałów opisuje inną grupę zabytków, a są to kolejno: kamionka Grupy Falkego, przedmioty związane z pielgrzymowaniem oraz monety obcego pochodzenia.
188. BUDOWNICTWO MIEJSKIE I WIEJSKIE W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ SKANDYNAWII prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
189. ZABYTKI METALOWE ZE STANOWISKA ŁUGI 25, POWIAT GÓROWSKI prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
190. Rozwój fortyfikacji Kłodzka i Srebrnej Góry na tle Europy Środkowej prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie rozwoju, określenie systemów i sposobów obrony fortyfikacji Kłodzka i Srebrnej Góry wraz z prześledzeniem zachodzących zmian. Stanowi próbę odnalezienia charakterystycznych rozwiązań, źródeł ich zastosowania oraz możliwego wpływu, jaki wywierały na konstrukcje kolejnych dzieł obronnych. Dokonuje również porównania wyżej wymienionych umocnień na tle Europy Środkowej. Dla potrzeb realizacji przyjętych założeń zakres terytorialny obejmuje obszary obecnych: Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier. Chronologicznie koncentruje się przede wszystkim na XVI-XIX wieku. Spowodowane jest to wyraźnie stosunkowo dużą ilością zachowanych materiałów źródłowych z tego okresu, a z zakresu merytorycznego wyłączono system fortyfikacji rozproszonej. Zauważalne są podobieństwa w rozwoju umocnień Srebrnej Góry i Kłodzka. W obu przypadkach okres najintensywniejszej rozbudowy przypada na XVIII wiek oraz związany jest z działalnością pruskiego korpusu inżynierów. Powstałe wtedy twierdze wzniesiono według zasad szkoły staropruskiej, a poszczególne ich dzieła opierały się na wykorzystaniu systemu bastionowego bądź kleszczowego. Pewien wpływ na ich formę miała również szkoła piemoncka. Sposób obrony uzależniony był od narysów poszczególnych umocnień oraz ich wzajemnych relacji na danym odcinku frontu. Rozpatrując tą kwestie dla całości twierdz stwierdzić należy zastosowanie kleszczowego i skrzydłowego sposobu obrony.
191. Metody badawcze archeologii pól bitewnych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
192. Dieta mieszkańców miast na ziemiach polskich od XIII do XVIII w. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było zrekonstruowanie diety mieszkańców miast (Wrocław, Kołobrzeg, Gdańsk, Kraków, Elbląg) położonych na ziemiach polskich od XIII do XVIII w. Na podstawie źródeł pisanych i ikonograficznych stwierdzono w niej, które z produktów były najczęściej konsumowane na przestrzeni wieków. Źródła archeobotaniczne i archeozoologiczne pozwoliły na zebranie materiałów, które zweryfikowały dane z tekstów pisanych. Dzięki informacjom ze źródeł antropologicznych było możliwe przebadanie ogólnego stanu zdrowia populacji średniowiecznych i nowożytnych pod względem przebytych chorób i występowania tzw. wyznaczników stresów. Oprócz tego, na podstawie zebranych danych ze wszystkich źródeł ustalono podział społeczno-ekonomiczny dla mieszkańców miast Wrocławia, Gdańska i Elbląga.
193. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU I NOWOŻYTNOŚCI prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
194. Znaleziska oraz interpretacje grobów podwójnych w okresie od XII do XVII wieku na ziemiach polskich prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
195. Przedmioty z grobów żołnierzy polskich zamordowanych w 1940r.w Charkowie prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Analiza przedmiotów pochodzących z grobów polskich jeńców zamordowanych w Charkowie. Dzięki odkrytym artefaktom możliwa stała się rekonstrukcja życia obozowego, zakończonego zabiciem jeńców tzw. metodą katyńską oraz rozważania na temat możliwości identyfikacji ofiar na ich podstawie.
196. Szklane naczynia do picia na Śląsku w późnym średniowieczu i nowożytności prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka zatytułowana Szklane naczynia do picia na Śląsku w późnym średniowieczu i nowożytności ma na celu opisanie historii szklarstwa na terenie Śląska, jak i również zebranie oraz scharakteryzowanie naczyń od połowy XIII w. Celem pracy było zgromadzenie zebranych materiałów z badań wykopaliskowych, a także, zanalizowanie artefaktów w oparciu o klasyfikację F. Frydy. W pierwszym rozdziale został nakreślony problem hutnictwa na Śląsku w oparciu o sytuację polityczną od 2. poł. XIII w. do XIX w. W kolejnym rozdziale, zebrane przez archeologów badających teren Śląska zabytki, zostały poddane analizie. Opisując artefakty kierowałam się kryteriami jak typ naczynia, jego kształt, motywy ornamentacyjne, bardzo często występujące na szklanych naczyniach późnośredniowiecznych i nowożytnych oraz datowanie. W pracy licencjackiej zostały opisane miasta śląskie: Wrocław, Nysa, Opole, Głogów, Legnica, Bardo, Gniewoszów, Jawor, Jelenia Góra, Lwówek Śląski oraz Środa Śląska. Podczas analizy udało mi się wywnioskować, że większość naczyń należy do grupy pucharów fletowych. Naczynia szklane typu krautstrunk czy szklanice występują na stanowiskach znacznie rzadziej. Podkreśliłam również problem datowania artefaktów oraz potrzebę prowadzenia kolejnych badań i analiz.
197. Technologia produkcji średniowiecznych toporów.Eksperymentalna prośba rekonstrukcji procesu metalurgicznego prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
198. Rośliny w ceremonii pogrzebowej w nowożytnej Europie Środkowej prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Rośliny w nowożytnej ceremonii pogrzebowej występowały pod postacią kwiatów, bukietów, gałązek, wieńców, wianków dziewiczych. Stosowane były jako wypełnienie poduszek, materacy oraz kołder trumiennych. Owoce oraz gałązki ziół były formą daru dla zmarłego, atrybutem posługujących podczas ceremonii, który po jej zakończeniu trafiał do trumny. Gałązkami dekorowano nie tylko ciała, lecz również i domostwa, w których odbywała się stypa. Zioła stosowane były do wypełniania ciał poddawanych procesowi balsamowania. Rośliny umieszczane w pochówkach miały spełniać funkcje praktyczne: dekoracyjne, zapachowe, konserwujące, wysuszające, pochłaniać produkty rozkładu, ułatwiać ułożenie ciała, odstraszać szkodniki, zapewniać spokój, chronić zmarłego i żyjących przed złem, oraz przekazywać moralizujący komunikat żałobnikom.
199. Wczesnonowożytna przemiana zamków na Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Omówione w pracy przemiany wczesnowożytne zamków na Śląsku zostały przedstawione na przykładach zamku Gryf, Chojnik, Wleń, zamku w Oleśnicy, Legnicy i Ząbkowicach Śląskich. Poza omówieniem kontekstu politycznego, gospodarczego i społeczno-kulturalnego okresu przemian od połowy XV w. do połowy XVII w., praca koncentruję się na wynikającym z tych zmian programie architektonicznym przebudowy „domu mieszkalnego” i fortyfikacji zamkowych. Na podstawie badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych na zamkach, zostały uchwycone zmiany w architekturze warowni w okresie wprowadzenia broni palnej, ale także przekształcania się siedziby władcy w rezydencję.
200. Fortyfikacje Wrocławia prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
201. Początki miast na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
202. URZĄDZENIA GRZEWCZE - PIECE TYPU HYPOKAUSTUM, KOMINKI I PIECE KAFLOWE NA ZIEMIACH POLSKI POŁUDNIOWEJ I W CZECHACH OD ŚREDNIOWIECZA DO CZASÓW WCZESNONOWOŻYTNYCH prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
203. Średniowieczny zamek miejski jako rezydencja. Przykłady z terenów Śląska prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy średniowiecznych zamków miejskich na terenie Śląska, jako specyficznej siedziby władcy. Na wybranych przykładach kompleksów zamkowych, autor stara się przeanalizować ich wygląd, umiejscowienie i rozplanowanie przestrzenne, na podstawie pełnionej przez nie funkcji. Stan badań uniemożliwia nam w pełni rozpoznanie problematyki siedziby mieszkalnej. Analizując wybrane założenia opisane w katalogu, autor doszedł do wniosku, że były zakładane w miejscach, które zapewniały optymalną ochroną władcy.
204. ZAMKI W MIASTACH KSIĘSTWA WROCŁAWSKIEGO. GENEZA, POZYCJA TOPOGRAFICZNA I FORMA prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
205. Infrastruktura średniowiecznego placu budowy.Transport i jego organizacja prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca przedstawia i wyjaśnia wybrane zagadnienia i problemy związane z transportem i infrastrukturą wykorzystywaną na średniowiecznym placu budowy. Zostały scharakteryzowane sposoby transportu materiału na docelowe miejsce inwestycji i bezpośrednio na placu budowy. Przedstawiono przemiany jakie zachodziły w organizacji średniowiecznego placu budowy. Dodatkowo przytoczono w pracy współczesne rekonstrukcje średniowiecznego placu budowy lub jego poszczególnych elementów. Praca uzupełniona jest katalogiem zawierającym miniatury z manuskryptów oraz wybrane zabytki przedstawione w części analitycznej pracy.
206. Kultura materialna towarzysząca nowożytnym miejscom starceń w późnym sredniowieczu i nowozytności na Dolnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca prezentuje dawne miejsca straceń na terenie województwa dolnośląskiego. Omówione zostało jedenaście szubienic wraz z zabytkami archeologicznymi znalezionymi w trakcie badań wykopaliskowych w ich otoczeniu. Analiza dotyczyła przedmiotów niezbędnych do wykonania egzekucji, zgubionych w trakcie remontu oraz należących do skazańców.
207. PIECE TYPU HYPOKAUSTUM W SYSTEMACH GRZEWCZYCH NA ŚREDNIOWIECZNYM ŚLĄSKU. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
208. Topografia sakralna średniowiecznych miast na Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
209. Transport na średniowiecznym placu budowy na podstawie źródeł ikonograficznych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
210. Technologia produkcji piwowarskiej w średniowieczu prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia