wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
31. Naczynia miniaturowe kultury przeworskiej z wybranych cmentarzysk dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej było przedstawienie naczyń miniaturowych kultury przeworskiej z wybranych cmentarzysk. Podjęta problematyka nie stanowiła jak dotąd przedmiotu głębszych rozważań w literaturze archeologicznej. Uwzględnione stanowiska są datowane łącznie od okresu przedrzymskiego po wczesny okres wędrówek ludów. Wybrane cmentarzyska administracyjnie zlokalizowane są w województwie wielkopolskim oraz na północnym skraju województwa opolskiego. Niniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z pojęciem miniaturyzacji, analizę morfologiczną zebranych zabytków a także informacje dotyczące kontekstu odkrycia oraz ich funkcji. Drugą częścią pracy są Tablice (1 – 27), które stanowić będą katalog rysunkowy, w którym uwzględniono podział typologiczny zebranych zabytków. Głównym założeniem przy wydzielaniu naczyń miniaturowych było stwierdzenie, że ich wymiary (wysokość, średnica otworu, średnica brzuśca oraz średnica dna) są < 9 cm. Wszystkie dostępne dane zostały poddane analizie. Jednymi z najważniejszych problemów dotyczących niniejszej pracy było zdefiniowanie pojęcia „miniaturyzacja” oraz określenie funkcji naczyń miniaturowych.
32. Tkactwo kultury przeworskiej dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Moja praca pt. włókiennictwo kultury przeworskiej ma na celu zebranie wszystkich odkrytych do tej pory pozostałości tekstylnych związanych z kulturą przeworską w okresie rzymskim oraz poddanie ich analizie. Prowadzi to do poznania technik tkackich wykorzystywanych przez ówczesną ludność a także rodzaju i jakości materiałów wtedy używanych oraz ich funkcji. Niestety niewiele jest znalezisk tego typu, gdyż pozostałości organiczne słabo zachowują się w ziemi, szczególnie gdy nie mają sprzyjających warunków. Ponadto kilka z odkrytych fragmentów tekstyliów jest opisanych w niewielkim stopniu, gdyż w momencie ich opracowywania nie było dostępu do specjalistycznych badań, a teraz nie można ich już powtórzyć. Niekiedy też tkaniny były traktowane przez odkrywców marginalnie i w opracowaniach stanowisk jest zaledwie wzmianka, że zostały znalezione. Jednak mimo problemów i niewielkiej ilości fragmentów tekstylnych wykonana analiza prowadzi nas do ciekawych wniosków. W mojej pracy na początku przybliżam historię tkactwa oraz rozwój technologii od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Widać tu, że w okresie rzymskim dokonano istotnych zmian w budowie krosna, co doprowadziło do powstania i rozpowszechnienia się nowych technik tkackich i splotów. Analiza zebranych przeze mnie fragmentów tekstyliów pokazuje duże zróżnicowanie pod względem używanego surowca oraz splotów wykorzystywanych do wykonania tkaniny, ale także dominację dobrych gatunkowo materiałów, na co wskazuje skręt przędzy i gęstość tkaniny. By analiza była pełniejsza porównałam tekstylia przeworskie ze znaleziskami tego typu z kultury wielbarskiej. Mimo funkcjonowania obu kultur w tym samym okresie oraz na sąsiednich terenach można zauważyć kilka różnic w wykonywaniu tkanin. Widoczne są one w używanych splotach, kierunku skrętu przędzy oraz wykorzystywanym surowcu do produkcji tekstyliów. Być może ludność przeworska posługiwała się innymi technikami tkackimi lub lepiej opanowali oni rzemiosło tkackie. Wyroby obu kultur posiadają również podobne cechy, głównie chodzi o gęstość tkaniny, która świadczy o dobrej jakości produkowanych tkanin w okresie rzymskim. Na koniec opisałam funkcję jaką mogły pełnić tekstylia w kulturze przeworskiej. Stosowano je w produkcji garncarskiej czego dowodem są odciski tkanin na ceramice i glinie. Ponadto można było je wykorzystywać jako worki, torby lub sakwy, co potwierdzają znaleziska ze stanowisk Nowa Huta – Mogiła oraz Zakrzów. Oczywiście najczęściej tkaniny służyły jako odzież. Niestety odkryte pozostałości tekstyliów przeworskich nie pozwalają na rekonstrukcje strojów ówczesnych ludzi. Aby tego dokonać należy odwołać się do znalezisk bagiennych tekstyliów z terenów sąsiednich oraz do przedstawień germanów w rzymskiej sztuce i skonfrontować je ze znaleziskami biżuterii i ozdób ze stanowisk przeworskich. Wszystko to daje nam lepszy obraz tkactwa w kulturze przeworskiej, technologii jaką się posługiwali i umiejętności tkackich posiadanych przez ówczesnych ludzi. Jednak
33. KULTURA PUCHOWSKA W KARPATACH POLSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
34. PROBLEMATYKA GROBÓW OKAZAŁYCH WE WCZESNYM OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
35. Pradziejowe zabytki z inskrypcjami runicznymi z terytorium Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
36. NAKRYCIA GŁOWY W BARBARICUM W OKRESIE RZYMSKIM dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
37. Zabytki z okresu rzymskiego w Miłosławic, pow. milicki, na tle osadnictwa kultury przeworskiej dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
38. Kurhany w obrządku pogrzebowym kultury pomorskiej dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
39. ZŁOTNICTWO KULTURY WIELBARSKIEJ W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
40. Osadnictwo kultury lateńskiej na Górnym Śląsku dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy osadnictwa kultury lateńskiej na Górnym Śląsku. Praca zawiera omówienie wyglądu stanowisk, stan zachowania, obecny wygląd regionu, hydrologię oraz geologię terenu. Część II opisuje stan badań. Następnie zostały omówione strategie osadnicze, gospodarcze oraz społeczne w enklawie górnośląskiej. Część IV jest podsumowaniem pracy.
41. Przedstawienia antropomorficzne na naczyniach kultury przeworskiej i wielbarskiej na ziemiach polskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca zatytułowana „Przedstawienia antropomorficzne na ceramice kultury przeworskiej i wielbarskiej na ziemiach polskich” składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, tablic i bibliografii. Jako źródła posłużyły zabytki ruchome, w postaci całych oraz zachowanych fragmentarycznie naczyń ceramicznych z ornamentem antropomorficznym. Zabytki pochodzą ze stanowisk grobowych i osadowych (piece garncarskie), znajdujących się w miejscowościach Krupice, Janikowo, Wąchock, Nadkole, Kamieńczyk, Niechmirów-Mała Wieś, Biała, Babimost, Kraków Nowa Huta-Pleszów i Cecele, położonych na terenie Polski. Całkowita liczba zgromadzonych zabytków wynosi 15 sztuk. W rozdziale pierwszym opisałam historię badań, w rozdziale drugim dokonałam analizy zgromadzonych materiałów, natomiast w rozdziale trzecim dokonałam interpretacji motywów antropomorficznych na omawianych wyrobach ceramicznych. Wnioski sformułowane na podstawie analizy i interpretacji zabytków dotyczą symboliki i kontekstu występowania postaci ludzkiej na naczyniach kultury przeworskiej i wielbarskiej, w kontekście podobieństw do wytworów innych kultur zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kultury łużyckiej i Celtów zasiedlających te obszary.
42. CELTYCKIE OZDOBY KOBIECE Z TERENU CZECH I MORAW NA PODSTAWIE WYBRANYCH STANOWISK GROBOWYCH. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
43. KRYMSKIE TWIERDZE GOTÓW dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
44. Importowane naczynia brązowe od I w. p.n.e z terenów ziem polskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
45. Dewastacja stanowisk archeologicznych na terenie powiatu średzkiego dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
46. Świątynia grecka w porządku doryckim w V w.p.n.e dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca ta dotyczy wybranych świątyń greckich, które zostały wzniesione w porządku doryckim. Pierwszy rozdział przedstawia nam sytuację geopolityczną w V w. p.n.e. Następne rozdziały mają na celu przedstawienie rozwoju architektury sakralnej, przybliżenie porządku doryckiego oraz omówienie wybranych świątyń.
47. O przynależności kulturowej cmentarzyska w Jordanowie na podstawie obserwacji obrządku pogrzebowego i znalezisk elementów stroju dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
48. U ŹRÓDEŁ SZLAKU BURSZTYNOWEGO BADANIA NAD ROZPRZESTRZENIENIEM WYBRANEJ GRUPY ZABYTKÓW KULTURY PRZEWORSKIEJ I DOLLKEIM-KOVROVO W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH W KONTEKŚCIE KONTAKTÓW KULTUROWYCH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
49. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku Bytomin (Bytnik) 6 gm. Głogów. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
50. WISIORKI GRUSZKOWATE W KULTURZE WIELBARSKIEJ W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
51. Pochówki kultury przeworskiej na osadach dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
52. Symbole na dnach naczyń kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim i rzymskim dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest próba wyjaśnienia znaczenia symboli umieszczanych na dnach naczyń ceramicznych przez nosicieli kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim i w okresie wpływów rzymskich. Mianowicie autor podejmuje się interpretacji zabiegu umieszczania tych symboli w tak nietypowym miejscu jakim jest dno. Zawraca uwagę na pochodzenie tychże ornamentów jak i ich znaczenie dla ludności kultury przeworskiej. W pierwszej części pracy znajduję się symbole, które poddane zostają interpretacji, to między innymi swastyka, znana dziś przede wszystkim jako symbol Trzeciej Rzeszy. Symbol ten jednak jest dużo starszy i towarzyszy ludzkości od epoki kamienia. Jego rola może być interpretowana na kilka sposobów mógł to być symbol solarny lub mieć związek z kultywacją ziemi. Drugim typem symboli poddanym analizie są krzyże, które mogą mieć podobną rolę co swastyki. Do trzeciej kategorii autor zaliczył ornamenty nietypowe, takie jak np. schematyczne przedstawienie postaci ludzkiej. W drugiej części pracy przedstawiona zostaje interpretacja tego w jakim celu wspomniane wcześniej znaki umieszczane były właśnie na dnach naczyń. Mogło to być związane z rytuałem magicznym mającym na celu ochronę naczynia przed zniszczeniem. Być nietypowym zabiegiem artystycznym lub też oznaczeniem wytwórcy. W zakończeniu autor podsumowuje wszystkie wcześniej przedstawione informacje.
53. Stanowisko kultury pomorskiej Oleszki 1 na tle osadniczym i kulturowym dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma na celu opis i przedstawienie materiału archeologicznego pochodzące go ze stanowiska Oleszki I. Stanowisko znajduje się w gminie Busko-Zdrój. Badania na jego terenie rozpoczęły się w latach dziewięćdziesiątych, jednak już wcześniej donoszono o przypadkowych odkryciach grobów. Sytuacja na stanowisku w Oleszkach jest o tyle ciężka, że cmentarzysko położone jest na terenach piaskowni z której mieszkańcy wydobywają piach pod budowę domów. Pomimo umowy z sołtysem wsi o zgłaszaniu znalezisk nie wiadomo jak wiele materiału uległo zniszczeniu. Ważną rolę odegrał w tym wypadku sołtys wsi Pan S. Prędki, który niejednokrotnie zgłaszał znaleziska. Jeżeli chodzi o badania archeologiczne przeprowadzono je tylko raz w roku 2000. Na temat opisywanego stanowiska powstała jedna publikacja, opisująca właśnie badania z 2000 roku. Także tylko w tym wypadku przeprowadzono analizę antropologiczną materiału kostnego. Informacje o pozostałych grobach pochodzą z prywatnych sprawozdań znajdujących się w muzeum w Pińczowie. Na cały materiał z dwunastu grobów złożyła się ceramika, przepalone szczątki oraz obstawa kamienna. W ani jednym przypadku nie odnaleziono przedmiotów metalowych. Istotnym zagrożeniem dla stanowisko i znajdującego się w nim materiał jest wybiórka piasku, a także brak badań archeologicznych. W pracy przedstawiona została pokrótce charakterystyka kultury pomorskiej w celu ukazania zmianą występujących w różnych regionach Polski. Jej osadnictwo, sposób chowania zmarłych, a także inwentarz. Największa uwaga poświęcona została terenom południowo- wschodnim, które bezpośrednio związane są z omawianym stanowiskiem. Jeżeli chodzi o grupę południowo-wschodnią wiąże się z nią wiele problemów na, które składają się sprawy związane z przynależnością etniczną ludności pomorskiej, a także wiele teorii odnośnie dzielenia i łączenia kultury pomorskiej z innymi jednostkami archeologicznymi. W pracy przedstawiono także sytuacje kultury pomorskiej na terenie gmin Busko-Zdrój i Pińczów w oparciu o dane z AZP. Autorka bazowała na literaturze polskiej traktującej o kulturze pomorskiej w szczególności jej południowo-wschodniej grupie, danych z archiwum WUOZ w Kielcach, a także AZP.
54. Osady kultury przeworskiej w rejonie bystrzycko-oławskim w okresie przedrzymskim dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
55. Wykorzystanie metody magnetycznej w badaniach nad epoką żelaza na terenie Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca pt. " Wykorzystanie metody magnetycznej w badaniach nad epoką żelaza na ternie Polski" poświęcona jest zagadnieniu zastosowania tej nieinwazyjnej metody poszukiwawczej w polskiej archeologii. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, wniosków końcowych oraz bibliografii. W rozdziale pierwszym autorka opisuje dokładnie historię wykorzystania metody magnetycznej, zasady jej działania oraz wykorzystywany sprzęt. Rozdział drugi poświęcony został opisowi pięciu stanowisk datowanych na epokę żelaza, na których podjęto się przeprowadzenia prospekcji magnetycznej. Stanowiska te to: Bytomin 6, Samborowice 13, Pielgrzymowice 5, Nowa Słupia 4 oraz Nieszawa Kolonia 5. W trzecim rozdziale autorka opisała dokładnie metodykę badań (wielkość przebadanego obszaru, siatka pomiarowa, wykorzystany sprzęt) proces opracowywania pozyskanych danych, a także zestawiła wyniki badań magnetycznych z efektami prac wykopaliskowych. W podsumowaniu umieszczone zostały wnioski wysnute na podstawie trzech wcześniejszych rozdziałów. Ostatnie lata pokazy, że metoda magnetyczna i badania geofizyczne w ogóle są coraz chętniej i częściej stosowane przez archeologów. W przypadku omawianych stanowisk prospekcja magnetyczna charakteryzowała się wysoką sprawdzalnością. Warty uwagi jest fakt dość "nierównego" publikowania wyników badań nieinwazyjnych. Wynika on z podejścia do metody - czy miała ona wskazać miejsce najlepsze do otwarcia wykopu, czy stanowić wstęp do dalszych poszukiwań. Zdaniem autorki badania magnetyczne są niezwykle przydatnym narzędziem w trakcie prac archeologicznych.
56. Ornamentyka meandrowa na naczyniach kultury przeworskiej z wybranych stanowisk dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
57. Ciałopalny obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej w świetle danych archeologicznych i antropologicznych z wybranych cmentarzysk dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca została poświęcona badaniom na temat obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej. Przedmiotem badań są groby z przepalonymi szczątkami ludzkimi. Praca ta ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest zwrócenie uwagi i zastanowienie się czy kultura przeworska w istocie jest na tyle jednolita by klasyfikować ją jako jedną grupę ludności, czy nie powinna zostać rozdzielona na mniejsze grupy. W pracy została przedstawiona hipoteza zero, mówiąca o tym, że kultura przeworska jest zróżnicowana w istotnie statystyczny sposób, a cała treść pracy potwierdza poprawność tej hipotezy. Trzeba podkreślić, że by próbować dokonać nowego podziału kulturowego należy przeprowadzić jeszcze szereg kolejnych badań naukowych. Drugim celem pracy jest zwrócenie uwagi na możliwość używania w archeologii narzędzi matematycznych (w tym przypadku statystyki wykonywanej na specjalistycznym programie komputerowym STATISTICA 12). Ten cel również został osiągnięty, ponieważ obliczenia okazały się przydatne, a korzystanie z komputerowego programu statystycznego okazało się możliwe podczas badań archeologicznych.
58. GARNCARSTWO PÓŹNOSTAROŻYTNE A WCZESNOŚREDNIOWIECZNE – KONTYNUACJA TRADYCJI CZY NOWA MYŚL TECHNOLOGICZNA? dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
59. Relikty języka galijskiego na znaleziskach archeologicznych z terenu Francji dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca opisuje zabytki archeologiczne ze śladami języka galijskiego z terenów Francji. We wprowadzeniu, po nakreśleniu tła historycznego i geograficznego, wyjaśnione są podstawowe kwestie terminologiczne związane z tematem, takie jak klasyfikacje genetyczna języka galijskiego. W dalszej części pracy wyróżniamy trzy główne rozdziały, opisujące kolejno relikty języka galijskiego na materiale kamiennym, na ceramice i materiale metalowym z wyłączeniem monet, które ze względu na złożoność zagadnienia nie będą omawiane w niniejszym tekście. Dla uporządkowania nakreślanych treści przyjęte zostało kryterium geograficzne, tj. opis zabytków występujących w poszczególnych regionach administracyjnych Francji. Wśród zachowanych inskrypcji znaleźć można odwołania do życia pozagrobowego, modlitwy i prośby do bóstw czy przykłady ekspresji poetyckiej. Klasyfikacja, tłumaczenia i możliwe hipotezy interpretacyjne zabytków języka galijskiego przyczyniają się do przybliżenia jego problematyki zarówno w dziedzinie archeologii jak i lingwistyki.
60. Rozwój metalurgii żelaza w okresie rzymskim. Analiza porównawcza największych ośrodków hutniczych z terenu Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia