wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
481. Osadnictwo mezolityczne i neolityczne w dorzeczu Widawy prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
482. Dolnopaleolityczne narzędzia bifacjalne z Castel di Guido na tle środowiskowym prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
483. Pomorskie popielnice twarzowe. Studium porównawcze znalezisk z obszarów “macierzystych” i sąsiednich. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
484. SOLOWARSTWO NA TERENIE POLSKI WE WCZESNEJ EPOCE ŻELAZA dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
485. NACZYNIE TYPU TERRA SIGILLATA Z GROBU NR 423 W ODRACH. POCHODZENIE,SYMBOLIKA,KONTEKST dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
486. PROBLEM WPŁYWÓW SKANDYNAWSKICH NA ZIEMIE POLSKIE W ZAKRESIE OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
487. Porównanie XV-wiecznych naczyń glinianych z zamków śląskich i miasta Wrocław. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - wieczorowe I stopnia
488. Produkty spożywcze w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczach Odry i Wisły prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
489. Późnomezolityczne pochówki ze stanowiska Lepenski Vir nad Dunajem prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
490. Ceramika kultury lendzielskiej na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
491. Ozdoby głowy z terenów Polski oraz Europy Środkowej w epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
492. Pochówki birytualne w kulturze trzcinieckiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
493. Kafle piecowe z gródka stożkowatego w Gorzyczkach prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
494. Znaleziska rzymskich figurek brązowych w barbaricum dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
495. Podstawy gospodarki ludności kultury mierzanowickiej w oparciu o kryteria wyboru osad dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
496. Osadnictwo kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim na terenie Wzgórz Strzelińskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
497. Nekropolia tebańska w okresie Średniego Państwa: architektura i dekoracja grobowców prywatnych prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
498. Osadnictwo kultury przeworskiej na terenie wzgórz strzelińskich we wczesnej fazie okresu wpływów rzymskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
499. Struktura hodowli na wybranych przykładach znalezisk zwierzęcych szczątków kostnych z osad kultury łużyckiej z terenów Śląska dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
500. Cechy charakterystyczne obrzędowości grzebalnej nosicieli kultury mierzanowickiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
501. Konstrukcje kamienne na cmentarzysku ciałopalnym grupy śląskiej kultury łużyckiej w Miłosławicach,stan.6,woj.dolnośląskie,gm.Milicz,w epoce brązu i w okresie halsztackim dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
502. Pradziejowe zabytki z inskrypcjami runicznymi z terytorium Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
503. GOSPODARKA LUDNOŚCI KULTURY UNIETYCKIEJ W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - wieczorowe I stopnia
504. Rozwój metalurgii żelaza w okresie rzymskim. Analiza porównawcza największych ośrodków hutniczych z terenu Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
505. Proces romanizacji Normandii na przykładzie portu Juliobona dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
506. Kafle piecowe z zamku Gromnik.Materiały z wykopalisk w 2011 roku dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
507. Początki miast na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
508. Medyczno-prawne aspekty badań cmentarzy nowożytnych.Przykład Wrocławia-Aleja Wiśniowa prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
509. Tożsamość antropologiczna i kulturowa wczesnośredniowiecznych mieszkańców grodziska niemczańskiego na podstawie badań cmentarzyska Niemcza II dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia