wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. OSTROGI KABŁĄKOWE KULTURY WIELBARSKIEJ dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
62. Wyprawy Gotów na obszarze Cesarstwa Rzymskiego w dobie kryzysu III wieku dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Pierwszy najazd na prowincje Cesarstwa miał miejsce w 238 r., jest to początek „wojen scytyjskich”. Trwały one z kilkoma przerwami aż do rządów Aureliana, który zadał ostateczny cios gockiej armii. W tym czasie celem ich ataków były prowincje: Mezja Dolna, Tracja, Epir, Macedonia, Achaja, Azja, Pamfilia, Galacja, Bitynia i Kappadocja. A także miasta na wschodnim wybrzeżu morza Czarnego oraz wyspy na morzu Egejskim i Śródziemnym. Wtedy po raz pierwszy Goci pojawili się w źródłach pisanych, dzięki którym możemy odtworzyć chronologię ich najazdów.
63. Przemiany osadnicze w międzyrzeczu Bystrzycy i Oławy w okresie lateńskim dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma na celu scharakteryzowanie lokalnej grupy kultury przeworskiej, zamieszkującej tereny międzyrzecza Bystrzycy i Oławy. W pracy tej, chcę skupić się na zmianach osadniczych w fazach C i D okresu lateńskiego. Głównym celem, jaki zamierzam osiągnąć, jest wskazanie czy istniało jakieś powiązanie pomiędzy osadnictwem celtyckim, a osadnictwem przeworskim, a w szczególności czy istniała kontynuacja osadnicza na badanym terenie. Rozważania te będą podparte publikowanymi wynikami badań wykopaliskowych. Wnioski z tychże rozważań, docelowo mają pomóc w wyjaśnieniu genezy kultury przeworskiej, która według jednej z teorii wyewoluowała z kultury celtyckiej. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie: czy celtyckie osady zostały zajęte przez nowo przybyłą ludność czy też ludność kultury przeworskiej zamieszkiwała tereny w pobliżu Celtów i dopiero z czasem ich wyparła? Rozdziały pierwszy i drugi poświęcone są kulturze przeworskiej- jej genezie oraz osadnictwie i obrządku pogrzebowym. Rozdział trzeci dotyczy osadnictwa i obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej. Z kolei ostatni rozdział to wnioski końcowe dotyczące pracy- próba odpowiedzi na pytania dotyczące genezy i powiązań kultury przeworskiej z poprzedzającymi ją ugrupowaniami.
64. Znaleziska rzymskich figurek brązowych w barbaricum dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
65. Piwowarstwo wśród ludów starożytnej Europy dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
66. Osełki kamienne ze stanowiska na Górze Grojec w Żywcu, woj. śląskie dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
67. RELIKTY OSADNICTWA KULTURY PRZEWORSKIEJ NA STANOWISKU MŚCIWOJÓW 16 POWIAT JAWORSKI dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
68. ROZPLANOWANIE OSADY PRZEWORSKIEJ Z MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W BRODNIE STAN. 3, POWIAT ŚREDZKI dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
69. PRZEDSTAWIENIA GERMANÓW W RZEŹBIE ZACHODNICH PROWINCJI RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
70. USTRYNY W KULTURZE PRZEWORSKIEJ dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
71. Budownictwo na osadach kultury przeworskiej w dorzeczu Prosny. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca skupia się na budownictwie kultury przeworskiej na osadach w dorzeczu rzeki Prosny. Omówiono obiekty odkryte podczas wielosezonowych prac w Piwonicach, gdzie przebadano około 1/10 przypuszczalnej powierzchni osady, oraz znaleziska z całościowo przebadanego stanowiska w Zadowicach, na którym badania prowadzono pod koniec XX wieku. Analizie poddano obiekty zakwalifikowane jako pozostałości konstrukcyjne, omawiając ich ilość w poszczególnych fazach funkcjonowania osad, wielkość, potencjalną funkcję i położenie w terenie.
72. Zabytki kamienne ze stanowiska BP722 Pustyni Bayuda (Sudan) dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są zabytki kamienne ze stanowiska BP 722, znajdującego się na Pustyni Bayuda w Sudanie. Omówiono położenie oraz historyczne umiejscowienie stanowiska. Dodatkowo strukturę geologiczną, warunki klimatyczne, hydrologiczne. Przeprowadzona została wstępna analiza surowca, oraz ogólna analiza materiałów ze stanowiska. Artefakty zostały omówione pod względem stanu zachowania oraz podjęto próbę analizy typologiczno – technologicznej zabytków. Wydzielono i omówiono trzy grupy tychże: rdzenie, półsurowiec, narzędzia. Ponadto przedstawiona została analiza materiałów kostnych, problem datowania materiałów ze stanowiska oraz stan badań nad tematem.
73. Importy rzymskie w kulturze czerniachowskiej dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca omawia główne typy importowanych wyrobów rzymskich odnajdowanych na terytorium zajmowanym przez kulturę czerniachowską. Integralną jej część, stanowi katalog stanowisk na których stwierdzono obecność tego typu zabytków. Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących szczególnego znaczenia szkła, głównie w odniesieniu do cmentarzysk. Analiza przestrzenna przeprowadzana w oparciu o wykonaną mapę wskazuje na duże znaczenie rzeki Dniepr dla rozwoju wymiany pomiędzy barbarzyńskimi społecznościami strefy lasostepowej a Imperium Rzymskim.
74. EKSPERYMENTALNA BUDOWA ŁODZI JEDNOPIENNEJ.TECHNIKI,NARZĘDZIA,PROBLEMY. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
75. Cmentarzysko w Oszczywilku z okresu wędrówek ludów dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
76. Osadnictwo kultury przeworskiej na terenie wzgórz strzelińskich we wczesnej fazie okresu wpływów rzymskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
77. IMPORTY CZERPAKÓW I CEDZIDEŁ Z ZIEM POLSKICH W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
78. Obrządek pogrzebowy kultury sudowskiej na terenie północno-wschodniej Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Obrządek pogrzebowy kultury sudowskiej jest bardzo ciekawym tematem jeżeli chodzi o badania archeologiczne. Niewątpliwie jest to związane z tym, że obszar występowania danych pochówków nie jest jeszcze w całości przebadany i wciąż na terenie północno-wschodniej Polski odkrywa się nowe stanowiska powiązane z daną kulturą. Kultura Sudowska na przestrzeni lat zmieniała swoje zachowania pogrzebowe. Powstawały nie tylko nowe miejsca pochówku, lecz ulegały przeobrażeniom formy cmentarzysk i rodzaje przedmiotów wkładanych do grobów. Praca skupia się na scharakteryzowaniu zachowań pogrzebowych ludności kultury sudowskiej oraz sprecyzowaniu form pochówków. Celem jest również opisanie głównych podobieństw i różnic pomiędzy danym obrządkiem pogrzebowym a zwyczajami pochówkowymi plemion ościennych oraz tym, jak dalekosiężne kontakty handlowe i kulturowe z obszarami sąsiednimi potrafiły wpłynąć na formę zachowań pogrzebowych.
79. CMENTARZYSKO W NOSOCICACH JAKO OBRAZ RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH W PRADOLINIE GŁOGOWSKIEJ NA PRZEŁOMIE OKRESU LATEŃSKIEGO I WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
80. Osadnictwo kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim na terenie Wzgórz Strzelińskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
81. Celtyckie ozdoby szklane w okresie lateńskim na ziemiach Polskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
82. ZŁOTNICTWO KULTURY WIELBARSKIEJ - PRZEGLĄD TECHNIK dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
83. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kajęcinie ,pow.górowski.Monografia stanowiska dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Cmentarzysko w Kajęcinie znane jest tylko z publikacji spisu inwentarza w książce Ch. Peschecka. Opracowanie materiałów, bez wielu rycin utrudniała ich wykorzystanie. Dzięki zachowanym archiwaliom oraz zabytkom było możliwe przyjrzeć się problematyce stanowiska raz jeszcze. Na stanowisku odkryto 8 grobów mimo przeprowadzonej orki zadokumentowano poszczególne pochówki oraz wyeksplorowano liczne zabytków. Na cmentarzysku jest obecny typowy obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej groby jamowe. Chronologię określono na młodszy okres przedrzymski. Mimo,że cmentarzysko jest niewielkich rozmiarów to znacznie jednak powiększa zasób wiedzy o górowskim rejonie osadniczym w młodszym okresie przedrzymskim.
84. Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 8 w Borzęcinie,gm.Żmigród dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca przedstawia wyniki badań osady kultury przeworskiej odkrytej na stanowisku Borzęcin 8 (gm. Żmigród). Stanowisko zostało odkryte w 1992 roku i przebadane w 2015 roku. Materiał pozyskany podczas badań stanowią głównie fragmenty naczyń, a ponadto zabytki kamienne oraz zasługująca na szczególną uwagę żelazna sprzączka od pasa typu G (według typologii Madydy-Legutko). Na tej podstawie można datować osadę na fazę B2 – C1 okresu wpływów rzymskich. Na stanowisku odkryto pozostałości budynków wziemnych oraz naziemnych o konstrukcji słupowej. Towarzyszyły im typowe pozostałości zabudowy gospodarczej: jamy zasobowe, piece, paleniska oraz dwie studnie.
85. Ceramika z okresu rzymskiego ze stanowiska 7 w Kietrzu, pow. głubczycki. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca zawiera opracowanie naczyń ceramicznych ze stanowiska 7 w Kietrzu, pow. Głubczyce, które było badane w latach 1933-1934. Zawarto w niej rozpoznanie technologii produkcji, stylów zdobniczych oraz odniesienie do analogicznych znalezisk. Z opracowania wynika, że stanowisko to jest wyjątkowe, gdyż jest nietypowe dla terenu kultury przeworskiej. Odnaleziono tam bardzo dużą ilość naczyń wykonanych na kole, które zapewne są importami. Ich jakość jest bardzo wysoka. Udało się stwierdzić na podstawie tych znalezisk, że jest to cmentarzysko warstwowe lub z grobami warstwowymi, o cechach charakterystycznych dla zachodniej części Barbaricum, w dorzeczu Renu i Wezery.
86. Archeologiczne wyznaczniki płci w grobach „książęcych” z okresu wpływów rzymskich w europejskim Barbaricum. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Powyższa praca dotyczy archeologicznych wyznaczników płci w grobach "książęcych" występujących przede wszystkim na terenach Europy Środkowej - w Niemczech, Polsce, Czechach, czy na Słowacji, a także w krajach skandynawskich. Kiedy na stanowiskach sepulkralnych zawodzą badania antropologiczne z pomocą przychodzi metoda archeologiczna wypracowana na podstawie porównań archeologicznego materiału grobowego z analizami antropologicznymi. Archeologiczne wyznaczniki płci są przedmiotami należącymi do grobowego inwentarza (m.in. są to przedmioty użytku codziennego, narzędzia, ozdoby), które służą do określania płci zmarłego osobnika, zwykle wtedy kiedy antropologia nie jest w stanie tego stwierdzić. Nigdy nie jest to jeden przedmiot, kryteria oznaczania płci na podstawie wyposażenia opiera się przede wszystkim na ujęciu statystycznym współwystępowania oraz wykluczania się poszczególnych przedmiotów w zespole grobowym oraz stale powtarzających się kombinacji takich przedmiotów. Pod uwagę bierze się także tradycyjne spojrzenie na ubiór, ozdoby i zajęcia kobiet i mężczyzn. Celem pracy jest pokazanie na przykładzie tzw. grobów książęcych - czyli pochówków należących do elit plemion germańskich, wyróżniających się bogactwem wyposażenia i często monumentalną budową komoy grobowej - jak wyglądają próby określenia płci za pomocą darów grobowych złożonych razem ze zmarłym. Metoda ta, jak każda inna, ma oczywiście swoje ograniczenia, stanowi jednak pewien rodzaj analizy, który archeolodzy wykorzystują do badań w szerszym kontekście, tj. badań na temat struktury populacji i stosunków społecznych danego społeczeństwa.
87. Kręgi kamienne kultury wielbarskiej na Pomorzu. Interpretacja w świetle dotychczasowych badań dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest próbą interpretacji kręgów kamiennych wiązanych z kulturą wielbarską na Pomorzu. Dotychczasowe badania pochylające się nad tym tematem dostarczyły wiele różnorodnych teorii dotyczących przeznaczenia konstrukcji, nie są one jednak całkowicie potwierdzone i wciąż pozostawiają pole do tłumaczenia zjawiska wznoszenia kręgów. W pierwszym rozdziale zwięźle przedstawiono genezę pojawienia się ludności wielbarskiej na terenach Pomorza oraz zawarto najważniejsze elementy z ich wierzeń i mitologii. Drugi rozdział skupia się na stanowiskach i samych kręgach kamiennych, co obrazuje konstrukcje z praktycznego i archeologicznego punktu widzenia. Ostatni rozdział dotyczy tematu pracy, jako że wcześniejsze rozdziały miały ułatwić proces interpretacji. Zebrane zostały teorie z różnych obszarów, nie tylko naukowych, tak by w pełni oddać niepewny aspekt powstawania kręgów kamiennych. W pracy starano się uwzględnić wszystkie dotychczasowe przypuszczenia dotyczące przeznaczenia konstrukcji, które w dalszym ciągu pozostają w sferze przypuszczeń.
88. Ceramika z okresu lateńskiego ze stan. 8 w Radłowicach na przykładzie wybranych zespołów dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 8 w Radłowicach pow. Oławski dostarczyły wiele informacji na temat kultury lateńskiej na Dolnym Śląsku. Odsłonięto nieznaczną część osady na którą składały się obiekty takie jak: półziemianka, budynek mieszkalny, paleniska oraz liczne jamy o różnej funkcji. Pozyskane materiały (głównie ceramika) pozwoliły wydatować osadę od wczesnego okresu lateńskiego po środkowy okres lateński.
89. Kultura przeworska na pograniczu Wysoczyzny Leszczyńskiej i Pojezierza Leszczyńskiego dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy scharakteryzowany został obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej na terenie Wysoczyzny Leszczyńskiej oraz Pojezierza Leszczyńskiego, od młodszego okresu przedrzymskiego do późnego okresu rzymskiego. Analiza obrządku dotyczyła, między innymi, rodzajów, typów oraz form pochówków, a także wyposażenia grobowego. Omówione zostało również osadnictwo oraz stanowiska nieokreślone, w celu uzyskania pełnego obrazu kulturowego na omawianym obszarze.
90. Importowane zapinki rzymskie w dorzeczu Odry i Wisły dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie importowanych rzymskich zapinek, odkrywanych na terenach ziem Polski. Praca skupia się na zaprezentowaniu dróg, którymi importy przedostawały się na ziemie polskie oraz kultur na stanowiskach, których są one odkrywane jak i na analizie fibul wchodzących w skład katalogu. Ponadto w pracy poruszony został temat badań metaloznawczych będących narzędziem za pomocą, którego jesteśmy w stanie zdobyć więcej informacji na temat danego zabytku.