wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. ARCHEOLOGIA PÓL BITEWNYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MAŁUJOWIC (10 KWIETNIA 1741 ROKU) prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
92. Symbolika średniowiecznych i wczesnonowożytnych sztućców prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca ma na celu omówienie i zaprezentowanie zabytków archeologicznych związanych z kulturą stołu, a konkretnie różnego rodzaju sztućców. Dzielą się one na trzy podstawowe rodzaje: łyżki, noże i widelce. W niniejszej pracy szczególny nacisk kładzie się na symbolikę przedstawioną na ich zdobionych rękojeściach. Wśród zdobień można wyróżnić motywy antropomorficzne, zoomorficzne oraz monogramy. Opisywane zabytki pochodzą z terenu ówczesnej Polski, a dla porównania ukazywane będą również analogie z innych krajów europejskich.
93. Medyczno-prawne aspekty badań cmentarzy nowożytnych.Przykład Wrocławia-Aleja Wiśniowa prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
94. MOGIŁY OFIAR SYSTEMU OBOZOWEGO GROSS- ROSEN NA DOLNYM ŚLĄSKU JAKO POTENCJALNY PRZEDMIOT BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
95. Wpływ Chrześcijaństwa na wyposażenie grobów w Polsce,Czechach i Niemczech prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
96. Nekropolia tebańska w okresie Średniego Państwa: architektura i dekoracja grobowców prywatnych prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
97. Kość, róg i poroże w kulturze materialnej średniowiecznego i nowożytnego Stargardu prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
98. LATARNIE PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI W EUROPIE prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
99. ŚWIECKIE NACZYNIA METALOWE W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU I WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI W POLSCE prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
100. POZNAWANIE PRZESZŁOŚCI NA PODSTAWIE STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH Z FRONTU ZACHODNIEGO OKRESU PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 1914-1918 prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
101. PROBLEM WPŁYWÓW SKANDYNAWSKICH NA ZIEMIE POLSKIE W ZAKRESIE OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
102. Kafle piecowe z gródka stożkowatego w Gorzyczkach prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
103. Uzbrojenie średniowieczne wczesno nowożytne Hiszpanii na styku islamu i chrześcijaństwa prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
104. Towary wywożone i przywożone na statkach hanzeatyckich prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca obejmuje okres najbardziej intensywnego handlu w Związku Hanzeatyckim, tj. XIII-XV wiek. Koncentruje się na towarach luksusowych i masowych, które znaleziono na terytorium Polski, jak i na tych, które były eksportowane. Ponadto zawiera zwięzłe omówienie floty hanzeatyckiej.
105. RYCERZE, ŚWIĘCI I POTWORY, CZYLI OPRACOWANIE MATERIAŁÓW Z GRÓDKA STOŻKOWATEGO W GORZYCZKACH prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
106. WYKORZYSTANIE ARCHEOLOGII SĄDOWEJ PODCZAS BADAŃ MIEJSC ZBRODNI WOJENNYCH, ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI ORAZ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA PRZYKŁADACH PRAC PRZEPROWADZONYCH W RWANDZIE ORAZ BYŁEJ JUGOSŁAWII. dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
107. "Wyklęty" życiorys - czyli studium przypadku Romana Szczura (Szumskiego), ps. "Urszula" w kontekście badań archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w latach 2011-2012. dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Autorka podejmuje próbę przedstawienia losów jednego z "Żołnierzy Wyklętych" - Romana Szczura (Szumskiego), ps. "Urszula" - w kontekście badań archeologiczno-ekshumacyjnych, które przeprowadzono w latach 2011-2012 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Głównym celem ówczesnych prac, prowadzonych z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, było odnalezienie miejsc pochówków i dokonanie identyfikacji osobowej straconych i zmarłych w latach 1945-1956 więźniów (politycznych), w większości tych, którzy zasądzoną przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości karę odbywali w Więzieniu nr I we Wrocławiu. Jednym ze skazanych na karę śmierci i straconych więźniów był właśnie ppor. Roman Szczur (Szumski). Jego rys biograficzny ukazany został na tle zagadnienia represji i terroru okresu stalinowskiego, organizacji (zbrojnego) podziemia antykomunistycznego w Polsce, a także w kontekście poszukiwań i identyfikacji zatajanych pochówków ofiar represji politycznych, na szczegółowym przykładzie badań prowadzonych we Wrocławiu. Na podstawie analizy przebiegu prac archeologiczno-ekshumacyjnych oraz dostępnych opracowań naukowych i dokumentacji archiwalnej, nakreślić można zarys specyficznej metodyki badawczej przyjętej przez interdyscyplinarny zespół naukowy. Tematyka żywo wpisuje się ponadto w dziedzinę archeologii sądowej.
108. Archeolog na miejscu katastrofy lotniczej dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Głównym celem pracy pt.: „Archeolog na miejscu katastrofy lotniczej” było przybliżenie korzyści, nie tylko archeologom, ale również osobom zajmującym się badaniem tego typu zdarzeń, jakie mogłyby płynąć z posiadania wyspecjalizowanego archeologa sądowego w zespole badawczym. Ta dziedzina nauki przez wiele lat praktycznych badań wykopaliskowych wypracowała szereg sprawdzonych metod, które mogłyby w znacznym stopniu pozytywnie wpłynąć na jakość procesu poznawczego czynności dochodzeniowych. Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich stanowi jej tło, zarówno historyczne, jak i prawne. W dwóch rozdziałach przedstawiono ideę kształtowania się bezpiecznych lotów, oraz polskie i europejskie normy prawne związane z badaniem katastrof lotniczych. Zasadnicza część pracy skupia się na czynnościach dochodzeniowo-śledczych, przeprowadzanych na miejscu zdarzenia. Opisane zostały kolejne etapy postępowania, od momentu otrzymania zgłoszenia, poprzez wstępne zabezpieczenie miejsca katastrofy i przeprowadzenie akcji ratowniczych, przygotowanie zespołu badawczego wraz z odpowiednim wyposażeniem, wskazanie zagrożeń, jakie dodatkowo mogą zaistnieć na miejscu, a także postępowanie z ofiarami. W podrozdziale poświęconym oględzinom wraku zostały wskazane czynności, które wykonane przez wyszkolonego archeologa sądowego mogłyby jedynie zyskać na efektywności. Ostatnia część stanowi opis pięciu największych katastrof lotniczych w historii pod względem ofiar śmiertelnych, wliczając w to wydarzenia z 11 września 2001 r.
109. ROLA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W POZNANIU HISTORII NAZISTOWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY Z OBSZARU POLSKI dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
110. BADANIA ARCHEOLOGICZNE PROWADZONE NA TERENIE BYŁEGO OBOZU ZAGŁADY W CHEŁMNIE NAD NEREM ORAZ PRZYKŁADY PRAC ARCHEOLOGICZNYCH WYKONANYCH NA OBSZARACH INNYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
111. ARCHEOLOGIA NA TROPIE KRYMINALNYCH ZAGADEK HISTORII dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
112. Porównanie pracy archeologa sądowego i technika kryminalistyki na miejscu zbrodni dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
113. Ofiary bagienne w świetle badań archeologicznych dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
114. Przedmiot o współczesnej metryce jako zabytek archeologiczny. Problem identyfikacji w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
115. Katastrofy lotnicze dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
116. Znaleziska zwłok i szczątków ludzkich oraz ich oględziny w ujęciu archeologicznym i kryminalistycznym dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca dotycz pięciu znalezisk zwłok i szczątków ludzkich oraz ich oględzin. Scharakteryzowane znaleziska w większym bądź mniejszym stopniu ukazują podobieństwo archeologii i kryminalistyki. Zwrócono w niej uwagę na korzyści jakie mogę płynąć ze współpracy archeologii z kryminalistyką. W poszczególnych rozdziałach przedstawiony został przedmiot i zakres badań archeologicznych i kryminalistycznych oraz zasady i sposoby prowadzenia badań archeologicznych, jak również scharakteryzowano stan i rozwój badań archeologii sądowej. Przybliżono podstawy polskiego prawa, które pozwalają archeologowi na uczestnictwo w badaniach miejsc przestępstw. Uwzględniając przy tym wytyczne dotyczące przeprowadzania oględzin miejsca, rzeczy i zwłok. W pracy zaprezentowano także ślady kryminalistyczne oraz metody ułatwiające zidentyfikowanie odnajdowanych znalezisk. Omówiono również obszar działania innych dziedzin wiedzy, które mają swój wkład w badaniach nad identyfikacją zwłok i szczątków ludzkich tj.: antropologii fizycznej, medycyny sadowej i tafonomii, zwracając tym samym uwagę na istotę interdyscyplinarności tych nauk.
117. Wykorzystanie archeologii sądowej w działaniach służb dochodzeniowo-śledczych dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Ta praca przedstawia sposoby zastosowania archeologa sądowego, podczas prowadzenia śledztwa przez służby śledcze. W czterech rozdziałach są przedstawione aspekty związane z pracą archeologa jako biegłego, technika kryminalistycznego, jako specjalistę biorącego udział w śledztwie. W pierwszym rozdziale przedstawiono przepisy kodeksu postępowania karnego, rozporządzenia i zarządzenia Komendanta głównego Policji, oraz Ustawy o Ochronie Zabytków. Drugi rozdział skupia się na metodologii archeologicznej i przedstawieniu metod, sprzętu jaki stosują archeolodzy podczas prowadzenia prospekcji terenowych. Kolejny rozdział przedstawia metody stosowane przez śledczych i techników kryminalistycznych w Polsce, a następnie analizowane i wzbogacone przez metodologię archeologa sądowego. W czwartym i ostatnim rozdziale przedstawiono dwie sprawy kryminalne które zostały umorzone przez prokuraturę. Sprawy zostały przeanalizowane a następnie ukazane błędy popełnione z punktu archeologicznego i w jaki sposób sprawa powinna być przeprowadzona.
118. Ekshumacje w świetle archeologii sądowej dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
119. LUDOBÓJSTWO W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
120. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD ARCHEOLOGICZNYCH W KRYMINALISTYCE- STAN OBECNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ. dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia