wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. IMPORTY MIECZY RZYMSKICH W KULTURZE PRZEWORSKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
2. Symbole abstrakcyjne w sztuce paleolitycznej prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
3. OBRAZ SETA W ŚWIETLE WYBRANYCH ZRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
4. OBIEKTY ROWKOWE W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIM dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
5. Proces romanizacji Normandii na przykładzie portu Juliobona dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
6. GRÓB WOJOWNIKA Z OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW W ŁUGACH, POW. GÓROWSKI dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
7. Obsydian w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
8. Znaleziska monet w powiecie lwóweckim prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
9. Kaplice na zamkach średniowiecznego Śląska prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem „Kaplice zamkowe średniowiecznego Śląska” składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, bibliografii, spisu ilustracji i katalogu kaplic. We wstępie opisany jest cel pracy oraz uzasadnienie podjęcia tematu. Rozdział pierwszy dotyczy kaplic zamku wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem kaplicy romańskiej i kaplicy gotyckiej pod wezwaniem św. Marcina. W rozdziale drugim opisana jest kaplica z romańskiego zamku w Legnicy. Rozdział trzeci poświęcony jest gotyckiej kaplicy stanowiącej pozostałość po zamku w Lubinie, natomiast rozdział czwarty skupia się na uchodzącej za najpiękniejszą z zachowanych kaplic zamkowych Śląska, kaplicy raciborskiej. W rozdziale piątym opisany jest nietypowy gotycki wykusz na zamku Chojnik, zaś rozdział szósty dotyczy pozostałości kaplicy z zamku Wleń. W rozdziale siódmym zawarte jest podsumowanie i zarazem zakończenie merytoryczne pracy.
10. Uzbrojenie Kimerów na podstawie znalezisk w grobach na terenie centralnego Krymu dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest omówienie i analiza typologiczna uzbrojenia używanego przez ludność tzw. Horyzontu Kimeryjskiego. Szczególnie ciekawy oraz dobrze przebadany jest obszar Półwyspu Krymskiego. Tereny Półwyspu Krymskiego a zwłaszcza jego środkowa część obfitują w stanowiska grobowe na których znajduje się wiele pozostałości uzbrojenia tz. Horyzontu kimeryjskiego. Zdecydowana większość zabytków uzbrojenia kimeryjskiego zachowała się w grobach. Inwentarz który udało się pozyskać podczas badań prowadzonych na wyżej wspomnianych terenach, jest główną bazą danych archeologów na temat uzbrojenia używanego przez Kimerów zamieszkujących Krym w okresie VIII – VII p.n.e. Kimerowie lud stepowy pochodzenia indoeuropejskiego. Za kolebkę narodzin wspomnianego powyżej ludu uznaje się Krym oraz przyległe do niego tereny zachodniej Ukrainy. Uzbrojenie kimeryjskie znane jest tylko częściowo głównym powodem tego faktu jest zły stan zachowania zabytków. Niezwykle przydatne przy próbie badania Kimeryjskiego uzbrojenia są więc licznie zachowane źródła ikonograficzne oraz pisane. Uzbrojenie kimeryjskie było ogromnie zróżnicowane i przybierało wiele form każda więc, zasługuje na odrębną analizę. Jednakże w niniejszej pracy omówię tylko część podstawowego uzbrojenie czyli, sztylety, mieczy, grotów włóczni oraz strzał.
11. Etapy zajmowania terytorium Śląska przez państwo wczesnopiastowskie w X w. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca traktuje o Śląsku w X wieku oraz jego przynależności politycznej. Głównym problemem badawczym są etapy zajmowania Śląska przez państwo wczesnopiastowskie. Praca składa się z 8 rozdziałów - w rozdziale pierwszym zostaje wyjaśniony cel podjęcia badań, stan badań oraz zakres chronologiczny i terytorialny. W drugim rozdziale naświetlone jest zagadnienie pochodzenia nazwy Śląsk oraz jego geografii plemiennej. Kolejny rozdział obrazuje problem przynależności Śląska w X wieku do państwa czeskiego, i w 2 poł. X wieku do państwa wczesnopiastowskiego. 4 rozdział to zakończenie pracy, a ostatnie części dzieła to kolejno - katalog stanowisk, źródła, bibliografia i spis rysunków.
12. Wczesnośredniowieczna żegluga słowiańska na obszarze Pomorza dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
13. Klamry esowate w kulturze luboszyckiej na tle porównawczym dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pt. "Klamry esowate w kulturze luboszyckiej na tle porównawczym" składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania, katalogu, tablic, map oraz bibliografii. Celem pracy jest przedstawienie zabytków jakimi są klamry esowate, pochodzące z terenów kultury luboszyckiej oraz wykazanie na ich podstawie powiązań z kulturą wielbarską. Wykorzystano 18 klamer esowatych z 6 stanowisk kultury luboszyckiej oraz 39 klamer z 8 stanowisk kultury wielbarskiej. We wstępie zawarte zostały informacje dotyczące celu pracy, zakresu terytorialnego obu kultur oraz chronologii. Rozdział pierwszy przybliża czytelnikowi historię i stan badań nad kulturą luboszycką i wielbarską oraz najważniejsze informacje związane z pojawieniem się Gotów na ziemiach polskich. Oprócz tego znajdują się w nim dane o stanie badań nad samymi klamerkami esowatymi. W rozdziale drugim opisano zabytki pochodzące z terenów kultury luboszyckiej. Skupiono się na stylistyce, formach oraz przynależności typologicznej. W rozdziale trzecim, natomiast na podstawie wybranego materiału archeologicznego z cmentarzysk kultury wielbarskiej zostały wykazane związki obu kultur, wpływy oraz elementy naśladownictwa. Ostatni, czwarty rozdział dotyczy rozważań nad motywami i symboliką omawianych ozdób. W zakończeniu podsumowano wszelkie informacje i wnioski związane z tematyką pracy.
14. POŹNOŚREDNIOWIECZNE ODWAŻNIKI Z ZIEM POLSKICH prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
15. Cmentarzysko birytualne ludności kultury łużyckiej - stanowisko 1 w Wilkowiczkach, pow. gliwicki dr hab. Justyna Baron prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Cmentarzysko birytualne ludności kultury łużyckiej w Wilkowiczkach znane jest jako stanowisko archiwalne, które było później weryfikowane. W wyniku tych badań pozyskano mocno zniszczony materiał ceramiczny, artefakty brązowe oraz krzemienie. Praca przedstawia uporządkowane informacje archiwalne oraz opracowanie i zebranie pochodzących stamtąd zabytków ruchomych.
16. Najstarsze grody wczesnopiastowskie - kultu wczesnochrześcijańskiego dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia temat wczesnopiastowskich zespołów grodowych w Wielkopolsce, będących rezydencjami Mieszka I. W pierwszym rozdziale omówione zostało zagadnienie historyczne dotyczące początków państwa polskiego, w następnych opisano poszczególne grody Giecz, Gniezno, Ostrów Lednicki i Poznań wraz z charakterystyczną architekturą kamienną, wałami obronnymi oraz pochówkami wewnątrz świątyń. Porównując zespoły grodowe lokalizacje, rodzaj oraz wygląd danej budowli, przybliżono podobieństwa oraz różnice danych założeń. Również jak moment przyjęcia chrztu wpłynął na rozwój tych ośrodków oraz z jakich wpływów czerpali wzorce pierwsi piastowie dla swych siedzib. Także dowiedziono przyczyny upadku tych potężnych grodów.
17. Ewolucja miecza samurajskiego w XIII-XVII w., ze szczególnym uwzględnieniem egzemplarzy w zbiorach klasztoru na Jasnej Górze prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca ta dotyczy problematyki mieczy samurajskich, ich historii, znaczenia kulturowego oraz procesu wytwarzania. Omawiam również przemiany, jakim podlegał miecz na tle historii Japonii. W pracy podejmuję również próbę wydatowania trzech mieczy, które znajdują się w zbiorach wotywnych klasztoru na Jasnej Górze. W pierwszej części pracy omawiam budowę miecza samurajskiego ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą pomóc w określaniu ich chronologii. W dalszej części analizuję znaczenie miecza w historii i kulturze Japonii. Kolejną część pracy poświęcam procesom technologicznym, towarzyszącym wytwarzaniu miecza, w którym omawiam nie tylko produkcję głowni, ale także jej szlifowanie i produkcję habaki. W kolejnej części staram się wydatować miecze ze zbiorów klasztornych i przeanalizować ich pochodzenie co pozwoliło na zweryfikowanie datowań mieczy, jakie podaje Pan Czerwiński w swojej dokumentacji konserwatorskiej, opracowanej w latach 1976 – 1977.
18. Obozy koncentracyjne w Polsce. Stan badań, metody i perspektywy prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca skupia się na opisie projektów badawczych przeprowadzonych w ostatnich latach na obszarach byłych obozów koncentracyjnych w Polsce oraz zastosowanych w ich trakcie metod prospekcji. Opisane również zostały teorie dotyczące miejsc pamięci oraz pamięci zbiorowej, społecznej i kulturowej.
19. Amfiteatr Flawiuszów - Architektura w służbie propagandy dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy jest Amfiteatr Flawiuszów (Koloseum) i jego rola w polityce wewnętrznej dynastii Flawiuszów (69 - 96 r.) ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji oraz obecności obiektu w źródłach archeologicznych i historycznych pochodzących z epoki starożytnej. Amfiteatr powstał jako jeden z obiektów służących propagandzie dynastii rządzącej, dzięki którym udało się jej odzyskać zaufanie ludu do władzy oraz doprowadzić do ustabilizowania sytuacji finansowej i politycznej państwa.
20. ROZWÓJ ARCHITEKTURY KULTURY ANASAZI NA TERENIE POŁUDNIOWEGO ZACHODU STANÓW ZJEDNOCZONYCH prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
21. Obrządek pogrzebowy kultury Chancay z obszaru środkowego wybrzeża Peru prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są pochówki kultury Chancay, będącej najważniejszym zjawiskiem kulturowym środkowego wybrzeża Peru w późnym okresie przejściowym. Celem pracy jest przedstawienie form pochówków oraz wyposażenia grobowego niniejszej kultury. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz wniosków końcowych. Dysertacja ta ukazuje różnice społeczne panujące wśród kultury Chancay, zaobserwowane na podstawie wydobytych artefaktów tj. ceramiki, tekstyliów, a także przedmiotów o przeznaczeniu obrzędowym.
22. Architektura teatrów starożytnej Grecji. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca poświęcona wybranym teatrom greckim w przedziale czasowym VI- II w. p. n. e. na obszarze Grecji kontynentalnej, wysp greckich, wybrzeża Azji Mniejszej. Opisująca zagadnienia związane z funkcjonowaniem teatru w życiu każdego Greka. Opisy świąt ze spektaklami teatralnymi oraz rola kostiumów i tańca. Akustyka i dekoracje sceniczne w teatrze. Podstawowe informacje o występujących teatrach. Próba analizy rozmieszczenia i ewolucji wybranych teatrów na podstawie następujących po sobie okresów chronologicznych Starożytnej Grecji. Wyciągniecię wniosków z pracy.
23. Osadnictwo okresu lateńskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w Masywie Ślęży dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca została poświęcona osadnictwu w obrębie Masywu Ślęży w stosunkowo wąskim przedziale chronologicznym w całej bogatej historii tego obszaru. Celem pracy było w miarę możliwości zebranych danych, uwypuklenie procesów związanych ze śladami osadnictwa na omawianym terenie i usystematyzowanie stanowisk od okresu lateńskiego do okresu wędrówek ludów, a także próba rozwiązania i przybliżenie takich zagadnień, jak chociażby pochodzenie rzeźb ślężanskich, lub kwestia licznego nagromadzenia ceramiki grafitowej na szczycie Ślęży. W niniejszej pracy znalazły się 3 robocze rozdziały, jeden o warnunkach naturalnych panujących na masywie, oraz dwa omawiające poszczególne stanowiska archeologiczne, w tym rolę jaką pełniły miejsca zawierające ślady obecności ludności w wybranych rejonach badanego obszaru jak i opis materiałów zabytkowych i w miarę stanu badań ich chronologia względna związana ze śladami pobytu ludności począwszy od okresu lateńskiego poprzez okres wpływów rzymskich i kończąc na okresie wędrówek ludów. Pierwszy rozdział został poświęcony okresowi lateńskiemu, w którym zawarłem najważniejsze informacje o znaleziskach ze stanowisk archeologicznych związanych z kulturą przeworską oraz celtycką. Szczególną uwagę poświęciłem stanowisku na szczycie Ślęży, a także zwięźle omówiłem zagadnienie rzeźb ślężańskich związanych z pobytem ludności celtyckiej w tym okresie. W drugim rozdziale zawarłem głównie informacje o znaleziskach ze stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów oraz opisałem funkcję jaką pełniły miejsca, w których znaleziono materiał zabytkowy należący do jedynej jednostki kulturowej w tamtym okresie z terenu Masywu Ślęży czyli kultury przeworskiej.
24. Znaki garncarskie z IX i X wieku na południowym Śląsku na tle ziem ościennych. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca podejmuje problematykę pojawienia się znaków garncarskich na ziemiach polskich, które miało miejsce na terenie południowego Śląska na przełomie IX i X w. Autor skupia się na sześciu stanowiskach z omawianego obszaru, na których, w świetle dotychczasowych badań, stwierdzono najwcześniejsze znaleziska znaków garncarskich. Ponadto podejmuje on próbę wskazania możliwych kierunków, którymi ta idea rozprzestrzeniała się z obszaru Wielkich Moraw przez ziemie polskie, oraz zwraca uwagę na dalsze kroki, jakie powinny zostać podjęte celem lepszego zrozumienia omawianego zjawiska.
25. Sztuka wczesnochrześcijańska w świetle zabytków archeologicznych z miasta Rzymu dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pt. "Sztuka wczesnochrześcijańska w świetle zabytków archeologicznych z miasta Rzymu" składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów, podsumowania, katalogu i bibliografii. Źródłami było 40 zabytków pochodzących z terenu miasta Rzymu, datowanych na okres od III do końca V wieku naszej ery. Zabytki nieruchome to malowidła naścienne pochodzące z katakumb (16) i mozaiki zdobiące wczesnochrześcijańskie świątynie (10). Zabytki ruchome to sarkofagi (13) znajdujące się obecnie w muzeach na terenie Włoch. W rozdziale pierwszym wszystkie zabytki poddane zostały analizie opisowej. W rozdziale drugim natomiast autorka skupiła się na przeanalizowaniu wpływów pogańskich, zmian stylistycznych w sposobie przedstawiania Chrystusa, św. Piotra i św. Pawła oraz znaczenia kultu męczenników. Poza tym opisała znaczenie i rolę motywów pochodzących ze Starego i Nowego Testamentu. W podsumowaniu autorka zamieściła wnioski wysnute na podstawie rozdziałów pierwszego i drugiego. W pierwszym okresie swojego istnienia sztuka chrześcijańska czerpała z klasycznych wzorców. Wizerunek Chrystusa rozwijał się od postaci młodego efeba do znanego nam wizerunku heroizującego. W przypadku św. św. Piotra i Pawła zmiana polegała na indywidualizacji ich wyglądu wynikającej ze wzrostu znaczenia w świadomości rzymskiej gminy chrześcijańskiej. Kult męczenników był związany z wiarą w ich bezpośrednie wstawiennictwo u Boga. Motywy pochodzące ze Starego i Nowego Testamentu miały natomiast za zadanie niesienie za sobą konkretnych, przypisanych im treści ideologicznych, choć w jednostkowych przypadkach stanowiły tylko uzupełnienie pewnej "wizji artystycznej" bądź ciągłości motywu dekoracyjnego.
26. Przedstawienia statków na mozaikach rzymskich dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca zawiera opis oraz analizę przedstawień statków na mozaikach rzymskich z okresu od II do V wieku naszej ery. Zabytki pochodzą w większej części z terenów dzisiejszych Włoch i dzisiejszej Turcji, oraz w pojedynczych przypadkach z obszarów Izraela, Brytanii oraz Algierii. Wstęp pracy w pierwszej kolejności określa jej cel oraz pytania badawcze, na które autorka postara się odpowiedzieć. Zawarty w nim jest również stan badań nad statkami i mozaiką oraz stan źródeł. W ostatniej części wstępu opisany jest układ pracy. Pierwszy rozdział poświęcony jest krótkiej historii floty rzymskiej oraz typologii jednostek pływających, ze skupieniem na statkach towarowych. Drugi opisuje wszystkie mozaiki zawarte w katalogu, skupiając się na przedstawieniach statków, ale również i na całej kompozycji. Ostatni jest rozdziałem analitycznym, w którym autorka porównuje do siebie dane zabytki pod względem chronologicznym oraz terytorialnym. W podsumowaniu pracy znajduje się próba odpowiedzi na wcześniej zadane pytania badawcze, oraz konkluzja analizy mozaik. Ostatnią częścią pracy jest katalog zabytków. Zawiera on dwadzieścia sześć mozaik, ułożonych w porządku chronologicznym.
27. Wyobrażenia na puginałach przełomu średniowiecza i nowożytności prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca ma na celu prezentację i omówienie wyobrażeń na puginałach średniowiecznych i nowożytnych na podstawie wybranych zabytków z obszaru Europy Zachodniej. Na podstawie katalogów zbiorów muzealnych oraz opracowań bronioznawczych została podjęta próba określenia funkcji oraz wymowy przedstawień plastycznych na puginałach, a także sformułowania pytań na temat ewentualnej symboliki takiej broni.
28. Rzymskie wille nadmorskie na północno-wschodnim i wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego w okresie wczesnego cesarstwa rzymskiego dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca traktuje o willach nadmorskich na północno-wschodnim oraz wschodnim wybrzeżu Adriatyku, czyli na terenie Istrii oraz Dalmacji, które powstały przeważnie w I w. n. e. Wille w tych dwóch regionach różnią się od siebie, co wynika z ich odmiennych statusów administracyjnych w czasach rzymskich oraz uwarunkowań geograficznych. Wille nadmorskie nie były jedynie wypoczynkowymi posiadłościami i miały różne inne znaczące funkcje, jak produkcja gospodarcza (głównie oliwy), przynoszenie zysku, podkreślanie statusu społecznego, propaganda, kontrola żeglugi i nawigacja statków.
29. Budowle term w starożytnym mieście Rzym dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy kwestii architektury oraz przeznaczenia budowli term w starożytnym mieście Rzym. W wyniku przeprowadzonej analizy obiektów autorka prezentuje ich cechy konstrukcyjne oraz zwraca uwagę na detale architektoniczne. W oparciu o źródła historyczne autorka proponuje szereg funkcji, jakie mogły spełniać łaźnie w życiu codziennym obywateli. W pracy pojawiają się wnioski świadczące o istotnej roli term w historii Rzymu.
30. OBIEKTY I KONSTRUKCJE O CHARAKTERZE MIESZKALNYM NA OSADACH OTWARTYCH KULTURY ŁUŻYCKIEJ dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia