Biblioteka IAr

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

 

Wypożyczalnia/ Biblioteka jest czynna:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 9:15 – 15:00

W godzinach 9:00-9:15, 11:00-11:15, 13:00-13:15 odbywać się będzie wietrzenie pomieszczeń Biblioteki.
Podczas wietrzenia Biblioteka/Wypożyczalnia pozostanie czynna.

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 7 - wejście.

Pracownicy

 • mgr Małgorzata Płeska, kustosz (kierownik)
 • mgr Natalia Sawicka, starszy bibliotekarz

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

Z dniem 28 maja 2020 r.  przywrócone zostaną usługi Wypożyczalni Biblioteki Instytutu Archeologii, tj.:

 • Zamawianie książek,
 • Dokonywanie zwrotów i wypożyczeń materiałów bibliotecznych,
 • Rozliczanie kart obiegowych,
 • Zapisy do Biblioteki.

Wypożyczalnia/ Biblioteka jest czynna:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 9:15 – 15:00

W godzinach 9:00-9:15, 11:00-11:15, 13:00-13:15 odbywać się będzie wietrzenie pomieszczeń Biblioteki. Podczas wietrzenia Biblioteka/Wypożyczalnia pozostanie czynna.

Materiały biblioteczne można zamawiać wypełniając rewers na miejscu w Wypożyczalni. Formularz rewersu (do ręcznego wypełnienia) dostępny jest do pobrania ze strony Biblioteki Instytutu Archeologii. Zamówienia można składać w Wypożyczalni lub w oznaczonym miejscu przed wejściem do Biblioteki.

Zamówienia można także składać  pisząc na adres: biar@uwr.edu.pl lub wymiana.biar@uwr.edu.pl  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:30. W zamówieniu należy podać: sygnaturę książki, autor, tytuł, tom, [numer, część, zeszyt], rok wydania. Przed wypożyczeniem zamówionych materiałów bibliotecznych proszę sprawdzić pocztę zwrotną z odpowiedzią Biblioteki na złożone przez Państwa zamówienie.

Zwracane do Biblioteki materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie, w związku z tym, przez kolejnych 5 dni, nie będzie można ich ponownie wypożyczyć.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, dbając o bezpieczeństwo zarówno Czytelników, jak i personelu Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni Biblioteki Instytutu Archeologii oraz przestrzeganie następujących zasad:

 • Do pomieszczeń Wypożyczalni Biblioteki Instytutu Archeologii (pok. nr 7) można wchodzić pojedynczo - w przypadku zgromadzenia większej liczby osób przed wejściem do Biblioteki prosimy o oczekiwanie na wejście z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowych odstępów;
 • Stosowanie się do bieżących zaleceń i wskazówek personelu Biblioteki
  i pracowników portierni budynku;
 • Używanie masek ochronnych (zalecane jest także używanie rękawic)
  i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku lub przed wejściem do Biblioteki (pok. nr 7);
 • Prosimy o korzystanie z wypożyczonych książek tylko poza Biblioteką.
 • Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich mają prawo do obsługi poza pomieszczeniami Biblioteki, w holu budynku. W tym celu proszę zwracać się do pracownika portierni, który wzywa pracownika Biblioteki.
 • Katalogi kartkowe Biblioteki pozostają niedostępne dla Czytelników. Na życzenie Czytelników pracownicy Biblioteki sprawdzają zawarte w nich informacje.

W Wypożyczalni Biblioteki Instytutu Archeologii są odrębne miejsca do zwrotów materiałów bibliotecznych i do wypożyczeń.

Prosimy o pojedyncze wchodzenie do Biblioteki/Wypożyczalni. Zwracane materiały biblioteczne proszę odkładać w miejscu oznaczonym “ZWROTY WYPOŻYCZEŃ”. Nowych wypożyczeń dokonać można w miejscu oznaczonym “WYPOŻYCZENIA”.

Czytelnie Biblioteki Instytutu Archeologii pozostają zamknięte dla Czytelników.

Biblioteka wykonuje skany z własnych materiałów bibliotecznych. Nie skanujemy prac doktorskich i magisterskich przechowywanych w bibliotece.

Zamówienia na skany z materiałów bibliotecznych można składać pod adresami: biar@uwr.edu.pl lub wymiana.biar@uwr.edu.pl  lub pod nr tel. +48 71 375 29 16 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:30. Istnieje możliwość zamówienia skanów poprzez złożenie pisemnego zamówienia w formie papierowej i przesłanie tradycyjną pocztą, jak również wrzucenie zamówienia do wrzutni zamontowanej przed wejściem do Biblioteki (pok. nr 7). Proszę na zamówieniu podać adres poczty elektronicznej do korespondencji zwrotnej. Do zamawiania skanów nie stosujemy specjalnych formularzy.

W przypadku publikacji zwartej (książki) lub jej fragmentu proszę podać:
sygnaturę  (jeżeli jest to możliwe), autora (-ów)/redaktora (-ów), tytuł publikacji, rok wydania, (tom, część, numer, zeszyt), ewentualnie tytuł rozdziału, artykułu, zamawiany zakres stron z dzieła;

W przypadku publikacji ciągłej (czasopisma) proszę podać:
Sygnaturę (jeżeli jest to możliwe), autora (-ów)/ redaktora (-ów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom (rocznik, numer, zeszyt, część), rok, zakres stron.

Pierwszeństwo do otrzymania zamówionych skanów materiałów bibliotecznych mają: pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dalszej kolejności: pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie pozostali Czytelnicy.

Zamówione do godziny 14:30 każdego dnia roboczego skany materiałów bibliotecznych będą wysyłane w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu zamówienia. Ogranicza się wykonanie skanów do 30 stron na osobę na dzień. Skanowane materiały będą w pierwszej kolejności wysyłane na adresy mailowe z domeną: @uwr.edu.pl , dlatego proszę podawać adres służbowej poczty elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresy zwrotne poczty elektronicznej poza Uniwersytetem Wrocławskim będą obsługiwane w dalszej kolejności.

Biblioteka nie wysyła skanów za pomocą faksu.

Biblioteka nie kopiuje, zamówionych skanów z materiałów bibliotecznych, na nośniki typu płyty CD, DVD, pendrive, dyski zewnętrzne, itp...

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie. Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie: 19817 wol., w tym książki: 13115 wol., czasopisma: 6702wol. oraz 10 jedn. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2019 r.)

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Czytelnia biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2019/2020 jest czynna:

 • w godzinach pracy biblioteki

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajduje się czasopismo w wersji elektronicznej Medieval Archaeology. Można z niego korzystać w z komputerów w naszych czytelniach.

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 2916

INFORMACJE PRZYDATNE DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UWR.

Katalog alfabetyczny dostarcza pełnej informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych, drukach zwartych czyli książkach, rękopisach a także wydawnictwach elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych.
 • W Katalogu alfabetycznym podane są również tytuły wydawnictw ciągłych (czasopism) w formie odsyłaczy do Katalogu Czasopism.
 • Karty katalogowe w Katalogu alfabetycznym uszeregowane są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego literami j, k, w, bez uwzględniania znaków diakrytycznych.
 • Znaki diakrytyczne w języku polskim i innych językach sprowadza się do liter podstawowych (np. do litery o, litery ó, ǒ, ȏ, ō, õ), np. Ōle → szukamy pod Ole; Łęcki → szukamy pod Lecki
 • Wyjątek stanowią znaki diakrytyczne w języku niemieckim czyli tzw. „umlauty” w haśle karty głównej występują przez dodanie do litery podstawowej litery e, np. ö oddaje się przez dodanie e (Möler → Moeler).
 • W języku niemieckim β należy szukać pod ss.
 • Hasłem w katalogu alfabetycznym jest nazwa autora (hasło autorskie) lub określone wyrazy zaczerpnięte z tytułu katalogowanego dzieła (hasło tytułowe). Pod hasłem autorskim kataloguje się dzieła jednego, dwu lub trzech autorów. Jeśli autorów jest więcej niż trzech obiera się hasło tytułowe.
 • Jeżeli w haśle występują rodzajniki, to przy szeregowaniu kart w Katalogu alfabetycznym pomija się je, np. the archaeology → szukamy pod archaeology; das Haus → szukamy pod Haus
 • Nazwy autorów i tytuły katalogowanych dzieł napisane w językach niełacińskich są transliterowane na język łaciński.
 • Sygnatura – to znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach biblioteki. Umieszczona jest na górze karty katalogowej – zawiera numer inwentarzowy (cyfry arabskie). Niekiedy sygnatury uzupełnione są o dodatkowe pieczątki i ołówkowe dopiski lokalizujące miejsce przechowywania materiałów bibliotecznych.
 • Katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich drukach ciągłych czyli czasopismach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.
 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł tytułowych.
 • Sygnatury w Katalogu czasopism uzupełnione są o ołówkowe dopiski oznaczające miejsce przechowywania danego czasopisma.

Oprac. M. P.