Rekrutacja na kierunek ARCHEOLOGIA na rok akademicki 2020/2021

STUDIA STACJONARNE

Zasady przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia (3-letnie)

Limit miejsc: 60, w tym: NM - 55, SM – 2,  C - 3 (limit min. 18)

NOWA MATURA (NM)

Do obliczania punktów w rankingu osób przyjętych na I rok studiów będą brane pod uwagę wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język obcy (wybrany przez kandydata), historia i lub geografia. Ocena (liczba procentów) uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnożona przez współczynnik 1,0, zaś na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5; język obcy na poziomie rozszerzonym - współczynnik 0,4, a na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,2.
Podstawą ułożenia listy rankingowej będzie suma wszystkich uzyskanych punktów.

STARA MATURA (SM)

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku archeologia, którzy posiadają tzw. "starą maturę", muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną, z zakresu: historii, geografii, wiedzy o archeologii. Trzy części rozmowy punktowane będą w skali od 0 do 10. Za rozmowę można otrzymać łącznie maksymalnie 30 punktów. O przyjęciu zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Limit miejsc dla kandydatów ze starą maturą: 2 osoby

Więcej informacji ( m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty )

Zasady przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia (2-letnie)

Limit miejsc: 50, w tym: DP - 40 (dyplom polski), DZ – 5 (dyplom zagraniczny), C - 5 (limit min. 15)

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, wedle lokaty na liście rankingowej.
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów innych niż archeologia. Dla tych kierunków podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą wedle kolejności na liście rankingowej.

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii będzie dotyczyła przeczytanych publikacji o tematyce archeologicznej i historycznej, posiadanego doświadczenia w pracach wykopaliskowych lub innego rodzaju projektach archeologicznych, znajomości zagadnień historii i archeologii regionu, z którego pochodzi kandydat, a także motywacji, które kierują kandydatem na studia, jego wyobrażeń o pracy archeologa, posiadanych predyspozycjach i planów związanych ze studiami archeologicznymi.

Studia magisterskie prowadzone są w ramach specjalności:

  1. Archeologia pradziejów
  2. Archeologia Nowego Świata
  3. Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskich
  4. Archeologia czasów historycznych i numizmatyka

Więcej informacji ( m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty )

STUDIA WIECZOROWE

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na STUDIA WIECZOROWE jest nadal zawieszona!

 

Sekretarz WKR dla Archeologii

mgr inż. Bogdan Miazga
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 48, pokój 10A, 50-139 Wrocław
tel: +48-71-375-2938
email: Bogdan.Miazga@uwr.edu.pl