Schroniska skalne Wzgórz Strzelińskich w pradziejach i średniowieczu

 

Schroniska skalne Wzgórz Strzelińskich w pradziejach i średniowieczu
Rockshelters of the Strzelińskie Foothills in the prehistory and the Middle Ages

Kierownik projektu:

Dr Ewa Lisowska

Zespół badawczy:

 

Źródło finansowania:

NCN – Miniatura 1

Termin realizacji:

2017-2018

Charakterystyka problemu badawczego:

W obrębie Wzgórz Strzelińskich zidentyfikowano kilka atrakcyjnych pod kątem zasiedlenia form skalnych. W latach 2015-2017 u ich podnóża założono sondaże, które ujawniły ślady pobytu ludzi w późnym paleolicie, mezolicie, epoce brązu, wczesnym i późnym średniowieczu oraz nowożytności (ogniska, wyroby krzemienne, ceramika, zabytki metalowe). Celem działania naukowego jest sprecyzowanie informacji na temat wieku, cech środowiska naturalnego w tym jej biotycznej i abiotycznej części. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki wykonaniu datowań próbek organicznych techniką radiowęglową (AMS), pobraniu i przeanalizowaniu próbek pod kątem obecności szczątków roślin oraz wykonaniu modeli cyfrowych 3D naturalnych form skalnych, gdzie zlokalizowane są stanowiska. Założenie wykopów pozwoli na pobranie prób do badań radiowęglowych, botanicznych i gruntoznawczych oraz na pozyskanie nowego materiału zabytkowego..

Przedgórze Sudeckie i Sudety pozostają jedyną krainą na mapie Europy Środkowej, która do niedawna nie mogła się poszczycić żadnymi dobrze udokumentowanymi śladami zasiedlenia schronisk skalnych pomimo tego, iż obszar ten obfituje w tego rodzaju formy. Badania schronisk skalnych otwierają całkowicie nowy rozdział w poznaniu zasiedlenia Przedgórza Sudeckiego. Wytypowanie obszaru Wzgórz Strzelińskich jako pola do badań historii bytowania człowieka w sąsiedztwie ostańców skalnych ma swoje uzasadnienie zarówno w bogactwie tych form występujących na wskazanym obszarze, jak i dobrze rozpoznanym osadnictwie pradziejowym w sąsiedztwie tych Wzgórz Strzelińskich. Warto wspomnieć, że dotychczasowe opracowania pomijały ten element krajobrazu, skupiając się jedynie na badaniach stanowisk otwartych oraz grodzisk. Uzyskanie informacji o chronologii (badania AMS), środowisku przyrodniczym (badania palinologiczne), a także preferencji co do ekspozycji zasiedlenia w pobliżu skał (modele cyfrowe 3D), pozwoli ukierunkować dalsze poszukiwania w rejonie Wzgórze Strzelińsko-Niemczańskich, a także w innych regionach, gdzie występują schroniska skalne.

Najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań:

(w opracowaniu)