Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina

Kierownik:

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Finansowanie:

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, Fundusz Promocji Kultury

Umowa nr 3469/18/FPK/NID z 17.05.2018r.

logo_NID-200

mkidn_01_cmyk

 

Okres realizacji projektu:

od 1.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wykonawcy/zespół:

  • dr Marcin Maciejewski - Instytut Archeologii UWr - analizy skarbów w ich kontekście osadniczym
  • dr Dagmara Łaciak - Instytut Archeologii UWr - analizy ceramiki pochodzącej ze skarbów, przygotowanie bazy danych
  • dr Radosław Jarysz - Muzeum Miejskie we Wrocławiu - kwerenda archiwalna dotycząca skarbów I-III
  • dr Dawid Sych - analizy traseologiczne przedmiotów metalowych
  • mgr Radosław Kuźbik - Archeoreplica - analizy stylistyczne przedmiotów metalowych
  • mgr Kamil Nowak - ślady produkcji na przedmiotach metalowych
  • dr hab. inż. Beata Miazga - analizy składu chemicznego przedmiotów metalowych

Opis:

Celem projektu jest interdyscyplinarne opracowanie i opublikowanie w formie monografii  unikatowego w skali europejskiej zespołu czterech skarbów przedmiotów metalowych pochodzących z miejscowości Karmin w południowo-zachodniej Polsce. Trzy z nich zostały odkryte i opublikowane na przełomie XIX i XX wieku, natomiast czwarty został znaleziony latem 2017 roku. Wyjątkowość skarbów z Karmina, poza obecnością niektórych przedmiotów (np. słynnymi pobocznicami) polega także na fakcie, że znana jest ich dokładna lokalizacja w terenie. W ramach planowanego zadania przeprowadzone zostaną analizy stylistyczne wszystkich przedmiotów (łącznie 283). Wykonane zostaną także analizy specjalistyczne z zakresu badań metaloznawczych (skład wybranych przedmiotów, zwłaszcza w kontekście porównania składu pierwiastkowego form typologicznie lokalnych i nielokalnych), traseologii (obserwacje makro- i mikroskopowe śladów produkcji i użytkowania przedmiotów), analizy ewentualnej zawartości naczyń (każdy skarb złożony był w lub/i obok naczynia ceramicznego, w ramach analiz chcemy sprawdzić, czy naczynia te były wcześniej użytkowane, co mogą sugerować ich cechy morfologiczne i technologiczne). Podjęte zostaną także analizy osadnicze, ponieważ, jak wynika z obserwacji kartograficznych, skarby zostały ulokowane w linii prostej o długości ok. 850 m. Rezultatem projektu będzie dwujęzyczna (polska i angielska) publikacja w formie monografii wieloautorskiej omawiająca ponad stuletnią historię odkryć skarbów, a także  sposób wykonania i użytkowania przedmiotów metalowych. Będzie to jedyna taka publikacja dotycząca materiałów polskich oraz jedna z nielicznych w skali europejskiej.

Karmin_plakat

Ryc. 1: Skarb II z Karmina

Karmin_distribution

Ryc. 2: Lokalizacja skarbów z Karmina. Źródło Seger 1937, z modyfikacjami

 

Zapraszamy na facebookowy profil projektu realizowanego w naszym Instytucie: Fenomen powtarzalności. Badania skarbów z Karmina.