Zespoły

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (przewodniczący i delegat do Wydziałowego Zespołu
Zapewniania Jakości Kształcenia)
dr hab. Rafał Nahirny

Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Krzysztof Łukasiewicz (przewodniczący i delegat do Wydziałowego Zespołu
ds. Oceny Jakości Kształcenia)
dr Magdalena Zamorska

 

Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia nar rok akademicki 2019/2020 

 

10.10. 2019 – weryfikacja sylabusów przedmiotów 

7.11. 2019 – ocena działalności kół naukowych w Instytucie Kulturoznawstwa 

29.01. 2020 – zebranie w sprawie wprowadzenia Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 

15.02.2020-10.03. 2020 – przygotowanie dokumentów związanych z Zarządeniem nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad projektowania i dokumentowania programów studiów. 

3.07. 2020 – przyjęcie proponowanych zmian w treściach programowych, literaturze przedmiotów na rok ak. 2020/2021 

 

Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 

 

29.10. 2019 – przyjęcie harmonogramu hospitacji na rok ak. 2019/2020 

29.01. 2020 – zebranie w sprawie wprowadzenia Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.stycznia 2020 r. 

16.03. 2020 – analiza spawodzań z realizacji efektów kształenia w semestrze zimowym roku ak. 2019/2020 i sporządzenie raportu 

3.07. 2020 – przyjęcie proponowanych zmian w treściach programowych, literaturze przedmiotów na rok ak. 2020/2021 

30.09. 2020 – analiza spawodzań z realizacji efektów kształenia w semestrze letnim roku ak. 2019/2020 i sporządzenie raportu