Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Formuła wygaszana

Studia na specjalności:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowują specjalistów: pedagogów specjalnych, nauczycieli, terapeutów i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami intelektualnymi.

Nasi studenci

 • angażują się w różne działania na rzecz dzieci
 • biorą udział w przedsięwzięciach na rzecz dzieci, ich rodzin oraz społeczności lokalnej
 • są aktywni społecznie - wykorzystują swoją pasję i wiedzę w działaniach na rzecz dzieci i dzielą się takimi doświadczeniami np. na blogu http://marzeniasiespelnia.blog.deon.pl/

Przedmioty na studiach
Studenci w czasie studiów zapoznają się się m.in. z następującymi przedmiotami:

 • pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • metody diagnozy w pedagogice specjalnej,
 • metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
 • psychologia kliniczna,
 • pedagogika specjalna,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • podstawy psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Zatrudnienie
Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w:

 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • szkołach specjalnych, integracyjnych
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • ośrodkach diagnostyczno-rehabilitacyjnych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • placówkach wychowania pozaszkolnego
 • środowiskowych domach samopomocy

Sylwetka Absolwenta
Nasz Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

 • znajomości biologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju dziecka,
 • znajomości współczesnych metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • diagnozowania rozwoju psychomotorycznego i emocjonalno-społecznego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • tworzenia indywidualnych i zespołowych programów pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju intelektualnym, motorycznym, sensorycznym oraz emocjonalno-społecznym,
 • pracy z rodziną dziecka,
 • zapobiegania wtórnym skutkom niepełnosprawności intelektualnej
 • włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w nurt życia społecznego.

Kontakt:
Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Ul. Dawida 1, Wrocław, pok. 37a (w godzinach konsultacji pracowników Zakładu)
Kierownik Zakładu:
dr hab. Beata Cytowska
Jesteśmy też na facebook-u: Pedagogika Specjalna Uwr Facebook