Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (studia 2-letnie magisterskie)

Studia magisterskie na specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa.

Umożliwiamy:

 • nabycie gruntownej znajomości teorii i praktyki poradnictwa,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • nabycie sprawności w posługiwaniu się warsztatem diagnostycznym,
 • doskonalenie umiejętności budowania relacji doradczej,
 • rozwój świadomości odpowiedzialności za profesjonalizm i etykę.

Studenci poznają:

 • teorie pomocy i poradnictwa,
 • kulturowe uwarunkowania jego działania,
 • prawidłowości i zaburzenia rozwoju,
 • koncepcje rozwoju zawodowego i zarządzania karierą,
 • metody wspierania rozwoju osobistego i terapii pedagogicznej,
 • zagadnienia z zakresu poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Wybrane przedmioty:

 • Psychopatologia rozwoju
 • Teoretyczne podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 • Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie
 • Metody pracy w poradnictwie indywidualnym i grupowym
 • Poradoznawstwo
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe i doradztwo karier
 • Poradnictwo wychowawcze i rodzinne
 • Metody diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Poradnictwo wielokulturowe
 • Etyka zawodu doradcy
 • Zarządzanie karierą
 • Logopedia

Metody dydaktyczne:

Studia realizowane są zarówno z wykorzystaniem wykładów i seminariów, jak i z zastosowaniem metod aktywizujących, np.:

 • gry symulacyjne,
 • odgrywanie ról,
 • case study,
 • wideotrening,
 • photolangage.
 • Kładziemy nacisk na uczenie się w oparciu o doświadczenie zgodnie z modelem D. Kolba.

Kompetencje:

Absolwent studiów pedagogicznych na specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne, jest przygotowany do prowadzenia etycznej działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Szczegółowe kompetencje zdobywane w trakcie studiów to:

 1. diagnozowanie możliwości i potrzeb oraz wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 2. organizowanie i prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz szkoleń;
 3. stosowanie nowoczesnych metod i technik doradztwa;
 4. prowadzenie pracy korekcyjno-kompensacyjnej;
 5. organizowanie i prowadzenie poradnictwa wychowawczego dla dzieci, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych;
 6. organizowanie oraz prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzanie karierą;
 7. prowadzenie poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego,
 8. projektowanie i realizacja działań edukacyjnych w zakresie wspierania, optymalizacji i korekty procesów rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i kompetencje predysponują naszych absolwentów do zatrudnienia w charakterze pedagoga-doradcy–trenera w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zawodowych, małżeńskich i rodzinnych,
 • szkołach każdego typu,
 • Urzędach Pracy,
 • Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
 • Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży
 • Akademickich Biurach Karier
 • instytucjach administracji samorządowej,
 • centrach doradztwa prowadzonych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • świetlicach terapeutycznych i środowiskowych,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • ośrodkach poradnictwa obywatelskiego,
 • agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • działach ds. personalnych i rozwoju kadr,
 • innych punktach konsultacyjnych i doradczych.

Na pytania dotyczące specjalności można uzyskać więcej informacji u koordynatora:

dr Violetta Drabik-Podgórna
pok. 31 A 
71 367 20 01 w.128
violetta.drabik-podgorna@uwr.edu.pl