Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Do czego przygotowuje specjalność?
Studia II stopnia na specjalności: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przygotowują specjalistów w zakresie: organizowania i prowadzenia wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością, a także ich rodzinom.

Do pracy z jakimi dziećmi będą przygotowani nasi Absolwenci?
Wczesne wspomaganie rozwoju jest adresowane do dzieci:

 • zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z niepełnosprawnością ruchową i ze złożonymi niepełnosprawnościami,
 • przewlekle chorych oraz z chorobami i wadami genetycznymi, a także z zaburzeniami mowy.

Pracownicy Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością
Nasi pracownicy - nauczyciele akademiccy są redaktorami i autorami uznanych prac z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii dziecka.

Przedmioty na studiach
Studenci w czasie studiów zapoznają się m.in. z następującymi przedmiotami:

 • metody terapii małego dziecka,
 • metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • elementy neurologii i neuropatologii,
 • podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z różnymi rodzajami niepełnosprawności),
 • pomoc rodzinie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Zatrudnienie
Po ukończeniu studiów Absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci
 • specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci,
 • instytucjach niepublicznych – ośrodkach, fundacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powoływane są zespoły do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Sylwetka Absolwenta
Nasz Absolwent posiada wiedzę m.in. w zakresie: prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka, a także możliwych zaburzeń tego rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem okresu od urodzenia do wieku, w którym rozpoczyna naukę szkolną).
Nasz Absolwent potrafi m.in.:

 • przeprowadzić diagnozę w celu wykrycia nieprawidłowości w rozwoju dziecka,
 • zaprojektować indywidualny program terapeutyczny i stymulujący rozwój dziecka z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę,
 • dobierać metody i techniki wspomagające i stymulujące rozwój dziecka oraz oddziaływania terapeutyczne wobec małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych.

Koordynator:

dr Jolanta Lipińska-Lokś
jolanta.lipinska-loks@uwr.edu.pl