Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest stworzenie możliwości uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich dla absolwentów wyższych uczelni legitymujących się stopniem magistra. Studenci mogą je uzyskać w ramach specjalności: nauczyciel edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego.

Wykaz przedmiotów:
Blok przedmiotów podstawowych:

 • Pedagogika ogólna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Teoretyczne podstawy nauczania
 • Teoretyczne podstawy wychowania

Blok przedmiotów specjalistycznych:

 • Emisja głosu
 • Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Technologie informacyjne
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Edukacja środowiskowa z metodyką
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
 • Edukacja zdrowotna z metodyką
 • Pedagogika zabawy
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego
 • Edukacja artystyczna
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Metodyka pracy terapeutycznej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pedagogika zabawy

Informacje dodatkowe:

Kierownik studiów: dr Elżbieta Jezierska-Wiejak

Kontakt:
50-527 Wrocław
ul Dawida 1
tel./fax +48 71 367 23 16
e-mail: ejezierska@op.pl

Czas trwania studiów: 3 semestry, 410 godzin + 150 godzin praktyki pedagogicznej

Termin składania dokumentów: 15.06 – 06.10.2016 r., dokumenty należy składać w: Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław, kontakt: mgr Danuta Grychowska tel. + 48 71 375 22 74

Wymagane dokumenty od kandydatów:

 • podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej);
 • kserokopią dyplomu poświadczoną notarialnie lub przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego;
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną notarialnie lub przez jednostką przyjmującą dokumenty;
 • jedną fotografię o wymiarach 35x 45 mm.
 • Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.

Opłaty: ok. 2.000 zł za semestr ( koszt studiów zależy od ilości przyjętych słuchaczy)

Zasady naboru: wolny zapis, limit miejsc 50 osób (decyduje kolejność zgłoszeń) – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Wymagania: wykształcenia wyższe humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym lub nauczycielskim i inne wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub nauczycielskim.

Uzyskane kwalifikacje: studia kwalifikacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów uzyskuje:

 • wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, systemów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego i szkołą na pierwszym etapie edukacyjnym;
 • wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu i w klasach 1-3, w obszarach edukacji: językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej , muzycznej, ruchowej, informatycznej oraz wyrównawczej (korekcyjno-kompensacyjnej i logopedycznej).

Harmonogramy:

 Harmonogram – semestr I Harmonogram – semestr III