Biblioteka

Czytelnia Biblioteki Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej jest już czynna. Ze względu na trwający reżim sanitarny mogą w niej przebywać jednocześnie dwie osoby.

 

KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie otwarcia dostępu do bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim
od dnia 30 listopada 2020 roku

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091) wprowadza się, do odwołania, następujące zmiany w funkcjonowaniu bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim:
1) od dnia 30 listopada 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka, biblioteki na wydziałach oraz inne biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Wrocławskiego, zwane dalej
bibliotekami, przywracają udostępnianie zbiorów poprzez ich wypożyczanie;
2) udostępnianie zbiorów w czytelniach jest możliwe pod warunkiem zachowania minimum 15 m2 przestrzeni na każdego użytkownika (z wyłączeniem bibliotekarza) i zachowania reżimu epidemicznego (bezwzględny nakaz noszenia masek przez użytkowników i bibliotekarzy, wietrzenie pomieszczeń, dezynfekowanie powierzchni płaskich zajmowanych przez czytelników);
3) należy dążyć do przywrócenia normalnych godzin funkcjonowania wypożyczalni, w przypadku czytelni dostosowując godziny otwarcia do możliwości zapewnienia właściwych warunków pracy bibliotekarzom;
4) w przypadku pracowników obsługujących czytelników należy bezwzględnie dążyć do redukowania możliwości transmisji wirusa poprzez pracę w maskach i rękawiczkach, wietrzenie pomieszczeń i zachowanie dwudniowej kwarantanny zwracanych
książek;
5) informacje o godzinach pracy bibliotek oraz limicie osób, o którym mowa w pkt 2 należy umieścić w budynkach (przed wejściem do biblioteki), na stronach
internetowych i mediach społecznościowych bibliotek oraz jednostek organizacyjnych, które są przez nie obsługiwane;
6) nadzór nad wykonaniem zaleceń powierza się Prorektorowi ds. badań naukowych, w odniesieniu do konkretnych bibliotek za wykonanie zaleceń odpowiadają Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr w przypadku odpowiednich bibliotek specjalistycznych.

                                                                                                                     prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

                                                                                                                                        R E K T O R

 

                                                                                                       UWAGA

Od 30.11.2020 r. Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej działa w pełnym wymiarze godzin pod warunkami wymuszonymi  ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). W związku z tym ustala się, że:

1. Książki i czasopisma należy zamawiać przez e-mail (magdalena.bednarek@uwr.edu.pl) dzień wcześniej, do godziny 14.00. Proszę podać sygnaturę i tytuł książki, w przypadku czasopism: rok i numer woluminu. Proszę upewnić się mailowo lub telefonicznie, czy publikacja została przygotowana.

2. Katalogi kartkowe będą niedostępne do odwołania. Sygnatury książek należy odnaleźć w katalogu VIRTUA (https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system)

3. Sygnatury książek niedostępnych w katalogu VIRTUA odnajduje bibliotekarz.

4. Można zwracać książki oraz rozliczać karty obiegowe.

5. Używane przez czytelników publikacje będą poddawane kwarantannie.

6. Czytelnia zostanie otwarta po zapewnieniu przez administrację budynku odpowiednich warunków sanitarnych. Będę mogły przebywać w niej, w wyznaczonych miejscach, maksymalnie trzy osoby.

7. W pomieszczeniu biblioteki może przybywać  jeden czytelnik.

8. W kolejce należy zachować odległość co najmniej 1,5 m.

9. Każdy zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy i odkażenia rąk (dozownik z płynem odkażającym znajduje się przy portierni oraz w bibliotece).

Z poważaniem

Magdalena Bednarek
Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Tel. 713752471
e-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl

 

Katedra ma własną bibliotekę zakładową posiadającą ponad 13000 woluminów druków zwartych i ok. 4800 woluminów druków ciągłych oraz zbiory kartograficzne. Są to prace związane tematycznie ściśle z naukami etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi. W skali ostatnich 5 lat księgozbiór zwiększa się średnio o ok. 300 woluminów rocznie. Gromadzone są przede wszystkim materiały z badań terenowych (wywiady) oraz zbiory ilustracyjne i fotograficzne. Studenci mogą korzystać również ze zbiorów Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego liczących ok. 50 tysięcy woluminów z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki i nauk pokrewnych. Do dyspozycji studentów pozostaje również Biblioteka im. Ossolińskich oraz Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Kontakt:
mgr Magdalena Bednarek, starszy bibliotekarz
E-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 11
Telefon: (071) 3752471

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.40-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek 9.00– 12.00

Zachęcamy studentów do korzystania z księgozbiorów następujących bibliotek:

Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Biblioteka Ossolineum