dr Ewa Banasiewicz-Ossowska

Zainteresowania naukowe

Tradycyjna i współczesna kultura żydowska; judaizm, historia Żydów w Polsce; tożsamość żydowska, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny i społeczności/gminy w procesie jej kształtowania; antropologia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania zwyczajów małżeńsko-rodzinnych w kulturach i religiach świata; etnografia Europy

Książki autorskie

Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 2007, Prace i Materiały Etnograficzne, t. 35, ss. 256.

Artykuły (wybrane)

Ojczyzna duchowa i sentymentalna w życiu i wspomnieniach Żydów polskich, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, pod red. M. Trojana, Wrocław 2003, s. 53 - 62.

Warunki życia i stan zdrowia Żydów polskich w świetle czasopism polskich i żydowskich z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] Życie codzienne w XVIII – XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Wrocław 2003, s. 234 – 245.

Die jüdichen Ärzte–Emigranten im früheren Polen, [in:] Emigrantenschicksale. Einfluss der jüdischen Emigranten auf Sozialpolitik und Wissenschaft in den Aufnahmeländern, hrsg. von Albrecht Scholz und Caris-Petra Heidel, „Schriftenreihe Medizin und Judentum”, Bd. 7, Frankfurt am Main, 2004, s. 335 – 346.

Śmierć w tradycji i wierzeniach Żydów polskich, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 9, pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 2005, s. 335 - 340.

Mężczyzna w tradycyjnej kulturze żydowskiej, [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Kultura i Emocje; t. 2, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2008. - - S. 75-82.

Wykluczenie ze społeczności w tradycyjnej kulturze żydowskiej, [W:] Wykluczanie : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Kai Marchel. - Wrocław : Oficyna Wydaw. "Arboretum", 2010. - (Antropologia Emocji ; t.2). - S. 39-47.

Miłość spełniona - miłość niespełniona. Znaczenie płodności i bezpłodności w kulturze żydowskiej [W:] Miłość spełniona, miłość niespełniona, pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Katarzyny Majbrody, Wrocław, Oficyna Wydawnicza "Arboretum", Wydawnictwo Akademii Medycznej, 2010. - (Antropologia Miłości ; t. 4). - S. 97-109.

Świat, którego nie ma. Żydzi i ich kultura w pamięci mieszkańców polskich miasteczek i wsi, „Literatura Ludowa” 2012, nr 1, s. 49-59.

Żydowska matka. Ciąża i macierzyństwo w tradycji i wierzeniach Żydów polskich, [w:] Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski OFM. - Wrocław 2013, s. 411-422.

Tradycja i współczesność w obrzędowości pogrzebowej Żydów wrocławskich, [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, pod red. nauk. Janiny Hajduk-Nijakowskiej, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - (Archiwum Etnograficzne ; t. 54). - S. 189-207

Życie religijne i jego organizacja w gminie żydowskiej we Wrocławiu, „Roczniki Teologiczne. Teologia Fundamentalna i Religiologia”. - T. 62, z. 9 (2015), s. 173-190.

Miłość, seks, prokreacja w kulturze Żydów polskich. Analiza wybranych zwyczajów i przepisów religijnych, [w:] Miłość w kulturze polskiej, pod red. Wojciecha Łysiaka, Poznań: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Wydawnictwo "Eco", 2015. - (Miłość w kulturze polskiej ; 1). - S. 141-148.

Projekty badawcze

„Tradycja i współczesność w obrzędowości pogrzebowej Żydów wrocławskich” (2012-2013) - badania własne - analiza kontynuowanych dziś tradycyjnych zwyczajów związanych ze śmiercią, pogrzebem i żałobą oraz odnotowanie zmian, do jakich doszło w sferze żydowskiej obrzędowości pogrzebowej

„Gmina żydowska i rodzina w procesie kształtowania tożsamości żydowskiej na przykładzie społeczności żydowskiej we Wrocławiu” (od 2012 r.) - badania własne – wpływ instytucji żydowskich, takich jak gmina i rodzina pochodzenia na tożsamość żydowską młodego, średniego i najstarszego pokolenia, specyfika rodzin członków społeczności żydowskiej

„Aktywizacja członków Gminy Żydowskiej we Wrocławiu” (2013) – badania przeprowadzone na zlecenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, O/Wrocław - mające na celu rozpoznanie potrzeb religijnych, kulturalnych i społecznych członków gminy

„Praktyki religijne w gminie żydowskiej we Wrocławiu” (2013-2014) - badania własne – życie religijne, praktyki religijne i stosunek do judaizmu we współczesnej gminie żydowskiej we Wrocławiu w kontekście zmian, jakie dokonały się w tej sferze od momentu powstania powojennej gminy

„Praktykowanie „żydowskości” w społeczności Żydów wrocławskich” – (od 2013) - badania własne – m.in. próba odpowiedzi na pytanie, co stanowi o „żydowskości”, o żydowskim poczuciu tożsamości, formy i zakres zaangażowania w życie społeczne, religijne, kulturalne społeczności żydowskiej.