Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania

Miło nam poinformować, że ukazała się książka dr. Michała Mokrzana pt.: Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019). Wydanie książki jest subwencjonowane w ramach programu Monografie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Zaprezentowane w monografii analizy są efektem badań etnograficznych realizowanych przez autora w ramach grantu badawczego pt.: Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu (UMO-2014/15/D/HS3/00483) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gorąco zachęcamy do lektury!

Informacje o książce na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: http://monografie.fnp.org.pl/book/320/klasa-kapital-i-coaching-w-dobie-poznego-kapitalizmu

Informacje o książce na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5162/klasa-kapital-i-coaching-w-dobie-poznego-kapitalizmu-perswazja-neoliberalnego-urzadzania

Opis książki: 

Przedmiotem podejmowanych w monografii analiz jest splot „klasy–kapitału–coachingu”, który jest rozpatrywany w kontekście procesu rozpowszechniania się w dobie późnego kapitalizmu idei przedsiębiorczości, odpowiedzialności indywidualnej oraz uekonomicznienia stosunków nieekonomicznych. Coaching – rozumiany jako materializacja neoliberalnych technologii urządzania (neoliberal technologies of governmentality) – jest praktyką materialno-symboliczną zachęcającą członków wyższych klas średnich w Polsce do podejmowania prób rozwijania form kapitału emocjonalnego (samoświadomości, postaw przedsiębiorczości i odpowiedzialności, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, odporności psychicznej i umiejętności zarządzania emocjami) w celu radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez późny kapitalizm. Członkowie wyższych klas średnich, biorący udział w prowadzonych przez autora badaniach etnograficznych, budują tożsamość klasową w procesie afektywnej pracy nad sobą, inicjowanej w ramach coachingu, która wypływa z potrzeby zyskania i/lub poszerzenia wymienionych wyżej dyspozycji emocjonalno-kognitywnych. Coaching jest narzędziem zarówno tę potrzebę zaspokajającym, jak i ją produkującym. Jest on mechanizmem konstruującym neoliberalne podmioty wyższych klas średnich, wyposażającym je nie tylko w kapitał emocjonalny, lecz także kategorie, na podstawie których sami działają i myślą o sobie oraz otaczającym świecie. Książka dowodzi, że pracę coachingową odpowiedzialną za wytwarzanie neoliberalnych podmiotów wyższych klas średnich konstytuuje mechanizm retoryczny i polityczny, który dookreśla etykieta, stanowiąca także drugi człon tytułu monografii: perswazja neoliberalnego urządzania.

 

mok