O Instytucie

Instytut Kulturoznawstwa jest jednostką Uniwersytetu Wrocławskiego wchodzącą w skład Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, prowadzącą badania nad teoretycznymi problemami kultury i cywilizacji oraz wybranymi zagadnieniami współczesnej kultury.

Badamy i inicjujemy przemiany we współczesnej kulturze, studiujemy historię myślenia o kulturze i dokumentujemy praktyki kulturowe, śledzimy współczesne nurty humanistyczne i po-humanistyczne, rozwijamy teorię kultury i analizujemy procesy globalne.

Problematyka badawcza powiązana jest z zadaniami dydaktycznymi na prowadzonym przez Instytut kierunku: kulturoznawstwo. W skład podstawowych przedmiotów kierunkowych wchodzą: wstęp do kulturoznawstwa (podstawy teoretyczne kierunku studiów, główne pojęcia i terminy, znaczenie nazwy „kulturoznawstwo”, miejsce kulturoznawstwa w humanistyce); podstawy antropologii (pojęcie „świata człowieka”, „natury ludzkiej”, antropologiczne – szerokie – pojmowanie kultury); historia myśli o kulturze (historyczny zarys kształtowania się koncepcji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem prób uprawiania tzw. naukowego poznawania kultury); teoria kultury (najważniejsze współczesne koncepcje teoretyczne kultury oraz sposoby jej rozumienia i poznawania). Ponadto: historia kultury, psychosocjologia kultury, metodologia badań kulturoznawczych. Przedmioty uzupełniające: wiedza o plastyce, wiedza o muzyce, wiedza o literaturze, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i nowych mediach, religioznawstwo. Przedmioty ogólnokształcące: historia filozofii, podstawy psychologii, podstawy socjologii, filozofia humanistyki współczesnej, aksjologia, estetyka, semiologia, wiedza o komunikacji, lektoraty: języka angielskiego, łacińskiego i wybranego spośród oferty Studium Języków Obcych.