Polityka jakości kształcenia

Procedury i działania na rzecz jakości kształcenia:

  1. Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów.
  2. Hospitacje zajęć dydaktycznych.
  3. Monitorowanie przebiegu egzaminów kursowych i dyplomowych.
  4. Procedura egzaminu dyplomowego.
  5. Monitorowanie poziomu prac dyplomowych oraz rzetelności ich oceniania.
  6. Kontakty z interesariuszami zewnętrznymi z otoczenia społeczno-gospodarczego

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Magdalena Barbaruk - przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
dr Paweł Drabarczyk vel. Grabarczyk - delegat do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska - przewodnicząca i delegatka do Wydziałowego Zespołu
ds. Oceny Jakości Kształcenia
dr Marcin Stabrowski