Standardy formalne i techniczne

Zasady ogólne oraz standardy formalne prac dyplomowych w Instytucie Kulturoznawstwa

 

 

I. Zasady ogólne

 

1. Praca dyplomowa musi dotyczyć dokładnie określonego problemu badawczego.

2. Problematyka pracy winna mieścić się w dziedzinie nauk o kulturze i religii, choć może nawiązywać do innych dyscyplin naukowych.

3. Praca licencjacka powinna – w zależności od charakteru pracy i decyzji promotora – liczyć 40–50 stron, a praca magisterska 80–100.

4. Praca powinna składać się z następujących elementów:

a. Strona tytułowa.

b. Spis treści.

c. Streszczenie: maksymalnie 250 słów, na osobnej stronie.

d. Wstęp, w którym uzasadnia się podjęcie tematu pracy, dokonuje się przeglądu literatury, uzasadnia wybór problemu badawczego oraz przedstawia główną tezę pracy. Ważne jest także precyzyjne opisanie przedmiotu pracy.

e. Metoda. W zależności od charakteru i tematyki pracy kwestie metodologiczne mogą być przedstawione we wstępie lub w jednym z pierwszych rozdziałów.

f. Rozdziały. Praca musi być podzielona na rozdziały. Każdy z nich jest względnie autonomiczną całością, dlatego może rozpoczynać się od krótkiego wprowadzenia. Podział na rozdziały powinien być przemyślany i logiczny. Układ pracy powinien służyć kompletności ujęcia problemu oraz jasno i wyraźnie określonemu celowi badawczemu.

g. Przypisy: Wszelkie informacje podawane w tekście, których autorstwo nie należy do piszącego pracę, muszą mieć podane źródło. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, autor pracy zostanie oskarżony o plagiat (więcej informacji o cytowaniu w części II).

h. Zakończenie, w którym podsumowana zostaje treść pracy, postawione dalsze pytania i naszkicowane perspektywy badawcze.

i. Bibliografia. Zawiera spis literatury cytowanej.

 

 

II. Zasady szczegółowe i standardy techniczne

 

1. Format pracy: A 4.

2. Kolor papieru: biały.

3. Gramatura papieru: 80g/ark.

4. Kolor druku: czarny

5. Marginesy (jednakowe dla całego tekstu):

lewy = 3,5 cm (z miejscem na oprawę), prawy = 2,5 cm

górny = 2,5 cm

dolny = 3,0 cm

stopka = 1,5 cm od dolnej krawędzi

6. Czcionka: Times New Roman.

7. Wielkość i styl czcionki: 12 – normalna (tekst główny i tytuły podpunktów 2. i 3. rzędu); 10 – normalna (przypisy, tytuły i opisy tabel, rysunków, wykresów); 12 – pogrubiona (tytuły podpunktów),14 – pogrubiona (tytuły punktów)

8. Interlinia: 1,5. Dla opisów tabel i wykresów interlinia pojedyncza.

9. Justowanie pełne; do lewego i prawego marginesu.

10. Numeracja stron: prawy dolny róg. Numeracja liczona jest od strony tytułowej, ale na tejże nie umieszcza się numeru strony.

11. Praca licencjacka i magisterska powinna być oddana w minimum dwóch egzemplarzach; oba wydrukowane dwustronnie i oprawione w cienki karton koloru granatowego. Jeden z egzemplarzy przeznaczony jest dla ogólnouczelnianego archiwum, drugi dla recenzenta. Na prośbę promotora można wydrukować również dla niego osobny egzemplarz.

12. Numeracja poszczególnych części tekstu: cyfrowa wielorzędowa, wedlug wzoru:

1. Tytuł punktu pierwszego

1.1. Tytuł podpunktu pierwszego rzędu

1.1.1. Tytuł podpunktu drugiego rzędu

13. Po tytułach nie stawia się znaków przestankowych. Kolejne części pracy (punkty) zaczynamy zawsze od nowej strony, podpunkty już nie. Należy także zwracać uwagę, by ostatnie słowa określonej części nie wypadały na osobnej stronie – przyjmuje się, że na kartce powinny być nie mniej niż 3 zadrukowane linie.

14. Wyliczenia: w ciągu z tekstem lub w tzw. słupku, jedno pod drugim, lecz zgodnie z regułą konsekwencji – raz przyjęty sposób powinien być stosowany w całej pracy.

Jeżeli wyliczane jest coś w jednym akapicie, używa się małych liter w nawiasach: (a) obiekt pierwszy, (b) obiekt drugi, (c) obiekt trzeci.

Jeżeli wyliczane jest coś jako seria akapitów, to wówczas stosuje się cyfry arabskie i stawia kropki. Należy pamiętać o różnym poziomie ogólności w wyliczeniach i stosować konsekwentnie jedną metodą w całej pracy (np. myślniki elementów podrzędnych).

15. Rozprawa dyplomowa powinna być napisana stylem naukowym. Przed jej przygotowaniem warto przeczytać kilka fragmentów dobrze napisanych prac naukowych (wskazanych przez promotora). Styl naukowy jest bardziej formalny i uporządkowany, a przede wszystkim logiczny i obiektywny. Należy używać języka jasnego, prostego, precyzyjnego i zrozumiałego.

16. Błędy językowe. Przed wydrukowaniem należy sprawdzić pracę pod względem edycyjnym i formalnym. Zdania mają być zbudowane zgodnie z zasadami gramatyki, należy też zwrócić uwagę na interpunkcję, słownictwo i wyeliminowanie literówek.

17. Cytowanie. Można używać odniesień pośrednich i bezpośrednich. Bezwzględnie należy podać dokładną informację, skąd fragment sparafrazowany lub cytowany został zaczerpnięty. Fragmenty cytowane bezpośrednio nie powinny być dłuższe niż 200 słów. Bezpośrednie cytowanie nie może przekroczyć 15% tekstu pracy. Kiedy cytuje się bezpośrednio, fragment mający do 40 słów umieszcza się bezpośrednio w tekście ciągłym w cudzysłowie. Cytat liczący więcej niż 40 słów powinien zostać wyodrębniony w osobnym akapicie z powiększonym o 1,5 cm lewym marginesem i zostać zapisany czcionką 10. Stosować należy przypisy dolne, każdy rozdział powinien mieć własną numerację. Sposób opisu bibliograficznego wskazany jest w punkcie 18.

18. Przypisy według wzoru http://www.wuwr.com.pl/pages/-bibliografia-i-przypisy-5.html