Przedmioty opcyjne

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

dr Magdalena Zamorska (semestr zimowy)*

prof. Mirosław Kocur (semestr letni)*

Performer w akcji (semestr letni)

prof. Dorota Koczanowicz (semestr zimowy)**

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk (semestr letni)**

dr hab. Jacek Schindler (2 semestry)

mgr Łukasz Rozwadowski (2 semestry)

mgr Anna Kwapisz (semestr zimowy)***

mgr Joanna Panciuchin (semestr letni)***

Studenci kulturoznawstwa jako zajęcia opcyjne mogą realizować również kurs "Akademia Kina Światowego" w Kinie Nowe Horyzonty. 

* Osoby, które wybiorą zajęcia dr M. Zamorskiej, w sem. letnim wybierają zajęcia prof. M. Kocura.

** Osoby, które wybiorą zajęcia prof. D. Koczanowicz, w sem. letnim wybierają zajęcia dra Pawła Drabarczyka.

*** Osoby, które wybiorą zajęcia mgr Anny Kwapisz, w sem. letnim wybierają zajęcia mgr Joanny Panciuchin.

 

UWAGA!!! Dany przedmiot opcyjny realizować można tylko w trakcie jednego roku akademickiego (dwa semestry). Ponowne zapisanie się na zaliczone w poprzednich latach  zajęcia opcyjne o tym samym tytule spowoduje, że nie zostaną one zaliczone.

ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH:

  1. Studenci wszystkich roczników wybierają przedmiot opcyjny, który realizują w danym roku akademickim w wymiarze 60 godzin (5 punktów ECTS).
  2. Przedmioty opcyjnie mogą być wybierane z oferty Instytutu Kulturoznawstwa na dany rok akademicki poprzez zarejestrowanie się w systemie USOS. Lista tych przedmiotów ogłaszana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego. 
  3. Przedmioty te nie mogą być zarazem przedmiotami obowiązkowymi dla danego rocznika studiów.
  4. Wybór przedmiotów opcyjnych spoza oferty Instytutu Kulturoznawstwa wymaga zgody dyrektora ds. dydaktycznych, udzielanej na podstawie pisemnego zgłoszenia.
  5. Zgłoszenia wyboru przedmiotów opcyjnych spoza oferty Instytutu Kulturoznawstwa należy dokonać w pierwszym tygodniu danego roku akademickiego wypełniając załączony formularz (w dwóch egzemplarzach). Po tym terminie zgłoszenia nie są przyjmowane. 
  6. Przedmioty opcyjnie realizowane poza Instytutem Kulturoznawstwa muszą spełniać następujące warunki:
  • realizacja przedmiotu opcyjnego odbywa się  w roku akademickim, w którym jest on zaliczany
  • przedmiot ma wymiar nie mniejszy niż 60 godzin oraz punktację nie niższą niż 5 punktów ECTS w programie studiów kierunku, na jakim jest realizowany
  • w przypadku przedmiotów, które nie mają punktacji ECTS zgoda udzielana jest na podstawie ich programu, który student jest zobowiązany dołączyć do formularza zgłoszenia
  • na uczestnictwo w zajęciach wyrazi pisemnie zgodę prowadzący (na przedstawianym przez studenta formularzu)